نمایه نویسندگان

آ

 • آب برین، سیف الدین نگاهی به نوآوری‌های منوچهر نیستانی در عناصر شعری غزل [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 373-400]
 • آذرنیوار، لیلا بررسی وجوه زیبا شناسی رمان «زوال کلنل» [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 7-38]
 • آذرنیوار، لیلا نقد زبانی قانون مدنی با تأکید بر فارسی‏‌نویسی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 9-38]
 • آران، راضیه اکفراسیس، توصیف و رئالیسم در مجموعه‌داستان کوتاه زائری زیر باران [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 31-64]
 • آریان، حسین تحلیل مفهوم مرگ در شعر فروغ فرخزاد بر اساس نظریه استعاره شناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 7-36]
 • آرتا، سید محمد نقش ساخت‌های هم‌پایة قرآن‌کریم در اقتصاد زبانی (مطالعۀ موردی جزء 1-3) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 111-140]
 • آفرین، فریده تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 7-40]
 • آقایانی چاوشی، لیلا امکانات زبانی در نگاه تازه تی. اس. الیوت به مفهوم کهن «کلاسیک» [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 27-50]
 • آقاجانی، حمید تبیین مولفه‌های بلاغت ارسطویی در داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 273-296]
 • آقاجانی، حمید نشانِ نامه یا سحای نامه؟ تصحیح بیتی از رودکی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 39-54]
 • آینده، مینا رویکردی فرمالیستی بر شعر «غراب» ضیاء موحد [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 21-38]
 • آهنچی، علی بررسی لایه‌های نحوی سبک و صدای شعر سهراب سپهری [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 111-134]

ا

 • ابراهیمی، میثم طبقه‌بندی و رده‌شناسی «تکرار بلاغی» و انواع آن در بلاغت زبان‌های فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 7-30]
 • ابن‌الرسول، سید محمدرضا  جلوه های تشخیص در تشبیه [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 7-22]
 • ابوالحسنی زاده، وحیده الگوی استعاری «نمونۀ اعلای عشق» در پیکرۀ لیلی و مجنون براساس الگوی عشقِ کووچش [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 261-284]
 • ابوعلی، رجاء بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 7-38]
 • اتحادی، حسین بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 287-312]
 • احسانی اصطهباناتی، محمدامین تصویرسازی با عاطفۀ اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 7-34]
 • احسانی اصطهباناتی، محمّدامین بابا‌چاهی و مؤلّفه‌های زبانی شعر پست‌مدرن [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 7-36]
 • احسانی اصطهباناتی، محمّدامین توصیف ویژگی‌های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالت [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 31-60]
 • احمدی، سهراب سیر تاریخی و تطبیقی اغراق در بلاغت عربی و فارسی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 95-120]
 • احمدی، علی‌رضا انسجام متنی ابزاری زبان‌شناسی برای شناخت سبک‌های ادبیات فارسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 7-20]
 • احمدی، محمّدنبی بلاغت، چراغی فرا راه فهم لطایف قرآنی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 7-30]
 • احمدپناه، سید مصطفی زیبایی‌شناسی مبتنی بر عناصر بیانی در قرآن کریم [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 331-356]
 • احمدپور لختگی، عطیه بررسی طرح‌واره‌های حرکتی در اشعار فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 191-218]
 • احمدی لفورکی، مهدی بررسی کاربرد عناصر فرهنگ عامّه (فولکلور) در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 39-70]
 • اخیانی، جمیله بررسی مقایسه‌ای تصویرسازی بلاغی در حکایت بهرام گور شاهنامة فردوسی و هفت‌پیکر نظامی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 191-216]
 • ایرانزاده، نعمت الله رابطۀ زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد») [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 157-188]
 • ایرانزاده، نعمت الله پدیدارشناسی تصویر آتش در اشعار اخوان ثالث با تکیه بر آرای گاستون باشلار [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 351-376]
 • ایران‌زاده، نعمت‌الله شگرد واژه‌سازی در «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 51-78]
 • ایران نژاد، میترا الگوی استعاری «نمونۀ اعلای عشق» در پیکرۀ لیلی و مجنون براساس الگوی عشقِ کووچش [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 261-284]
 • اردلانی، شمس الحاجیه سازه‌ها در مجموعه «حنجره زخمی تغزل» حسین منزوی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 47-68]
 • اردلانی، شمس الحاجیه بررسی سبک و شیوۀ مولانا در ساختار جمله‌های امری در دفتر سوم مثنوی شریف [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 55-82]
 • اردلانی، شمس الحاجیه ﺑﺮرﺳﯽ اﻏﺮاض ﺑﻼﻏﯽ ﺧﺒﺮ و اﻧﺸﺎی طلبی در دوبیتی‌های فایز دشتی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 133-160]
 • ارغوانی بیدختی، حمیده تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-24]
 • ایزدی، اورنگ بررسی جایگاه زبان در سبک غزلیات عرفی شیرازی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 33-54]
 • ایزددوست، زهرا تحلیل نسل جدیدی از لطیفه های رفاقتی موسوم به" آقا ما ..... شما ...... در چهارچوب اصول مکالمه ای گرایس" [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 191-208]
 • ایزدی فر، راحله خشونت گفتاری در مطبوعات: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 135-164]
 • استاجی، ابراهیم وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • استاجی، اعظم وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • استادمحمدی، نوشین چندزبانی و چندصدایی، ویژگی‌های پسامدرنیسم در رمان «شب ممکن» [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 9-26]
 • استواری، اصلان انسجام متنی ابزاری زبان‌شناسی برای شناخت سبک‌های ادبیات فارسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 7-20]
 • اسدی، علیرضا کارکرد تشبیه در فضاسازی رمان سمفونی مردگان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 25-50]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 141-158]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی وجوه زیبا شناسی رمان «زوال کلنل» [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 7-38]
 • اسداللهی، خدابخش نقد زبانی قانون مدنی با تأکید بر فارسی‏‌نویسی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 9-38]
 • اسفندیارپور، هوشمند آشنایی‌زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 159-186]
 • اسفندیاری مهنی، فاطمه بررسی تقابل‌های هم‌جوار در دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 7-32]
 • اسکویی، نرگس سبک‌شناسی انتقادی «تاریخ ‌الوزراء» [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 109-136]
 • اسکویی، نرگس تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 133-158]
 • اسلامی، محمد رضا معماری زبان؛ پیشنهادی در طبقه‌بندی عناصر زیبایی سخن [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 205-234]
 • اسماعیلی، عصمت مطالعه تطبیقی موتیو «خط» در دیوان نظیری و غزل‌های صائب [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 7-28]
 • اسماعیلی، عصمت بازنمودِ نفوذ و تأثیر زبان فارسی در فرهنگ نامه ای عربی-ترکی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 7-32]
 • اسماعیلی، عصمت مقایسه ایهام در اصطلاحات موسیقی شعر حافظ با دو شاعر هم‌سبک پیشین: خواجو و امیرخسرو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 7-32]
 • اسماعیلی، عصمت بازتاب خشونت کلامی در شعر فرخی یزدی: تحلیلی بر اساس رویکرد مالکین [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 247-272]
 • اسماعیلی، عصمت بررسی ارتباط نظام تخیّلی و خاستگاه فرهنگی منظومه ورقه و گلشاه برمبنای نظریه ژیلبر دوران [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 137-162]
 • اسماعیلی، عصمت برجسته‌سازی در قصه‌های موجود در تذکره‌های دوره گورکانیان شبه قاره هند [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 319-344]
 • اسماعیلی، محمدحسین بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی «صفت‌هنری» در قصاید خاقانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 61-90]
 • اسمعیلی طاهری، احسان گروه بدلی در فارسی و عربی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 9-40]
 • اسمعیلی طاهری، احسان بحثی در تقسیم حروف اضافه بسیط فارسی (کارکردهای چندگانه پنج حرف اضافه بسیط اصلی) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 35-54]
 • اشرفی، ناهید بلاغت نام‌گزینی در رمان «سووشون» بر اساس الگوی بازنمایی کنشگران اجتماعی ون‌لیوون (نام‌دهی و طبقه‌بندی) [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 7-30]
 • اصغری، رضا بررسی تطبیقی حس‌آمیزی در «سقط‌الزند» معری و دیوان شوریده شیرازی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-64]
 • افضلی، علی ارزیابی کیفیّ ترجمه عربی سیر العباد إلی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریه آنتوان برمن [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 321-348]
 • افضلی، مریم بحثی دربارة آرایه‌های «ضمن‌اللّفظ» و «ترجمة‌اللّفظ» بر مبنای متن نسخۀ خطّی «رسایل‌الاعجاز» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 33-52]
 • اکاتی، فریده ارجاع شخص در فرهنگ عامیانه سیستانی ایرانی (داستان‌ها و افسانه‌ها) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 37-70]
 • اکبری، زینب بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 7-38]
 • اکبری بیرق، حسن بازنمودِ نفوذ و تأثیر زبان فارسی در فرهنگ نامه ای عربی-ترکی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 7-32]
 • اکبری حبشی، محمد استعاره‌ها و کنایات بدیع، دو خصیصۀ مهم سبکی در غزلیات بیدل [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 85-106]
 • اکبری گندمانی، مهرداد سطوحِ انتزاع، تقابل و پارادوکس در سوانحِ احمدِ غزالی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 7-30]
 • الداغی، آنیتا رمانتیسم اجتماعی در اشعار نازک الملائکه و فروغ فرخزاد [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 7-22]
 • الهامی، فاطمه بررسی زبان طنز در مثل‌های سیستانی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 27-56]
 • امامی، علیرضا کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 241-262]
 • امامی، نصراله واکاوای مفاهیم «تعریض» و سویه‌های مختلف آن [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 137-166]
 • امیدی، ایوب بررسی زیبایی‌شناسی جناس در لیلی و مجنون نظامی گنجوی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 39-68]
 • امیدبخش، علیرضا اکفراسیس، توصیف و رئالیسم در مجموعه‌داستان کوتاه زائری زیر باران [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 31-64]
 • امیدوار، احمد تأثیر ایرانیان در پیدایش علم عروض عربی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 29-50]
 • امرایی، محمدحسن مقایسه انسجام در قصیده «جیکور» سیاب و «در کنار رودخانه» نیما [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 13-50]
 • امیری خراسانی، احمد بحثی دربارة آرایه‌های «ضمن‌اللّفظ» و «ترجمة‌اللّفظ» بر مبنای متن نسخۀ خطّی «رسایل‌الاعجاز» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 33-52]
 • امین، احمد تمثیل‌های شطحی در آثار عین‌القضات همدانی (با تأکید بر نامه‌ها و تمهیدات) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 57-90]
 • امینی اسالمی، حمید کارکرد بلاغی وجوه جملات در منظومۀ گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 191-214]
 • انتظاری، صفورا تحلیل گفتمان انتقادی رمان رویای تبت بر پایۀ الگوی ون لیوون [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 219-240]
 • انصارشهری، علی ارزیابی کیفیّ ترجمه عربی سیر العباد إلی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریه آنتوان برمن [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 321-348]
 • انوشه، مزدک نقش مشخّصه‌های نحوی در تعیین ترتیب ادغام سازه‌ها در اشتقاق جمله [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 163-196]

ب

 • باباخانی، طاهره انسجام در ابیات مغانه‌ای خاقانی و حافظ براساس الگوی نظام‌مند هلیدی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 71-108]
 • باباشاهی، فاطمه بررسی جنبه‌های موسیقایی رمان‌کلیدر‌(محمود‌ دولت‌آبادی) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 143-168]
 • باباشاهی کوهانستانی، فاطمه بررسی انسجام معنایی در غزل مظهر همدانی و مقایسه آن با غزل سعدی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 37-66]
 • باباصفری، علی اصغر بررسی ویژگی‌های محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 121-142]
 • بیابانگرد، علی رضا تحلیل انسجام واژگانیِ متن در طنزهای فریدون توللی با تأکید بر زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 165-190]
 • بارانی، محمد تحلیل پارودی در خارستان ادیب قاسمی کرمانی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 51-78]
 • باقی، مریم بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و نوجوان [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 349-378]
 • باقی، مریم شگردهای صباحی در بیان کارکردها و اهداف معنایی و انگیزشی آیات قرآن [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 7-30]
 • باقری، بهادر بلاغت ساخت‌های نحوی نشان‌دار در اشعار نیمایی اخوان ثالث [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 233-264]
 • باقری، بهادر بررسی مجموعة «آخر شاهنامه» مهدی اخوان ثالث از منظر تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 69-100]
 • باقری، بهادر تحلیل رویکردهای حافظ‌پژوهی در سدۀ اخیر با تأکید بر رویکرد بلاغی- ادبی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 195-220]
 • باقری خلیلی، علی اکبر طرح‌واره‌ی حجمی، رهیافتی روان شناختی به عشق پرشور و عشق رفاقتی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 7-34]
 • باقری خلیلی، علی اکبر بررسی شگرد‌های طنز در اشعار اکبر اکسیر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 214-246]
 • بالو، فرزاد بررسی ساختار زبانی «کشف المحجوب و مصباح الهدایه» [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 33-52]
 • براتی، مرتضی بررسی و ارزیابی نظریۀ استعارۀ مفهومی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 51-84]
 • براتی، مرتضی بررسی تطبیقی معنای استعاره‌ها از نظر شیخ محمدرضا اصفهانی و دونالد دیویدسون [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 91-118]
 • بسطامی، بهنام تشبیه ناهمساز، یک ویژگی سبکی در سروده‌های سید حسن حسینی و قیصر امین‌پور [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 101-126]
 • بشیری، محمود بررسی عیوب فصاحت و بلاغت در اشعار میرزادهعشقی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 49-76]
 • بشیری، محمود مقایسه عنصر بلاغی اغراق در دو منظومه حماسی شاهنامه فردوسی و گرشاسب‌نامه اسدی طوسی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 67-92]
 • بصیری، محمد صادق بحثی دربارة آرایه‌های «ضمن‌اللّفظ» و «ترجمة‌اللّفظ» بر مبنای متن نسخۀ خطّی «رسایل‌الاعجاز» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 33-52]
 • بیگ زاده، خلیل بلاغت پرسش در غزل سلمان ساوجی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 31-62]
 • بهرامی، فاطمه فنون ادبی از دریچه زبان‏شناسی: تحلیلی نشانه‏ شناختی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 55-84]
 • بهرامی خورشید، سحر نگاهی نو به تیزرهای تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی با کاربست نظریة آمیختگی مفهومی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 245-272]
 • بهمنی، یدالله صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 9-34]
 • بهنام فر، محمد تحلیل سبکی لایۀ نحوی منظومۀ ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 165-192]
 • بهنام‌فر، محمد ترکیبات تصویری تلمیحی ملهم از آیات، احادیث و اساطیر در قصاید خاقانی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 79-108]

پ

 • پارسا، سید احمد تشبیه ناهمساز، یک ویژگی سبکی در سروده‌های سید حسن حسینی و قیصر امین‌پور [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 101-126]
 • پارسا، سید احمد بلاغت نام‌گزینی در رمان «سووشون» بر اساس الگوی بازنمایی کنشگران اجتماعی ون‌لیوون (نام‌دهی و طبقه‌بندی) [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 7-30]
 • پارسا، سید احمد تحلیل منطق گفتمانی فرامتن‌های پیوستة مؤلّف-راوی در شازده حمام پاپلی یزدی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 161-190]
 • پارسانسب، محمّد توصیف آوایی گویش تاتی اشتهاردی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • پازاج، ندا رویکردی به ایهام در نفثه ‌المصدور زیدری نسوی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 69-90]
 • پاشازانوس، احمد بررسی زیباییشناسی عناصر ادبی خطبه 224 نهج البلاغه [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 85-104]
 • پاکدل، مسعود کارکردهای «صفت هنری» در هفت‌پیکر نظامی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 191-214]
 • پدرام میرزایی، علی کارکرد موسیقی شعر در حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 395-414]
 • پرشور، سولماز زیبایی‌شناسی ایقاع توازی در خطبۀ اشباح [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 323-344]
 • پرنیان، موسی تحلیل زیبایی‌شناختی عنوان رمان‌های فارسی(1357-1332ه.ش) [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 125-144]
 • پرهیزجوان، مقصود بازنمودِ نفوذ و تأثیر زبان فارسی در فرهنگ نامه ای عربی-ترکی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 7-32]
 • پرونده، سمیّه  بررسی آرایه های بدیع لفظی و معنوی در «معارف» بهاء ولد [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-48]
 • پشابادی، یدالله دلالت‌شناسی و کاربست اصطلاحات صرفی-نحوی و بلاغی-ادبی در ادبیات کردی با تکیه بر شعر نالی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 55-72]
 • پیشگو، مونا بررسی رده‌شناختی ساخت‌های سببی در زبان سمنانی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 175-214]
 • پورالخاص، شکراله بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 141-158]
 • پورحمدالله، محمد کُنج قناعت، غیر از گنج قناعت است [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 93-110]
 • پورشبانان، امیرحسین بررسی تطبیقی بیان تمثیلی و نمادین بهشت و جهنّم در ارداویراف‎نامه و فیلم «چه رؤیاهایی که می‎آیند» [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 51-76]
 • پورشبانان، علیرضا بررسی تطبیقی بیان تمثیلی و نمادین بهشت و جهنّم در ارداویراف‎نامه و فیلم «چه رؤیاهایی که می‎آیند» [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 51-76]
 • پورمند، فریماه مطالعۀ تطبیقی نشانگان تخیّل در متن و نگاره‌های منظومۀ خسرو و شیرین بر اساس روش ژیلبر دوران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 77-104]

ت

 • تاج بخش، اسماعیل بررسی جایگاه زبان در سبک غزلیات عرفی شیرازی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 33-54]
 • تاج بخش، پروین بررسی تناقض معنایی در «هزار و یک شب نو» و «پریباد» از محمّدعلی علومی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 149-174]
 • تدینی، منصوره کارکردهای «صفت هنری» در هفت‌پیکر نظامی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 191-214]
 • ترابی، ابوالفضل معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 299-322]
 • ترحمی، سمیه اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن درقرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 83-102]
 • ترکی، محمدرضا انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 347-378]
 • تسلیمی، علی رویکردی فرمالیستی بر شعر «غراب» ضیاء موحد [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 21-38]
 • تسنیمی، علی وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • تفرجی یگانه، مریم بررسی زبان‌شناختی و بلاغی انواع باهم‌آیی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 105-126]
 • تلخابی، مهری تحلیل مفهوم مرگ در شعر فروغ فرخزاد بر اساس نظریه استعاره شناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 7-36]
 • تیموری، سمیرا بلاغت پرسش در غزل سلمان ساوجی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 31-62]
 • توحیدیان، رجب استعاره‌ها و کنایات بدیع، دو خصیصۀ مهم سبکی در غزلیات بیدل [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 85-106]
 • توکلی، حمیدرضا حافظ و آشنایی‌زدایی در قلمرو تلمیح [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 7-26]
 • توکلی، حمیدرضا جایگاه روایت‌شناختی و بلاغی نیایش در مثنوی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 127-160]
 • توکلی، حمیدرضا از شعر تا روایت با استاد مظاهر مصفا نگاهی به دفتر نسخه اقدم [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 119-148]
 • توکلی، حمیدرضا مولانا و افزودن "ی" به کلمات مختوم به مصوت کشیده "ی" [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 7-54]
 • تومزاد، سارا بررسی تناقض معنایی در «هزار و یک شب نو» و «پریباد» از محمّدعلی علومی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 149-174]

ج

 • جابری نسب، نرگس کارکرد تقابلی‌-تعاملی ‌نشانه‌‌های زبانی و روایی در قصه‌‌های شبانی کردی (مطالعه موردی قصه‌‌های بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان) [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 259-286]
 • جباری، سمیه تقابل معنایی و تجانس لفظی در مثنوی معنوی؛ پیوند ساختار اندیشه و زبان [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 77-110]
 • جبری، سوسن نقد زیبایی شناسی هنری در متن ادبی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 31-62]
 • جبری، سوسن تحلیل زیبایی‌شناختی عنوان رمان‌های فارسی(1357-1332ه.ش) [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 125-144]
 • جعفریان، زهرا سبک‌شناسی انتقادی «تاریخ ‌الوزراء» [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 109-136]
 • جعفری پطرودی، سید اسماعیل بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 159-190]
 • جعفری قریه علی، حمید بررسی انواع تصویر در شعرک‌ها [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 53-76]
 • جعفری قریه علی، حمید کارکرد تقابل‌های واژگانی در اعتبارسنجی بیت‌های ماندگار [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 91-124]
 • جلالی، محمدامیر سعدی در زنجیرۀ شاعران عروضی (بررسی انتقادی اوزان کلیات سعدی بر مبنای متون چاپی و نسخ خطی، به همراه بحثی دربارۀ شاعران عروضی تاریخ شعر پارسی) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 175-200]
 • جلالی، محمدامیر سبک‌شناسی انتقادی نامۀ شاه تهماسب صفوی به سلطان سلیمان عثمانی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 197-232]
 • جلیلی جشن آبادی، صبا نقد بلاغیِ هدایه‌المتعلّمین فی‌الطّب (نخستین فرزندنامه‌ در باب پزشکی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 191-218]
 • جلوداریان، امید بررسی زیبایی‌شناسی جناس در لیلی و مجنون نظامی گنجوی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 39-68]
 • جمشیدی، زهرا نقش ساخت‌های هم‌پایة قرآن‌کریم در اقتصاد زبانی (مطالعۀ موردی جزء 1-3) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 111-140]
 • جهادی، سید امیر متن‌شناسی نسخة خطّی آداب انشاء نوربخشی در بلاغت نثر و ترسّل عصر صفوی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 39-68]
 • جهانی، محمدتقی موتیف تلمیحی یوسف(ع) در غزلیات صائب تبریزی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 241-276]
 • جهاندیده، عبدالغفور بررسی ردیف و جایگاه آن در غزلیات فارسی غالب دهلوی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 81-106]

چ

 • چالدره، طاهره زیبایی‌شناسی مبتنی بر عناصر بیانی در قرآن کریم [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 331-356]

ح

 • حیاتی، زهرا تقابل معنایی و تجانس لفظی در مثنوی معنوی؛ پیوند ساختار اندیشه و زبان [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 77-110]
 • حاتمی، سعید ساختار نحوی و مختصّات بلاغی روح الارواح سمعانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 51-78]
 • حاتمی، سعید  سنّتگرایی و نوآوری در غزل‌های هوشنگ ابتهاج [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 155-176]
 • حاجی پور، میثم نگاهی نو به ساختار تشبیهات اضافی و وصفی با تأکید بر اشعار حافظ [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 85-110]
 • حاجی پور، میثم نقش جمله‌های اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظ [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 275-298]
 • حاج عیدی، حوا چند فرایند‌ واجی در گویش دیباجی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 301-332]
 • حاج عیدی، حوا عوامل انسجام در داستان عدل صادق چوبک [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 69-94]
 • حاج عیدی، حوا بررسی سیر تحوّل افعال پیشوندی گویش دیباجی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 31-76]
 • حبیبی، پریسا زیبایی‏ شناسی خوانش شعر حافظ در انگلستانِ قرن 19 و 20 (طبق نظریۀ دریافت) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 73-100]
 • حجاجی کهجوق، عزیز تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 133-158]
 • حیدری، علی انسجام در ابیات مغانه‌ای خاقانی و حافظ براساس الگوی نظام‌مند هلیدی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 71-108]
 • حیدری، غلامرضا مضامین بلاغی و ادبی حرف الف در اشعار سعدی، حافظ و شاعران هم عصر آن‌ها [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 93-112]
 • حیدری، محمدرضا تحلیل پارودی در خارستان ادیب قاسمی کرمانی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 51-78]
 • حیدری آبکنار، غزاله بررسی مؤلفه‌های زبانی پسامدرن در داستان «دوباره از همان خیابان‌ها» نوشته بیژن نجدی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • حر، لیلا تحلیل شناختی نفثه المصدور زیدری نسوی با تکیه بر سه مفهوم پر بسامد (دل،غم و روزگار) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 23-46]
 • حسینی، سارا کارکرد تشبیه در فضاسازی رمان سمفونی مردگان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 25-50]
 • حسینی، سارا تحلیل بوطیقای تصویر در گفتمان رمانتیک نیما یوشیج [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 101-132]
 • حسینی، سیدابرار بررسی ردیف و جایگاه آن در غزلیات فارسی غالب دهلوی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 81-106]
 • حسینی، سید محمدرضا تحقیق در اندیشه‌های مولوی و ابن‌عربی و تحلیل شیوۀ بلاغت آنها در باب مراتب آدم(ع) ( با تکیه بر فصوص‌الحکم و آثار منظوم مولوی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 345-372]
 • حسینی، سید محمدهادی  جلوه های تشخیص در تشبیه [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 7-22]
 • حسینی، سیدنیام الدین ﺑﺮرﺳﯽ اﻏﺮاض ﺑﻼﻏﯽ ﺧﺒﺮ و اﻧﺸﺎی طلبی در دوبیتی‌های فایز دشتی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 133-160]
 • حسینی، مریم چندزبانی و چندصدایی، ویژگی‌های پسامدرنیسم در رمان «شب ممکن» [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 9-26]
 • حسن پور آلاشتی، حسین بررسی نقش شگردهای کنایه‌محور در تصویرسازی براعت استهلال‌های نفثه‌المصدور [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 107-140]
 • حسن رضایی، حسین تحلیل بن مایه «خار سر دیوار» در غزلیات صائب [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 295-320]
 • حسن زاده میرعلی، عبدالله بررسی کاربرد عناصر فرهنگ عامّه (فولکلور) در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 39-70]
 • حسن زاده میرعلی، عبدالله بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 55-76]
 • حسن زاده میرعلی، عبدالله بررسی مؤلفه‌های زبانی پسامدرن در داستان «دوباره از همان خیابان‌ها» نوشته بیژن نجدی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • حسن زاده میرعلی، عبدالله نگاهی جمال‌شناسیک به نثر روزبهان بقلی در نعت رسول اکرم (ص) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 251-280]
 • حسن زاده میرعلی، عبدالله نقیضه‌پردازی و گفتمان زنانه در رمان قصه تهمینه [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 53-80]
 • حسن زاده نیری، محمد حسن نگاهی به نقش آیرونی در ساختار داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 63-92]
 • حسنی کوچکی، عفت تحلیل سبک‌شناسانۀ نثر روزنامه های دورۀ قاجار [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 65-98]
 • حسینی وردنجانی، سید محسن نگرشی نو به جناس در قصاید خاقانی به‌عنوان مختصه‌ای سبکی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 193-218]
 • حقی، مریم پژوهشی در معنای اصلی کلمۀ «شادُروان» [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 117-134]
 • حق جو، سیاوش بررسی و مقایسه متناقض‌نما در غزلیات سنایی و عطار [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 169-192]
 • حق جو، سیاوش سبک‌شناسی مقایسه‌ای مثنوی‌های مصیبت‌نامه و منطق‌الطیر عطّار و مثنوی معنوی (مطالعه موردی: شگردهای شعری) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 387-414]
 • حق جو، سیاوش بررسی شگرد‌های طنز در اشعار اکبر اکسیر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 214-246]
 • حقیقی، مرضیه موسیقی نثر در تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 107-136]
 • حکیمی پور، فرزانه زبان عامیانه در فیروزشاه نامه [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]
 • حمیدی، آذر آوای عشق در دو اثر «سوانح» و «عبهرالعاشقین» مقایسه و بررسی برجسته‏ سازی‏های زبانی دو اثر [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 77-102]
 • حمیدی، سید جعفر بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در شعر حافظ [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 415-442]
 • حمزئیان، عظیم رابطه زبان تفسیر و تجربه عرفانی در اندیشه ابن‌عربی و د.ت سوزوکی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 281-308]
 • حمزئیان، عظیم تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 229-256]

خ

 • خاتمی، احمد تأثیر تلمیحات اسطوره ای در بیان تجربه های عرفانی (بر اساس منطق الطیر عطار) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 345-368]
 • خاتمی، احمد کارکرد تقابلی‌-تعاملی ‌نشانه‌‌های زبانی و روایی در قصه‌‌های شبانی کردی (مطالعه موردی قصه‌‌های بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان) [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 259-286]
 • خیاطیان، قدرت الله بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبان عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 35-60]
 • خیاطیان، قدرت الله بررسی نثر عرفانی خطابی در کتاب الانسان الکامل عزیزالدین نسفی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 79-100]
 • خیاطیان، قدرت الله رابطه زبان تفسیر و تجربه عرفانی در اندیشه ابن‌عربی و د.ت سوزوکی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 281-308]
 • خیاطیان، قدرت الله تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 229-256]
 • خاکپور، محمد زبان نمادین شعر اخوان، محملی برای ارتقای قوّت بیان و تأثیر در ذهن مخاطب [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 41-68]
 • خاکپور، محمد بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی «صفت‌هنری» در قصاید خاقانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 61-90]
 • خالویی، حسام اکفراسیس، توصیف و رئالیسم در مجموعه‌داستان کوتاه زائری زیر باران [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 31-64]
 • خانیان، حمید صفت هنری در بوف کور صادق هدایت [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 137-160]
 • خانه بیگی، سرور بررسی سبک و شیوۀ مولانا در ساختار جمله‌های امری در دفتر سوم مثنوی شریف [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 55-82]
 • خدادادی، محمد بررسی تقابل‌های هم‌جوار در دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 7-32]
 • خیرآبادی، رضا الگوی معناشناختی ارزش‌گذاری؛ رهیافتی نو در تحلیل انتقادی گفتمان‌های مطبوعاتی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 65-88]
 • خیرآبادی، رضا تحلیل طرح‌واره‌های تصوّری در اشعار مولانا بر پایه دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگی (مطالعه موردی: آب و آتش) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 239-274]
 • خیرآبادی، معصومه الگوی معناشناختی ارزش‌گذاری؛ رهیافتی نو در تحلیل انتقادی گفتمان‌های مطبوعاتی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 65-88]
 • خزانه دارلو، محمدعلی تحلیل شناختی نفثه المصدور زیدری نسوی با تکیه بر سه مفهوم پر بسامد (دل،غم و روزگار) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 23-46]
 • خسروی، سمیره جستاری در کشف پیوندهای ادب فارسی و عربی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 75-106]
 • خسروی شکیب، محمد فرایند معنایابی در سطوح زبانی شعر معاصر [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 7-22]
 • خسروی شکیب، محمد گزاره های «پست مدرنیسم» در ذهن و زبان فروغ فرخزاد [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 63-82]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم تحلیل پارودی در خارستان ادیب قاسمی کرمانی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 51-78]
 • خواجه‌ایم، احمد نقش ساخت‌های هم‌پایة قرآن‌کریم در اقتصاد زبانی (مطالعۀ موردی جزء 1-3) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 111-140]
 • خواجه گیری، طاهره نشانه‌شناسی خویشکاری نام رستم در شاهنامه [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 161-190]
 • خورسندی، علیرضا اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن درقرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 83-102]
 • خورسندی، محمود اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن درقرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 83-102]
 • خورسندی، محمود تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-24]
 • خوش حساب، ساناز تحلیل زیبایی‌شناختی عنوان رمان‌های فارسی(1357-1332ه.ش) [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 125-144]
 • خوئینی، عصمت بررسی جلوه‌های زبانیت در فرشته‌ها خودکشی کردند [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 99-130]

د

 • دادفر، مجید بررسی شیوه‌ی تلفظ مصوّت پیش از شناسه‌ی «ش» در [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 71-88]
 • دادفر، مجید بررسی دیدگاه باطنی در مورد فعل ساده و فعل مرکب در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 79-92]
 • داراب پور، عیسی بوطیقای روایت در منظومه‌های رمزی حسن و دل و جمال و جلال بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 83-108]
 • دانشگر، آذر سبک‌ نثر معین الدّین جوینی در نگارستان بر اساس سبک‌شناسی تکوینی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 159-190]
 • داودی، محمد طبقه‌بندی و رده‌شناسی «تکرار بلاغی» و انواع آن در بلاغت زبان‌های فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 7-30]
 • دباغ، حسین بررسی تطبیقی معنای استعاره‌ها از نظر شیخ محمدرضا اصفهانی و دونالد دیویدسون [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 91-118]
 • دبیرمقدم، محمد شناخت زبان دراماتیک فارسی: رویکردی نظام‌بنیاد [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 239-274]
 • دژداه، فراست تحلیل بلاغی توصیفات سه منظومۀ عامیانۀ کُردی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 215-242]
 • دشت بش، مرضیه بررسی لایه‌های نحوی سبک و صدای شعر سهراب سپهری [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 111-134]
 • دلارامی فر، منصوره بررسی مقایسه‌ای استعاره‌های پرکاربرد در متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 در آغاز شیوع بیماری و اوج‌گیری آن در مهرماه: براساس دیدگاه معنی‌شناسی قالبی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 323-352]
 • دلبری، حسن تحلیل رستاخیز ساختاری واژه‌ها برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای در لایة نحوی غزل معاصر ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 323-346]
 • دلبری، حسن بلاغت سکوت، به ‌مثابه غیاب پیش‌اندیشیدة کنش کلامی و تعامل کارآمد آن با متن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 201-220]
 • دین محمدی، غلامرضا بررسی سیر تحوّل افعال پیشوندی گویش دیباجی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 31-76]
 • دهرامی، مهدی سیر و تطوّر ردیف در قالب مثنوی برحسب نوع ادبی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 221-244]
 • دهقان، مسعود خوانش استعاری- شناختی اشعار «کابوس‌های روسی» اثر پناهی بر اساس انگارۀ نظریۀ آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 141-166]
 • دهقانی، زیور سازه‌ها در مجموعه «حنجره زخمی تغزل» حسین منزوی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 47-68]
 • دهقان زاده بافقی، علیرضا جلوه های انسان انگارانه عناصر موسیقی در شعر حافظ و کارکرد آن در بازتاب اندیشه های وی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 221-240]
 • دهقانی فیروزآبادی، حامد بررسی انتقادی دیدگاه وقوع حشو در قرآن‌کریم [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 61-84]

ذ

 • ذبیحی، رحمان تحلیل بوطیقای تصویر در گفتمان رمانتیک نیما یوشیج [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 101-132]
 • ذبیح نیا عمران، آسیه لزوم یاعدم لزوم نوشتن علامت تشدید در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 93-106]
 • ذوالفقاری، حسن تحلیل ایجاد معنای آیرونیک درآمیختگی مفهومی تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» در مثنوی معنوی بر اساس نظریه ذهن ادبی مارک ترنر [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 101-128]
 • ذوالفقاری، حسن تحلیل سبک‌شناسانۀ نثر روزنامه های دورۀ قاجار [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 65-98]

ر

 • راد، علی بررسی انتقادی دیدگاه وقوع حشو در قرآن‌کریم [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 61-84]
 • راد، محمد تقی آموزش زبان فارسی به‌ غیرایرانیان: نگرش مدرّسان درباره به‌کارگیری متون ادبی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 235-264]
 • رادمنش، عطا محمد رویکردی به ایهام در نفثه ‌المصدور زیدری نسوی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 69-90]
 • راستگوفر، سیدمحمد ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 333-362]
 • راستگوفر، سید محمد نشانه‌شناسی خویشکاری نام رستم در شاهنامه [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 161-190]
 • راسخ مهند، محمد خشونت گفتاری در مطبوعات: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 135-164]
 • راه انداز، سعید تناوب تکمیلی مشروط بر محیط واجی در ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 127-158]
 • ربیعی، حمید نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 145-182]
 • رجبی دوغیکلایی، علی بررسی ساختار زبانی «کشف المحجوب و مصباح الهدایه» [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 33-52]
 • رحیمی، سیدمهدی نقد بلاغیِ هدایه‌المتعلّمین فی‌الطّب (نخستین فرزندنامه‌ در باب پزشکی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 191-218]
 • رحیمی، سید مهدی تحلیل سبکی لایۀ نحوی منظومۀ ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 165-192]
 • رحیمی، سیما تحلیل ایجاد معنای آیرونیک درآمیختگی مفهومی تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» در مثنوی معنوی بر اساس نظریه ذهن ادبی مارک ترنر [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 101-128]
 • رحیمی، محمود زمین و آسمان بر محور استعاره (روند استعاریِ معنابخشی به پدیده های طبیعی بر پایۀ استعاره های جهتی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 471-496]
 • رحیمی، ناصر نظم پریشان غزل حافظ و مرکب نوازی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 193-210]
 • رحمانی، عاطفه بررسی زیباییشناسی عناصر ادبی خطبه 224 نهج البلاغه [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 85-104]
 • رحمانی فر، سیما انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 347-378]
 • رستمی جوریابی، راضیه مفهوم‌سازیهای استعاری و مبانی فرهنگی آن در ادبیات فارسی ‏(مطالعه موردی: استعاره عشق به مثابه جنگ)‏ [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 233-260]
 • رستنده، مجید نگاهی توصیفی ـ تحلیلی به ویژگی‌های زبانی کتاب رتبه ‌الحیات بر پایۀ نظریۀ واکنش کلامی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 273-296]
 • رستنده، مجید تحلیل تأویل‌های نمادمحور در سروده‌های عطّار [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 141-174]
 • رسولی پور، رسول بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 7-36]
 • رشیدی نسب، طناز بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبان عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 35-60]
 • رضایی، حمید بررسی استعاره در دیوان ناصرخسرو [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 27-54]
 • رضایی، حمید بررسی تشبیه در روح الارواح شهاب الدین احمد سمعانی با تأکید بر عنصر مشبه به [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-98]
 • رضایی، صدیقه جستاری در کشف پیوندهای ادب فارسی و عربی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 75-106]
 • رضایی، محمد اصطلاحات بلاغی در تذکره های عصر صفوی‏ [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 55-74]
 • رضایی، محمد بررسی استعاره‌های مفهومی در ضرب‌المثل‌های فارسی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 91-116]
 • رضایی، محمد فراهنجاری در شعر سبک هندی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 69-94]
 • رضایی، محمد بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 55-76]
 • رضایی، محمد بررسی تشبیه در روح الارواح شهاب الدین احمد سمعانی با تأکید بر عنصر مشبه به [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-98]
 • رضایی، محمد بررسی مجموعة «آخر شاهنامه» مهدی اخوان ثالث از منظر تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 69-100]
 • رضاپور، ابراهیم بررسی رده‌شناختی ساخت‌های سببی در زبان سمنانی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 175-214]
 • رضاپور، زینب نقد و بررسی دو صنعت عقد و حل در متون بلاغی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 161-190]
 • رضاپوریان، اصغر بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 235-260]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم جلوه‌های هنجارگریزی رئالیسم ایرانی در شعر دورۀ پهلوی دوم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 187-212]
 • رضایی دشت‌ارژنه، محمود نقد و بررسی دو بیت از فردوسی و ملک‌الشعرا بهار براساس رویکرد فرمالیسم [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 109-130]
 • رضائی، محمد بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 7-36]
 • رضویان، حسین سبک‌شناسی زبانی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 131-146]
 • رضویان، حسین نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 135-156]
 • رضویان، حسین عوامل انسجام در داستان عدل صادق چوبک [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 69-94]
 • رضویان، حسین نگاهی نو به تیزرهای تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی با کاربست نظریة آمیختگی مفهومی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 245-272]
 • رضویان، حسین بازتاب خشونت کلامی در شعر فرخی یزدی: تحلیلی بر اساس رویکرد مالکین [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 247-272]
 • رضوانیان، قدسیه موسیقی نثر در تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 107-136]
 • رضوانیان، قدسیه دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 95-120]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی تیرگی زبانی دانشجویان؛ چگونگی و چرایی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 213-232]
 • رضوانی مقدم، الهام بررسی نثر عرفانی خطابی در کتاب الانسان الکامل عزیزالدین نسفی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 79-100]
 • رضوانی مقدم، نرگس سبک‌ نثر معین الدّین جوینی در نگارستان بر اساس سبک‌شناسی تکوینی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 159-190]
 • رفایی قدیمی مشهد، رضا کاربست نظریۀ اشاره‌های شناختی در تحلیل شعر فارسی به‌مثابۀ تحلیلی ارجاع‌محور (مطالعۀ موردی: غزلی از سعدی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 107-136]
 • رفاهی، سمانه مقایسۀ عناصر انسجام در دو تذکره از تذکرةالاولیای عطار (بخش اصلی و بخش الحاقی) بر مبنای دستور نظام‌مند-نقش‌گرای هلیدی و حسن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 109-132]
 • رفیعی، زهرا تحلیل انسجام واژگانیِ متن در طنزهای فریدون توللی با تأکید بر زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 165-190]
 • رمضانی، ابوالفضل زیبایی‏ شناسی خوانش شعر حافظ در انگلستانِ قرن 19 و 20 (طبق نظریۀ دریافت) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 73-100]
 • رمضانی، مهدی مضمون‌آفرینی و نمادپردازیاز گوی و چوگان در متون منظوم عرفانی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 139-158]
 • رنجبر، ابراهیم بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی «صفت‌هنری» در قصاید خاقانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 61-90]
 • رنجبر، ابراهیم بلاغت نام‌گزینی در رمان «سووشون» بر اساس الگوی بازنمایی کنشگران اجتماعی ون‌لیوون (نام‌دهی و طبقه‌بندی) [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 7-30]
 • رنجبری، الناز نگاهی به ارجاع در نشانگرهای گفتمان زبان فارسی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 111-134]
 • رهنمابرگرد، علی اصغر بررسی ارتباط نظام تخیّلی و خاستگاه فرهنگی منظومه ورقه و گلشاه برمبنای نظریه ژیلبر دوران [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 137-162]
 • روحانی، رضا ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 333-362]
 • روحانی، مسعود شگرد‌های بدیع لفظی در داستان‌نامة بهمنیاری و ضرب‌المثل‌های مازندرانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 161-186]
 • روحی کیاسر، اعظم جنبه‌های بلاغیِ عنصر نحویِ «ندا» در اشعار اخوان ثالث [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 275-300]
 • رومیانی، بهروز بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 471-498]
 • رومیانی، بهروز بررسی توازن واژگانی در غزل های سنایی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 205-234]
 • روهبان، سیده کوثر تمثیل‌های شطحی در آثار عین‌القضات همدانی (با تأکید بر نامه‌ها و تمهیدات) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 57-90]

ز

 • زارع، زهرا نگاهی نو به تیزرهای تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی با کاربست نظریة آمیختگی مفهومی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 245-272]
 • زارع، محبوبه تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 7-40]
 • زارعی، فخری بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 81-108]
 • زارعی، مهرداد بررسی جلوه‌های زبانیت در فرشته‌ها خودکشی کردند [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 99-130]
 • زارع بنادکوکی، نجمه شگرد واژه‌سازی در «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 51-78]
 • زراقی شانی، علی شگرد‌های بدیع لفظی در داستان‌نامة بهمنیاری و ضرب‌المثل‌های مازندرانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 161-186]
 • زیرک، ساره تبیین ریخت‌شناسانة ویژگی سهل ممتنع در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 129-154]
 • زکی نژادیان، سید محسن نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 223-250]
 • زکی نژادیان، سید محسن واکاوای مفاهیم «تعریض» و سویه‌های مختلف آن [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 137-166]
 • زمانی، فاطمه نقیضه‌پردازی و گفتمان زنانه در رمان قصه تهمینه [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 53-80]
 • زمانی، محمدمهدی رابطۀ زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد») [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 157-188]
 • زمان وزیری، محمدامین تبیین غلبه صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل گیری نظام بلاغی رساله اخلاق السلطنه وصاف شیرازی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 345-370]
 • زینت پور، علمدار سبک‌شناسی لایه‌ای اشعار فرخی یزدی با تکیه بر کتاب سبک‌شناسی دکتر فتوحی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 131-160]

س

 • ساداتی نوش ابادی، سید مهدی نقش مشخّصه‌های نحوی در تعیین ترتیب ادغام سازه‌ها در اشتقاق جمله [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 163-196]
 • سارلی، ناصرقلی بلاغت ساخت‌های نحوی نشان‌دار در اشعار نیمایی اخوان ثالث [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 233-264]
 • سارلی، ناصرقلی آداب‌الحرب‌و‌الشجاعه و فواید فرهنگ‌نگارانۀ آن [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 113-136]
 • ساکیان، زهره ای مجلسیان راه خرابات کدام است؟ (هنر تقابل در غزل سعدی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 233-260]
 • سالاری، مصطفی بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 471-498]
 • سالاری، مصطفی بررسی توازن واژگانی در غزل های سنایی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 205-234]
 • سالک، امیرحسین سبک‌شناسی انتقادی نامۀ شاه تهماسب صفوی به سلطان سلیمان عثمانی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 197-232]
 • سالمیان، غلامرضا نگاهی توصیفی ـ تحلیلی به ویژگی‌های زبانی کتاب رتبه ‌الحیات بر پایۀ نظریۀ واکنش کلامی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 273-296]
 • سالمیان، غلامرضا کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 303-330]
 • سبزیان پور، وحید جستاری در کشف پیوندهای ادب فارسی و عربی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 75-106]
 • سبزیان‌پور، وحید معرفی آشنایی بی‌نام و نشان و طرحی نو برای واژه‌سازی در ‏زبان فارسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 23-48]
 • سبزعلیپور، جهاندوست مفهوم‌سازیهای استعاری و مبانی فرهنگی آن در ادبیات فارسی ‏(مطالعه موردی: استعاره عشق به مثابه جنگ)‏ [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 233-260]
 • سبزواری، مهدی نقش مشخّصه‌های نحوی در تعیین ترتیب ادغام سازه‌ها در اشتقاق جمله [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 163-196]
 • سپه وندی، مسعود انسجام در ابیات مغانه‌ای خاقانی و حافظ براساس الگوی نظام‌مند هلیدی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 71-108]
 • ستوده، آزاده کارکردهای «صفت هنری» در هفت‌پیکر نظامی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 191-214]
 • سخاوی، لطیفه بررسی جادوی مجاورت در شعر کودک (با تکیه بر شعر ناصر کشاورز، شکوه قاسم‌نیا، محمدکاظم مزینانی و نیلوفر بهاری) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 219-250]
 • سیدزاده، نسرین سبک شناسی رباعیات سعدی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 369-394]
 • سید یزدی، زهرا نگاهی به غزلی از حافظ با رویکرد شعرشناسی شناختی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 297-322]
 • سیدیزدی، زهرا زبان عامیانه در فیروزشاه نامه [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]
 • سیدصادقی، سید محمود بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در شعر حافظ [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 415-442]
 • سید صادقی، سید محمود بررسی سبک و شیوۀ مولانا در ساختار جمله‌های امری در دفتر سوم مثنوی شریف [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 55-82]
 • سید صادقی، سید محمود ﺑﺮرﺳﯽ اﻏﺮاض ﺑﻼﻏﯽ ﺧﺒﺮ و اﻧﺸﺎی طلبی در دوبیتی‌های فایز دشتی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 133-160]
 • سید قاسم، لیلا بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی با ‏ساختارگرایی و نقد نو [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 127-148]
 • سیدنژاد جلودار، سید حسن جلوه‌های هنجارگریزی رئالیسم ایرانی در شعر دورۀ پهلوی دوم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 187-212]
 • سعیدی، عباس  کارکرد عناصر بلاغی در مطایبات بهارستان جامی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 77-104]
 • سعیدی، کیهان تحلیل منطق گفتمانی فرامتن‌های پیوستة مؤلّف-راوی در شازده حمام پاپلی یزدی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 161-190]
 • سیف، عبدالرضا اقسام قافیه و ردیف در غزل‌های عراقی و نقش موسیقایی آن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 219-240]
 • سقراط، سیده صفورا بازنمایی زنان در ضرب‌المثل‌ها، اصطلاحات و تعبیرات تالشی جنوبی (گونۀ سیاهمزگی) [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 135-164]
 • سلطانی، حسن موتیف تلمیحی یوسف(ع) در غزلیات صائب تبریزی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 241-276]
 • سلطانی کوهبنانی، حسن تحلیل کاربرد جامعه‌شناختی انواع آیرونی در مصیبت‌نامۀ عطّار نیشابوری [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 155-182]
 • سلطانی کوهبنانی، حسن بوطیقای روایت در منظومه‌های رمزی حسن و دل و جمال و جلال بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 83-108]
 • سلیمی، علی بلاغت، چراغی فرا راه فهم لطایف قرآنی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 7-30]
 • سلیمی، غلامرضا تحلیل انسجام واژگانیِ متن در طنزهای فریدون توللی با تأکید بر زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 165-190]
 • سلمانی، حمیدرضا بررسی شیوه‌ی تلفظ مصوّت پیش از شناسه‌ی «ش» در [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 71-88]
 • سلمانی، حمیدرضا بررسی دیدگاه باطنی در مورد فعل ساده و فعل مرکب در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 79-92]
 • سلیمانی، علی بررسی عیوب فصاحت و بلاغت در اشعار میرزادهعشقی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 49-76]
 • سلیمیان، رقیه خشونت گفتاری در مطبوعات: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 135-164]
 • سهرابی، زهره نقد نشانه‌شناختی کارکرد آشوب در نظم در باب اول گلستان سعدی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 285-314]

ش

 • شایان سرشت، اکبر تحلیل سبکی لایۀ نحوی منظومۀ ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 165-192]
 • شایان سرشت، اکبر نقد بلاغیِ هدایه‌المتعلّمین فی‌الطّب (نخستین فرزندنامه‌ در باب پزشکی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 191-218]
 • شادی، مهران صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 9-34]
 • شادروی‌منش، محمد سبک‌شناسی کاربرد منادا در مثنوی‌ معنوی و دفتر هفتم منسوب به مولانا [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 215-250]
 • شادروی‌منش، محمد چند فایدۀ لغوی از دیوان کاتبی نیشابوری [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 183-210]
 • شاکری، جلیل  سنّتگرایی و نوآوری در غزل‌های هوشنگ ابتهاج [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 155-176]
 • شاگشتاسبی، مولود مقایسه عنصر بلاغی اغراق در دو منظومه حماسی شاهنامه فردوسی و گرشاسب‌نامه اسدی طوسی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 67-92]
 • شالچیان ناظر، توحید زبان، ابزاری در احراز یا عدم احراز ابژۀ میل در داستان‌های «خون‌خورده» و «بازگشت» [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 217-258]
 • شاه سنی، علی محمد نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 145-182]
 • شاه سنی، علی محمد بازتاب خشونت کلامی در شعر فرخی یزدی: تحلیلی بر اساس رویکرد مالکین [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 247-272]
 • شاهسون، کریم نگاهی جمال‌شناسیک به نثر روزبهان بقلی در نعت رسول اکرم (ص) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 251-280]
 • شاه محمدی، علیرضا رابطه زبان تفسیر و تجربه عرفانی در اندیشه ابن‌عربی و د.ت سوزوکی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 281-308]
 • شاهمرادی، فاطمه بررسی مقایسه‌ای تصویرسازی بلاغی در حکایت بهرام گور شاهنامة فردوسی و هفت‌پیکر نظامی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 191-216]
 • شجری، رضا نشانه‌شناسی خویشکاری نام رستم در شاهنامه [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 161-190]
 • شیخی، یحیی بررسی شگرد‌های طنز در اشعار اکبر اکسیر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 214-246]
 • شیری، قهرمان نثر فنّی؛ دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری ‏ [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 51-80]
 • شیری، قهرمان نگاهی نو به انواع مجاز و تصویرهای مجازی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 121-142]
 • شریفی، سید کمال تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 133-158]
 • شریفی، شهلا مقایسه انگیختگی آوایی در فاصله زمانی دویست ساله [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 103-120]
 • شریفیان، مهدی هنجارگریزی در غزلیات بیدل دهلوی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 105-134]
 • شریف پور، عنایت اللّه توصیف ویژگی‌های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالت [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 31-60]
 • شریفی مقدم، آزاده مفهوم‌سازی استعاری «خشم» در پیکرۀ زبانی و مصوّر (نگاره‌های) جنگ در هفت‌خوان رستم [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 183-214]
 • شریفی مقدم، آزاده الگوی استعاری «نمونۀ اعلای عشق» در پیکرۀ لیلی و مجنون براساس الگوی عشقِ کووچش [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 261-284]
 • شعبانی، منصور بازنمایی زنان در ضرب‌المثل‌ها، اصطلاحات و تعبیرات تالشی جنوبی (گونۀ سیاهمزگی) [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 135-164]
 • شفیع پور، سجاد واکاوی تطبیقی بافتارهای گفتمان‌مدار روایت حضرت نوح در دو سورة هود و نوح بر محور الگوی ون ‏لیوون [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 297-322]
 • شکری، یدالله  کارکرد عناصر بلاغی در مطایبات بهارستان جامی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 77-104]
 • شکری، یدالله ساختار روایت در داستان شیخ صنعان بر اساس نظریه «ژرار ژنت» [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 114-138]
 • شکری، یدالله بررسی استعارة زمان در تاریخ بیهقی با رویکرد زبان‌شناسی شناختی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 211-232]
 • شکری، یدالله نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 417-448]
 • شکری، یدالله بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 7-36]
 • شکرائی، محمد بررسی واژگان و ساخت نحوی در اشعار سیاوش کسرایی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 215-238]
 • شکوری ثانی، معصومه تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 7-40]
 • شگفت، مائده بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 7-36]
 • شمیسا، سیروس نشانه‌شناسی خویشکاری نام رستم در شاهنامه [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 161-190]
 • شمسی زاده، سمانه بررسی استعارة زمان در تاریخ بیهقی با رویکرد زبان‌شناسی شناختی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 211-232]
 • شوقی، لیلا آداب‌الحرب‌و‌الشجاعه و فواید فرهنگ‌نگارانۀ آن [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 113-136]
 • شوهانی، علیرضا تحلیل بوطیقای تصویر در گفتمان رمانتیک نیما یوشیج [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 101-132]

ص

 • صادقی، آرام رضا تحلیل تطبیقی کتاب درس زبان انگلیسی پایه دهم ایران و آلمان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 323-340]
 • صادقی، شیرین بلاغت ساخت‌های نحوی نشان‌دار در اشعار نیمایی اخوان ثالث [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 233-264]
 • صادقی، فریبا تحلیل طرح‌واره‌های تصوّری در اشعار مولانا بر پایه دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگی (مطالعه موردی: آب و آتش) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 239-274]
 • صادقیان، سمیه آوای عشق در دو اثر «سوانح» و «عبهرالعاشقین» مقایسه و بررسی برجسته‏ سازی‏های زبانی دو اثر [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 77-102]
 • صادقیان، سمیّه  آشنایی‏زدایی زبانی در آثار داستانی جلال آل‏احمد [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 105-126]
 • صادقی شهپر، رضا تشبیه در اقلیمِ داستان (بررسی تشبیهات اقلیمی در داستان‌های پنج حوزة اقلیمی‌نویسی ایران) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 189-222]
 • صادقی گوغری، مهران آشنایی‌زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 159-186]
 • صالحی مازندرانی، محمد رضا نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 223-250]
 • صالحی مازندرانی، محمد رضا واکاوای مفاهیم «تعریض» و سویه‌های مختلف آن [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 137-166]
 • صبوری، نرجس بانو نقش مشخّصه‌های نحوی در تعیین ترتیب ادغام سازه‌ها در اشتقاق جمله [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 163-196]
 • صحرایی سرمزده، فاطمه بلاغت توریه و تفاوت آن با توجیه و کنایه [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 103-116]
 • صیدی، کامیار تحلیل کاربرد جامعه‌شناختی انواع آیرونی در مصیبت‌نامۀ عطّار نیشابوری [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 155-182]
 • صدرایی، رقیه تأثیر تلمیحات اسطوره ای در بیان تجربه های عرفانی (بر اساس منطق الطیر عطار) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 345-368]
 • صدیق ضیابری، رویا تحلیل طرح‌واره‌های تصوّری در اشعار مولانا بر پایه دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگی (مطالعه موردی: آب و آتش) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 239-274]
 • صراحی، محمد امین نظریات ساختواژی هله و اروناف و دستگاه واژگان فار [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 135-160]
 • صراحتی جویباری، مهدی تنوّع عروضی و موضوعی در رباعیّات خاقانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 109-128]
 • صرفی، محمّدرضا بابا‌چاهی و مؤلّفه‌های زبانی شعر پست‌مدرن [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 7-36]
 • صرفی، محمّدرضا توصیف ویژگی‌های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالت [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 31-60]
 • صفایی سنگری، علی جلوه‌های هنجارگریزی رئالیسم ایرانی در شعر دورۀ پهلوی دوم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 187-212]
 • صفری، جهانگیر بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 81-108]
 • صفری، جهانگیر طبقه‌بندی محتوایی مشبهٌ‌به در دیوان ناصرخسرو [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 89-110]
 • صفوی، کورش رابطۀ زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد») [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 157-188]

ط

 • طایفی، شیرزاد مؤلّفه‌های زبانی و بلاغی سبک‌ساز در «حجم سبز» سهراب سپهری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 117-140]
 • طایفی، شیرزاد نقد نشانه‌شناختی کارکرد آشوب در نظم در باب اول گلستان سعدی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 285-314]
 • طایفی، شیرزاد تحلیل سبک شناسانۀ «نظر» در ده غزل از سعدی شیرازی بر مبنای معنی شناسی ساخت گرا [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 187-227]
 • طایفی، شیرزاد خوانش انتقادی رمان «نام تمام مردگان یحیاست» با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی پی‌یر گیرو [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 167-194]
 • طایفی، شیرزاد زبان، ابزاری در احراز یا عدم احراز ابژۀ میل در داستان‌های «خون‌خورده» و «بازگشت» [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 217-258]
 • طالبیان، یحیی کارکرد بلاغی وجوه جملات در منظومۀ گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 191-214]
 • طاهری، قدرت الله تبیین غلبه صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل گیری نظام بلاغی رساله اخلاق السلطنه وصاف شیرازی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 345-370]
 • طاهری، محمد تبیین مولفه‌های بلاغت ارسطویی در داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 273-296]
 • طاهریان، عارفه بازتاب خشونت کلامی در شعر فرخی یزدی: تحلیلی بر اساس رویکرد مالکین [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 247-272]
 • طباطبایی، سید حسن بررسی ارتباط نظام تخیّلی و خاستگاه فرهنگی منظومه ورقه و گلشاه برمبنای نظریه ژیلبر دوران [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 137-162]
 • طباطبایی عمید، رضا تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 229-256]
 • طباطبائی، سید حسن نگاهی جمال‌شناسیک به نثر روزبهان بقلی در نعت رسول اکرم (ص) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 251-280]
 • طباطبائی، سید حسن تحلیل بلاغی توصیفات سه منظومۀ عامیانۀ کُردی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 215-242]
 • طیب حسینی، مطهره سادات اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 317-344]
 • طحان، احمد  بررسی آرایه های بدیع لفظی و معنوی در «معارف» بهاء ولد [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-48]
 • طلایی، زینب ترکیبات تصویری تلمیحی ملهم از آیات، احادیث و اساطیر در قصاید خاقانی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 79-108]
 • طهماسبی، ساسان بررسی تاریخی ریشه و کاربرد پسوندهای وند و آوند در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 443-470]
 • طهماسبی بیرگانی، صدیقه نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 135-156]
 • طهماسبی گرکانی، عاطفه کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 241-262]

ظ

ع

 • عابدی، محمود تحلیل رویکردهای حافظ‌پژوهی در سدۀ اخیر با تأکید بر رویکرد بلاغی- ادبی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 195-220]
 • عبداللهی، منیژه تصویرسازی با عاطفۀ اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 7-34]
 • عبداله زاده برزو، راحله بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 251-270]
 • عدالت پور، هادی کاربرد نظریه انسجام متنی در تحلیل روابط انسجامی بین متون مختلف (اثر: طبقات صوفیه، ترجمه رساله قشریه، کشف المحجوب و تذکره الاولیا) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 341-364]
 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط بررسی تطبیقی حس‌آمیزی در «سقط‌الزند» معری و دیوان شوریده شیرازی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-64]
 • عرش اکمل، شهناز پدیدارشناسی تصویر آتش در اشعار اخوان ثالث با تکیه بر آرای گاستون باشلار [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 351-376]
 • عرفانیان قونسولی، لیلا مقایسه انگیختگی آوایی در فاصله زمانی دویست ساله [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 103-120]
 • عزیزیان گیلان، حدیث تبیین ریخت‌شناسانة ویژگی سهل ممتنع در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 129-154]
 • عضدی، مرضیه بررسی ضریب مشارکت نویسندگان مجلة مطالعات زبانی و بلاغی 1396 [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 313-324]
 • عقدایی، تورج پیوند زیبایی و معنا در مقدمۀ جهانگشای جوینی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 127-154]
 • علی اکبری، نسرین بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم‌سازی عشق، در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 287-316]
 • علامی، ذوالفقار بررسی نامه‌های فارسی رشید وطواط (لایه‌های آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 365-388]
 • علی بیگی سرهالی، وحید بررسی توازن آوایی و واژگانی در غزلهای انوری [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 243-268]
 • علیزاده، ناصر بررسی اندیشه‌های اکسپرسیونیستی در شعر شاعران برجسته زن معاصر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 89-116]
 • علیزاده، ناصر زیبایی‏ شناسی خوانش شعر حافظ در انگلستانِ قرن 19 و 20 (طبق نظریۀ دریافت) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 73-100]
 • علیزاده خیاط، ناصر مضمون‌آفرینی و نمادپردازیاز گوی و چوگان در متون منظوم عرفانی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 139-158]
 • علیزاده خیاط، ناصر جنبه‌های بلاغیِ عنصر نحویِ «ندا» در اشعار اخوان ثالث [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 275-300]
 • علیزاده صحرایی، مجتبی خشونت گفتاری در مطبوعات: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 135-164]
 • علی مددی، مونا بررسی جادوی مجاورت در شعر کودک (با تکیه بر شعر ناصر کشاورز، شکوه قاسم‌نیا، محمدکاظم مزینانی و نیلوفر بهاری) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 219-250]
 • علینقی، حسین سبک‌شناسی لایه واژگانی قصاید کمال‌الدین اسماعیل [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 67-94]
 • علوی مقدم، مهیار تحلیل رستاخیز ساختاری واژه‌ها برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای در لایة نحوی غزل معاصر ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 323-346]
 • علوی مقدم، مهیار کارکرد معیارهای نشانه‌ای، ساختاری، ارزشی و نقشی در تحلیل فرایند زایشی معنا و دلالت‌پردازی در نظام نشانه‌ای زبانی و ادبی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 37-66]
 • علوی مقدم، مهیار طبقه‌بندی و رده‌شناسی «تکرار بلاغی» و انواع آن در بلاغت زبان‌های فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 7-30]

غ

 • غیبی، سید غلامرضا تحلیلِ مفهومِ بلاغی و زبان‌شناختیِ دو نشانـۀ زبانیِ «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکردِ نشانه شناسی «اومبرتو اِکو» [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 415-444]
 • غفاری چراتی، سارا چند فایدۀ لغوی از دیوان کاتبی نیشابوری [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 183-210]
 • غفوری، عفت سادات بررسی و مقایسه متناقض‌نما در غزلیات سنایی و عطار [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 169-192]
 • غلامی، مجاهد مخترعات بلاغی امیرخسرو دهلوی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 269-294]
 • غلامحسینی، پروین ادبیات عامه (ضرب‌المثل ها و کنایات ) و بازتاب آن در رمان‌های «جلال آل‌احمد» [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 117-140]
 • غلامحسین زاده، غلامحسین کاربست نظریۀ اشاره‌های شناختی در تحلیل شعر فارسی به‌مثابۀ تحلیلی ارجاع‌محور (مطالعۀ موردی: غزلی از سعدی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 107-136]
 • غلامرضایی، محمد مجاز از دیدگاه بلاغت [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 141-168]
 • غلامرضایی، محمد تأثیر تلمیحات اسطوره ای در بیان تجربه های عرفانی (بر اساس منطق الطیر عطار) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 345-368]
 • غلامرضایی، محمد تبیین غلبه صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل گیری نظام بلاغی رساله اخلاق السلطنه وصاف شیرازی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 345-370]
 • غلامعلی زاده، جواد بررسی تطبیقی حس‌آمیزی در «سقط‌الزند» معری و دیوان شوریده شیرازی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-64]
 • غنی‌پور ملکشاه، احمد تنوّع عروضی و موضوعی در رباعیّات خاقانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 109-128]
 • غنی‌پور ملکشاه، احمد شگرد‌های بدیع لفظی در داستان‌نامة بهمنیاری و ضرب‌المثل‌های مازندرانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 161-186]
 • غنی‌پور ملکشاه، احمد بررسی شگرد‌های طنز در اشعار اکبر اکسیر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 214-246]

ف

 • فیاضی، مریم سادات بررسی طرح‌واره‌های حرکتی در اشعار فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 191-218]
 • فاضلی، مهبود بررسی انسجام معنایی در غزل مظهر همدانی و مقایسه آن با غزل سعدی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 37-66]
 • فاطمی، فتانه سادات مفهوم‌سازی استعاری «خشم» در پیکرۀ زبانی و مصوّر (نگاره‌های) جنگ در هفت‌خوان رستم [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 183-214]
 • فتاحی، سروه کارکرد تقابلی‌-تعاملی ‌نشانه‌‌های زبانی و روایی در قصه‌‌های شبانی کردی (مطالعه موردی قصه‌‌های بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان) [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 259-286]
 • فتوحی رودمعجنی، محمود نظم نحوی و نقش آن در ادبیت سخن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 261-286]
 • فتوحی رودمعجنی، محمود استعارۀ مفهومی و فردیت خلاّق ادبی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 175-204]
 • فدایی وشکی، زهره کاربرد تصویر های زبانی ( واژگانی - نحوی ) در طومار شیخ شرزین [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 211-238]
 • فراز، علی اصغر اقسام قافیه و ردیف در غزل‌های عراقی و نقش موسیقایی آن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 219-240]
 • فرج نژاد فرهنگ، زهرا نشانه‌های سبکی و ژانری در چند حماسۀ مذهبی با تکیه بر کنایه [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 117-136]
 • فرحانی زاده، مجید استعارۀ مفهومی"شادی" در دیوان شمس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 319-350]
 • فرخی، مهدی شنیدنِ سکوتِ عامدانۀ ناصرِخسرو در سفرنامه در پرتو نگاهِ آنتوان برمن در بارۀ ضرورتِ بازخوانیِ یک اثر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 273-306]
 • فیروزیان پوراصفهانی، آیلین بررسی راهبردهای ایدئولوژیکی صادق هدایت در تولید گفتمان برتری ایرانیان بر اساس نظریۀ تئون وندایک (مطالعۀ موردی: درام تاریخی «پروین دختر ساسان») [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 315-344]
 • فیروزیان پور اصفهانی، آیلین بررسی تطبیقی آرای پراپ با گرماس و برمون در باب روایت از منظر ساخت‌گرایی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 301-333]
 • فیروزیان پور اصفهانی، آیلین تحلیل انتقادی گفتمان ایدئولوژیک طبقاتی در شاهنامه بر مبنای آرای میشل فوکو (مورد مطالعه: داستان انوشیروان و کفش گر) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 257-286]
 • فروغی راد، پیام بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 141-158]
 • فقیه ملک مرزبان، نسرین تحلیل ایجاد معنای آیرونیک درآمیختگی مفهومی تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» در مثنوی معنوی بر اساس نظریه ذهن ادبی مارک ترنر [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 101-128]
 • فقیه ملک مرزبان، نسرین بررسی انسجام معنایی در غزل مظهر همدانی و مقایسه آن با غزل سعدی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 37-66]
 • فکری، مسعود ارزیابی کیفیّ ترجمه عربی سیر العباد إلی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریه آنتوان برمن [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 321-348]
 • فلاح، ابراهیم واکاوی تطبیقی بافتارهای گفتمان‌مدار روایت حضرت نوح در دو سورة هود و نوح بر محور الگوی ون ‏لیوون [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 297-322]
 • فلاح، مرتضی جلوه های انسان انگارانه عناصر موسیقی در شعر حافظ و کارکرد آن در بازتاب اندیشه های وی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 221-240]
 • فلاحی، جعفر رابطه زبان تفسیر و تجربه عرفانی در اندیشه ابن‌عربی و د.ت سوزوکی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 281-308]
 • فلاحی، کتایون زیبایی‌شناسی مبتنی بر عناصر بیانی در قرآن کریم [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 331-356]
 • فولادی، علیرضا ریشه‌شناسی تبارشناختی و کاربرد آن در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 167-188]
 • فولادی، علیرضا ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 333-362]

ق

 • قادری مقدم، محمد بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 251-270]
 • قاسمی، طاهره بررسی اقتباس‌های حافظ و سیف‌الدین محمّد فرغانی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 271-300]
 • قاسمی، طاهره برجستگی‌های نقش قافیه در شعر فارسی، از آغاز تا سده‌ی هشتم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 287-318]
 • قاسمی، طاهره ردیفِ آغازین در شعر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 363-386]
 • قاسمی، طاهره نقش قافیه در نشان دادن گویش‌های محلی و منطقه‌ای شاعران [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 307-328]
 • قاسمی، لیلا زیبایی‌شناسی مبتنی بر عناصر بیانی در قرآن کریم [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 331-356]
 • قاسمی، مرتضی بن مایه های نمادین در شعر سهراب سپهری [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 265-292]
 • قاسمی، مرتضی تحلیل بن مایه «خار سر دیوار» در غزلیات صائب [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 295-320]
 • قاسمی، نوشین تحلیل بن مایه «خار سر دیوار» در غزلیات صائب [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 295-320]
 • قاسم زاده، سیدعلی استعاره مفهومی در نظام فکری نعیم فراشری [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 389-416]
 • قاسمی نیا، سعید مقایسه ایهام در اصطلاحات موسیقی شعر حافظ با دو شاعر هم‌سبک پیشین: خواجو و امیرخسرو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 7-32]
 • قانونی، حمیدرضا ادبیات عامه (ضرب‌المثل ها و کنایات ) و بازتاب آن در رمان‌های «جلال آل‌احمد» [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 117-140]
 • قبادی، حسنیعلی تحلیل ایجاد معنای آیرونیک درآمیختگی مفهومی تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» در مثنوی معنوی بر اساس نظریه ذهن ادبی مارک ترنر [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 101-128]
 • قربان پور، نفیسه گفتمان مکالمه ای، روشی در تحلیل مکالمه در متون روایی و تاریخی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 357-384]
 • قلی پور هفشجانی، راضیه شناخت زبان دراماتیک فارسی: رویکردی نظام‌بنیاد [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 239-274]
 • قنبری عبدالملکی، رضا بررسی تطبیقی آرای پراپ با گرماس و برمون در باب روایت از منظر ساخت‌گرایی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 301-333]
 • قنبری عبدالملکی، رضا بررسی راهبردهای ایدئولوژیکی صادق هدایت در تولید گفتمان برتری ایرانیان بر اساس نظریۀ تئون وندایک (مطالعۀ موردی: درام تاریخی «پروین دختر ساسان») [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 315-344]
 • قنبری عبدالملکی، رضا تحلیل انتقادی گفتمان ایدئولوژیک طبقاتی در شاهنامه بر مبنای آرای میشل فوکو (مورد مطالعه: داستان انوشیروان و کفش گر) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 257-286]
 • قهرمانی، علی زیبایی‌شناسی ایقاع توازی در خطبۀ اشباح [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 323-344]

ک

 • کاردگر، یحیی بررسی جنبه‌های موسیقایی رمان‌کلیدر‌(محمود‌ دولت‌آبادی) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 143-168]
 • کاردل ایلواری، رقیه بررسی تأثیر تکرار در فصاحت بوستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 137-156]
 • کازرونی، سید احمد سازه‌ها در مجموعه «حنجره زخمی تغزل» حسین منزوی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 47-68]
 • کافی، غلامرضا مناسبات لحن، عنصر پیش‌برنده مرثیه‌های عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 393-418]
 • کیانی، رضا هنجارگریزی معنایی بر گستره کارکردهای مجازی حواس (با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 161-192]
 • کرامتی مقدم، سیدعلی تشبیه مهم‎ترین عنصر خیال و تصویرآفرینی در شعر رودکی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 137-160]
 • کربلایی صادق، مهناز نگاهی به ارجاع در نشانگرهای گفتمان زبان فارسی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 111-134]
 • کرمی، هاشم بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم‌سازی عشق، در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 287-316]
 • کریمی، عباس «در پرده گویی» حافظ (پژوهشی در شگردهای بیانی پوشیده گویی حافظ) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 121-146]
 • کریم زاده، ابراهیم تحلیل سبک شناسانۀ «نظر» در ده غزل از سعدی شیرازی بر مبنای معنی شناسی ساخت گرا [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 187-227]
 • کریمی قره‌بابا، سعید نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی؛ تشبیه سلب و ایجاب [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 189-204]
 • کریمی مطهر، جان اله عنصر تضاد در اشعار نیایشی میخائیل لرمانتف [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 521-542]
 • کزازی، میرجلال الدین بلاغت پرسش در غزل سلمان ساوجی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 31-62]
 • کشاورز، مهسا بررسی انواع تصویر در شعرک‌ها [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 53-76]
 • کلاهچیان، فاطمه کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 303-330]
 • کمالخانی، لیلا مؤلّفه‌های زبانی و بلاغی سبک‌ساز در «حجم سبز» سهراب سپهری [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 117-140]
 • کمالی نهاد، علی اکبر سیر تاریخی و تطبیقی اغراق در بلاغت عربی و فارسی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 95-120]
 • کنعانی، ابراهیم تحلیل گفتمان انتقادی رمان رویای تبت بر پایۀ الگوی ون لیوون [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 219-240]
 • کوپا، فاطمه کارکرد موسیقی شعر در حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 395-414]
 • کوخائی، مریم بررسی نشانگرهای گفتمانی صورت بندی مجدد، در مقالات زبان‌شناسی فارسی و انگلیسی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 317-340]

گ

 • گراوند، علی بوطیقای روایت در منظومه‌های رمزی حسن و دل و جمال و جلال بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 83-108]
 • گلی، احمد زیبایی‏ شناسی خوانش شعر حافظ در انگلستانِ قرن 19 و 20 (طبق نظریۀ دریافت) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 73-100]
 • گل بابائی اصل، تمنا تأثیر تلمیحات اسطوره ای در بیان تجربه های عرفانی (بر اساس منطق الطیر عطار) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 345-368]
 • گلچین، میترا انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 347-378]
 • گلچین، میترا «در پرده گویی» حافظ (پژوهشی در شگردهای بیانی پوشیده گویی حافظ) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 121-146]
 • گل سرخی، فرشته تحلیل سبکی لایۀ نحوی منظومۀ ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 165-192]
 • گلشنی راد، مهری جایگاه موازنه در بدیع و بررسی آن در دیوان انوری [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 107-126]
 • گلفام، ارسلان نگاهی به ارجاع در نشانگرهای گفتمان زبان فارسی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 111-134]

ل

 • لطیفیان، سارا موتیف تلمیحی یوسف(ع) در غزلیات صائب تبریزی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 241-276]

م

 • مالمیر، تیمور نقد و تحلیل رمان جسدهای شیشه‌ای نوشتۀ مسعود کیمیایی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 341-366]
 • مالمیر، محمّد ابراهیم کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 303-330]
 • مبارک، وحید بررسی اقتباس‌های حافظ و سیف‌الدین محمّد فرغانی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 271-300]
 • مبارک، وحید تحلیل تأویل‌های نمادمحور در سروده‌های عطّار [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 141-174]
 • میثمی، حسین نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 417-448]
 • مجتبایی، فتح الله کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 241-262]
 • مجد، امید سبک شناسی رباعیات سعدی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 369-394]
 • مجیدی، شبنم بازشناسی فعل‌های دستوری در زبان فارسی و آموزش آن‌ها به غیرفارسی‌زبانان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 293-322]
 • مجلی زاده، امین معرّفی «تُحفة‌المُنشی»؛ منبعی ارزشمند در ترسّل و بلاغت [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 329-356]
 • مجوزی، محمد تحلیل زیبایی شناسی فعل در منطق‌الطیر عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 263-294]
 • محرابی کالی، منیره طرح‌واره‌ی حجمی، رهیافتی روان شناختی به عشق پرشور و عشق رفاقتی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 7-34]
 • محرمی، رامین بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 141-158]
 • محسنی، مرتضی بررسی و مقایسه متناقض‌نما در غزلیات سنایی و عطار [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 169-192]
 • محسنی، مرتضی بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 159-190]
 • محسنی، مرتضی شگرد‌های بدیع لفظی در داستان‌نامة بهمنیاری و ضرب‌المثل‌های مازندرانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 161-186]
 • محسنی نیا، ناصر سبک‌شناسی لایه واژگانی قصاید کمال‌الدین اسماعیل [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 67-94]
 • محقق نیشابوری، جواد کارکرد موسیقی شعر در حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 395-414]
 • محمدی، برات نگاهی به نوآوری‌های منوچهر نیستانی در عناصر شعری غزل [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 373-400]
 • محمدی، حسین بررسی جادوی مجاورت در شعر کودک (با تکیه بر شعر ناصر کشاورز، شکوه قاسم‌نیا، محمدکاظم مزینانی و نیلوفر بهاری) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 219-250]
 • محمدی، داود معرفی اوزان تازه و نادر در اشعار سیمین بهبهانی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 111-136]
 • محمدی، داود معماری زبان؛ پیشنهادی در طبقه‌بندی عناصر زیبایی سخن [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 205-234]
 • محمدی، داود نگاهی جمال‌شناسیک به نثر روزبهان بقلی در نعت رسول اکرم (ص) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 251-280]
 • محمدی، علی برجستگی‌های نقش قافیه در شعر فارسی، از آغاز تا سده‌ی هشتم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 287-318]
 • محمدابراهیمی، زینب بازشناسی فعل‌های دستوری در زبان فارسی و آموزش آن‌ها به غیرفارسی‌زبانان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 293-322]
 • محمدی آسیابادی، علی تمثیل‌های شطحی در آثار عین‌القضات همدانی (با تأکید بر نامه‌ها و تمهیدات) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 57-90]
 • محمدیان، عباس استعارۀ مفهومی"شادی" در دیوان شمس [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 319-350]
 • محمدیان، عباس تحلیل رستاخیز ساختاری واژه‌ها برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای در لایة نحوی غزل معاصر ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 323-346]
 • محمدی بدر، نرگس تحلیلِ مفهومِ بلاغی و زبان‌شناختیِ دو نشانـۀ زبانیِ «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکردِ نشانه شناسی «اومبرتو اِکو» [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 415-444]
 • محمدپور، محمد امین بررسی ویژگی‌های محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 121-142]
 • محمدی ده عباسانی، راحیل بررسی نقش شگردهای کنایه‌محور در تصویرسازی براعت استهلال‌های نفثه‌المصدور [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 107-140]
 • محمدی نژاد، مهدی گفتمان مکالمه ای، روشی در تحلیل مکالمه در متون روایی و تاریخی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 357-384]
 • محمودی، عنایت اله نگاهی نو به ساختار تشبیهات اضافی و وصفی با تأکید بر اشعار حافظ [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 85-110]
 • محمودیان، شهلا معرفی و تحلیل نسخه خطی مطلع السعدین،‌ اثر بلاغی مل سیالکوتی وارسته و بررسی ویژگی‌های برجسته آن در بلاغت فارسی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 147-174]
 • مددی، غلامحسین وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • مدنی رزّاقی، مرضیه خوانش انتقادی رمان «نام تمام مردگان یحیاست» با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی پی‌یر گیرو [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 167-194]
 • میراحمدی، سیدرضا تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-24]
 • میراحمدی، سیدرضا معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 299-322]
 • مرتضایی، سید جواد نگرشی نو به جناس در قصاید خاقانی به‌عنوان مختصه‌ای سبکی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 193-218]
 • مرتضائی، سید امیرحسین استعارۀ مفهومی و فردیت خلاّق ادبی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 175-204]
 • مرتضائی کمری، مصطفی هنجارگریزی در غزلیات بیدل دهلوی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 105-134]
 • میردار رضایی، مصطفی بررسی نقش شگردهای کنایه‌محور در تصویرسازی براعت استهلال‌های نفثه‌المصدور [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 107-140]
 • میردار رضایی، مصطفی سبک‌شناسی مقایسه‌ای مثنوی‌های مصیبت‌نامه و منطق‌الطیر عطّار و مثنوی معنوی (مطالعه موردی: شگردهای شعری) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 387-414]
 • میرزایی، محمد نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 417-448]
 • میرزایی، معصومه عنصر تضاد در اشعار نیایشی میخائیل لرمانتف [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 521-542]
 • مسیبی، منیره بررسی تشبیه در روح الارواح شهاب الدین احمد سمعانی با تأکید بر عنصر مشبه به [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-98]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا کارکرد بلاغی وجوه جملات در منظومۀ گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 191-214]
 • مشایخ، پروین بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در شعر حافظ [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 415-442]
 • مشهدی، محمد امیر بررسی و مقایسه‌ی موسیقی بیرونی غزل‌های [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 137-158]
 • مشهدی، محمد امیر برجسته‌سازی ادبی جفت‌واژگان (مشابه) در خسرو و شیرین نظامی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 295-318]
 • مشهدی، محمدرضا بررسی و مقایسه‌ی موسیقی بیرونی غزل‌های [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 137-158]
 • مصباح، بیتا مطالعۀ تطبیقی نشانگان تخیّل در متن و نگاره‌های منظومۀ خسرو و شیرین بر اساس روش ژیلبر دوران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 77-104]
 • مصفا، مظاهر سماع وزن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 9-26]
 • مظفری، معصومه مقایسه‌ی تصاویر طلوع و غروب در شاهنامه با ‏خسرو و شیرین [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 129-146]
 • معرفت، رحمان بررسی ضریب مشارکت نویسندگان مجلة مطالعات زبانی و بلاغی 1396 [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 313-324]
 • معصومی، محمدرضا معرّفی «تُحفة‌المُنشی»؛ منبعی ارزشمند در ترسّل و بلاغت [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 329-356]
 • معینی ازغدی، محسن تحلیل رویکردهای حافظ‌پژوهی در سدۀ اخیر با تأکید بر رویکرد بلاغی- ادبی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 195-220]
 • معنوی، فاطمه بررسی اندیشه‌های اکسپرسیونیستی در شعر شاعران برجسته زن معاصر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 89-116]
 • مقداری، صدیقه سادات تحلیل نسل جدیدی از لطیفه های رفاقتی موسوم به" آقا ما ..... شما ...... در چهارچوب اصول مکالمه ای گرایس" [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 191-208]
 • مقدسی، زهرا دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 95-120]
 • مقیمی، سیدمجید ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 333-362]
 • مقیمی، نرجس بررسی استعاره‌های مفهومی در ضرب‌المثل‌های فارسی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 91-116]
 • مقیمی، نرجس بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 55-76]
 • ملامحمدی، علی بررسی مجموعة «آخر شاهنامه» مهدی اخوان ثالث از منظر تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 69-100]
 • منصوری، احمدرضا بررسی تاریخی ریشه و کاربرد پسوندهای وند و آوند در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 443-470]
 • منصوری، سیما کارکردهای «صفت هنری» در هفت‌پیکر نظامی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 191-214]
 • منصوری، مجید ردیفِ آغازین در شعر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 363-386]
 • مهتدیانی، کاظم جلوه های انسان انگارانه عناصر موسیقی در شعر حافظ و کارکرد آن در بازتاب اندیشه های وی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 221-240]
 • مهدوی راد، محمدعلی اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 317-344]
 • مهری، فریبا تحلیل رستاخیز ساختاری واژه‌ها برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای در لایة نحوی غزل معاصر ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 323-346]
 • مهرسرشتان، پروانه برجسته‌سازی ادبی جفت‌واژگان (مشابه) در خسرو و شیرین نظامی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 295-318]
 • مهرکی، ایرج سبک‌ نثر معین الدّین جوینی در نگارستان بر اساس سبک‌شناسی تکوینی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 159-190]
 • موذنی، علی محمد اقسام قافیه و ردیف در غزل‌های عراقی و نقش موسیقایی آن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 219-240]
 • موذنی، علی محمد تحقیق در اندیشه‌های مولوی و ابن‌عربی و تحلیل شیوۀ بلاغت آنها در باب مراتب آدم(ع) ( با تکیه بر فصوص‌الحکم و آثار منظوم مولوی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 345-372]
 • موذنی، علی محمد ارزیابی کیفیّ ترجمه عربی سیر العباد إلی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریه آنتوان برمن [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 321-348]
 • موسوی، رقیه بررسی نامه‌های فارسی رشید وطواط (لایه‌های آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 365-388]
 • موسوی، شایسته سادات زمین و آسمان بر محور استعاره (روند استعاریِ معنابخشی به پدیده های طبیعی بر پایۀ استعاره های جهتی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 471-496]
 • موسوی، مصطفی از رایانیتن تا رایانشی؛ نقش دستور زبان و الگوهای زبان فارسی در واژه‌گزینی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 367-392]
 • موسوی مقدم، سید محمد اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 317-344]
 • موسوی نیا، سیدمهدی نقش جمله‌های اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظ [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 275-298]
 • موسوی نیا، سیدمهدی مناسبات لحن، عنصر پیش‌برنده مرثیه‌های عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 393-418]

ن

 • نادعلیزاده، زهیر نظم پریشان غزل حافظ و مرکب نوازی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 193-210]
 • نیازی، فاطمه بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و نوجوان [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 349-378]
 • نبی لو، علیرضا بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و نوجوان [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 349-378]
 • نجاریان، محمدرضا بررسی تقابل‌های هم‌جوار در دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 7-32]
 • نجفی، مریم بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 235-260]
 • نجفی، مهناز سبک‌شناسی کاربرد منادا در مثنوی‌ معنوی و دفتر هفتم منسوب به مولانا [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 215-250]
 • نصیری، زینب بررسی تشبیه در شعر نظامی گنجوی (با تکیه بر خسرو و شیرین) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 277-302]
 • نظری، ماه کاربرد تصویر های زبانی ( واژگانی - نحوی ) در طومار شیخ شرزین [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 211-238]
 • نظری، نجمه مقایسه‌ی تصاویر طلوع و غروب در شاهنامه با ‏خسرو و شیرین [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 129-146]
 • نظری، نجمه ای مجلسیان راه خرابات کدام است؟ (هنر تقابل در غزل سعدی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 233-260]
 • نظیر حسین، سه‌رکو نقد و تحلیل رمان جسدهای شیشه‌ای نوشتۀ مسعود کیمیایی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 341-366]
 • نظری فر، فاطمه کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 303-330]
 • نغزگوی کهن، مهرداد تناوب تکمیلی مشروط بر محیط واجی در ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 127-158]
 • نقابی، عفت نقش زبان در باور پذیری خرق عادت های تاریخ سیستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 497-520]
 • نقی زاده، آرزو اصطلاحات بلاغی در تذکره های عصر صفوی‏ [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 55-74]
 • نقی زاده، آرزو فراهنجاری در شعر سبک هندی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 69-94]
 • نقی زاده، آرزو برجسته‌سازی در قصه‌های موجود در تذکره‌های دوره گورکانیان شبه قاره هند [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 319-344]
 • نقشبندی، زانیار بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم‌سازی عشق، در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 287-316]
 • نقشبندی، شهرام چند فرایند‌ واجی در گویش دیباجی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 301-332]
 • نقشبندی، شهرام نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 417-448]
 • نقشبندی، شهرام بررسی نشانگرهای گفتمانی صورت بندی مجدد، در مقالات زبان‌شناسی فارسی و انگلیسی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 317-340]
 • نیکبخت، عباس بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 287-312]
 • نیک پناه، منصور بررسی مقایسه‌ای استعاره‌های پرکاربرد در متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 در آغاز شیوع بیماری و اوج‌گیری آن در مهرماه: براساس دیدگاه معنی‌شناسی قالبی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 323-352]
 • نیکخواه، مظاهر بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 235-260]
 • نیکخواه، مظاهر سبک‌شناسی لایه‌ای اشعار فرخی یزدی با تکیه بر کتاب سبک‌شناسی دکتر فتوحی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 131-160]
 • نیکخواه نوری، ام البنین بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 471-498]
 • نیکخواه نوری، ام البنین بررسی توازن واژگانی در غزل های سنایی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 205-234]
 • نیکخواه نوری، ام البنین بررسی توازن آوایی و واژگانی در غزلهای انوری [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 243-268]
 • نیک سیر، زهره تبیین شناختی طرح‌واره‌ها و استعاره‌های حرکتی در شعر «مسافر» سهراب سپهری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 261-286]
 • نیک سرشت، کیومرث بررسی زبان‌شناختی و بلاغی انواع باهم‌آیی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 105-126]
 • نوبهاری، محسن ساختار نحوی و مختصّات بلاغی روح الارواح سمعانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 51-78]
 • نودهی، کبری معرفی و تحلیل نسخه خطی مطلع السعدین،‌ اثر بلاغی مل سیالکوتی وارسته و بررسی ویژگی‌های برجسته آن در بلاغت فارسی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 147-174]
 • نورالدینی اقدم، یحیی تحلیلِ مفهومِ بلاغی و زبان‌شناختیِ دو نشانـۀ زبانیِ «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکردِ نشانه شناسی «اومبرتو اِکو» [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 415-444]
 • نورسیده، علی اکبر معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 299-322]
 • نوروزی، زینب نقد بلاغیِ هدایه‌المتعلّمین فی‌الطّب (نخستین فرزندنامه‌ در باب پزشکی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 191-218]
 • نوروزی، یعقوب نگاهی به منابع الهام شاملو در تصویرپردازی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 143-164]
 • نوروزی، یعقوب ویژگی‌های ادبی و بلاغی شاعران و سنجش اصالت ضبط‌های نسخ با تکیه بر آن (مطالعة موردی: دیوان خاقانی) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 445-470]
 • نوروزی، نجمه  سنّتگرایی و نوآوری در غزل‌های هوشنگ ابتهاج [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 155-176]
 • نوروزپور، لیلا گفتمان مکالمه ای، روشی در تحلیل مکالمه در متون روایی و تاریخی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 357-384]

و

 • واثق عباسی، عبدالله بررسی و مقایسه‌ی موسیقی بیرونی غزل‌های [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 137-158]
 • واثق عباسی، عبدالله بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 287-312]
 • واعظ، بتول بررسی تأثیر تکرار در فصاحت بوستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 137-156]
 • وثاقتی جلال، محسن نقش زبان در باور پذیری خرق عادت های تاریخ سیستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 497-520]
 • وثاقتی جلال، محسن دگرگونی‌های جمال‌شناسانه در متون نثر مرسل با تأکید بر علم معانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 353-388]
 • وجدانی، فریده بررسی مقایسه‌ای تصویرسازی بلاغی در حکایت بهرام گور شاهنامة فردوسی و هفت‌پیکر نظامی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 191-216]
 • وصال شریفلو، عالیه نگاهی به نقش آیرونی در ساختار داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 63-92]
 • وفایی، عباسعلی نقش‌های ناهمگون در کلمات مکرّر همسان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 147-164]
 • وکیلی فرد، امیررضا آموزش زبان فارسی به‌ غیرایرانیان: نگرش مدرّسان درباره به‌کارگیری متون ادبی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 235-264]
 • ولی پور، مونا ابعاد نحوی و معنا‌شناختی فعل وجهی «بایستن» در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 265-292]
 • ولویی، عبدالعظیم بررسی ضریب مشارکت نویسندگان مجلة مطالعات زبانی و بلاغی 1396 [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 313-324]
 • وهابیان، بهناز خوانش استعاری- شناختی اشعار «کابوس‌های روسی» اثر پناهی بر اساس انگارۀ نظریۀ آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 141-166]

ه

 • هادی، روح الله بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی با ‏ساختارگرایی و نقد نو [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 127-148]
 • هادی، روح الله انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 347-378]
 • هادوی، محدّثه رویکردی فرمالیستی بر شعر «غراب» ضیاء موحد [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 21-38]
 • همتی، امیرحسین سبک‌شناسی لایه‌ای اشعار فرخی یزدی با تکیه بر کتاب سبک‌شناسی دکتر فتوحی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 131-160]
 • همتیان، محبوبه تبیین نظر جرجانی در مبحث احوال مسند و مسندٌالیه و نقدی بر این مبحث در کتاب‌های بلاغی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 379-406]

ی

 • یاراحمدی، مریم گزاره های «پست مدرنیسم» در ذهن و زبان فروغ فرخزاد [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 63-82]
 • یاهو، نوریا نگاهی به نوآوری‌های منوچهر نیستانی در عناصر شعری غزل [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 373-400]
 • یحیی پور، مرضیه عنصر تضاد در اشعار نیایشی میخائیل لرمانتف [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 521-542]
 • یزدانی، حسین کارکرد موسیقی شعر در حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 395-414]
 • یوسفی پور کرمانی، پوران آشنایی‌زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 159-186]