نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، میثم طبقه‌بندی و رده‌شناسی «تکرار بلاغی» و انواع آن در بلاغت زبان‌های فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 7-30]
 • احسانی اصطهباناتی، محمّدامین توصیف ویژگی‌های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالت [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 31-60]
 • اردلانی، شمس الحاجیه بررسی سبک و شیوۀ مولانا در ساختار جمله‌های امری در دفتر سوم مثنوی شریف [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 55-82]
 • استاجی، ابراهیم وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • استاجی، اعظم وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • اسفندیارپور، هوشمند آشنایی‌زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 159-186]
 • اسکویی، نرگس تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 133-158]
 • اسماعیلی، محمدحسین بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی «صفت‌هنری» در قصاید خاقانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 61-90]

پ

 • پرنیان، موسی تحلیل زیبایی‌شناختی عنوان رمان‌های فارسی(1357-1332ه.ش) [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 125-144]

ت

 • ترابی، ابوالفضل معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 299-322]
 • تسنیمی، علی وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • توکلی، حمیدرضا مولانا و افزودن "ی" به کلمات مختوم به مصوت کشیده "ی" [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 7-54]

ج

 • جبری، سوسن تحلیل زیبایی‌شناختی عنوان رمان‌های فارسی(1357-1332ه.ش) [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 125-144]
 • جعفری قریه علی، حمید کارکرد تقابل‌های واژگانی در اعتبارسنجی بیت‌های ماندگار [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 91-124]

ح

 • حاجی پور، میثم نقش جمله‌های اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظ [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 275-298]
 • حجاجی کهجوق، عزیز تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 133-158]
 • حمزئیان، عظیم تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 229-256]

خ

 • خیاطیان، قدرت الله تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 229-256]
 • خاکپور، محمد بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی «صفت‌هنری» در قصاید خاقانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 61-90]
 • خانه بیگی، سرور بررسی سبک و شیوۀ مولانا در ساختار جمله‌های امری در دفتر سوم مثنوی شریف [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 55-82]
 • خوش حساب، ساناز تحلیل زیبایی‌شناختی عنوان رمان‌های فارسی(1357-1332ه.ش) [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 125-144]

د

 • داراب پور، عیسی بوطیقای روایت در منظومه‌های رمزی حسن و دل و جمال و جلال بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 83-108]
 • داودی، محمد طبقه‌بندی و رده‌شناسی «تکرار بلاغی» و انواع آن در بلاغت زبان‌های فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 7-30]
 • دبیرمقدم، محمد شناخت زبان دراماتیک فارسی: رویکردی نظام‌بنیاد [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 239-274]
 • دلارامی فر، منصوره بررسی مقایسه‌ای استعاره‌های پرکاربرد در متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 در آغاز شیوع بیماری و اوج‌گیری آن در مهرماه: براساس دیدگاه معنی‌شناسی قالبی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 323-352]

ر

 • ربیعی، حمید نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 145-182]
 • رفاهی، سمانه مقایسۀ عناصر انسجام در دو تذکره از تذکرةالاولیای عطار (بخش اصلی و بخش الحاقی) بر مبنای دستور نظام‌مند-نقش‌گرای هلیدی و حسن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 109-132]
 • رنجبر، ابراهیم بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی «صفت‌هنری» در قصاید خاقانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 61-90]

ز

 • زمان وزیری، محمدامین تبیین غلبه صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل گیری نظام بلاغی رساله اخلاق السلطنه وصاف شیرازی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 345-370]

س

 • سید صادقی، سید محمود بررسی سبک و شیوۀ مولانا در ساختار جمله‌های امری در دفتر سوم مثنوی شریف [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 55-82]
 • سلطانی کوهبنانی، حسن بوطیقای روایت در منظومه‌های رمزی حسن و دل و جمال و جلال بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 83-108]

ش

 • شادروی‌منش، محمد چند فایدۀ لغوی از دیوان کاتبی نیشابوری [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 183-210]
 • شاه سنی، علی محمد نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 145-182]
 • شریفی، سید کمال تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 133-158]
 • شریف پور، عنایت اللّه توصیف ویژگی‌های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالت [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 31-60]

ص

 • صادقی گوغری، مهران آشنایی‌زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 159-186]
 • صرفی، محمّدرضا توصیف ویژگی‌های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالت [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 31-60]

ط

 • طایفی، شیرزاد تحلیل سبک شناسانۀ «نظر» در ده غزل از سعدی شیرازی بر مبنای معنی شناسی ساخت گرا [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 187-227]
 • طاهری، قدرت الله تبیین غلبه صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل گیری نظام بلاغی رساله اخلاق السلطنه وصاف شیرازی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 345-370]
 • طباطبایی عمید، رضا تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 229-256]
 • طیب حسینی، مطهره سادات اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 317-344]

ع

 • علوی مقدم، مهیار طبقه‌بندی و رده‌شناسی «تکرار بلاغی» و انواع آن در بلاغت زبان‌های فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 7-30]

غ

 • غفاری چراتی، سارا چند فایدۀ لغوی از دیوان کاتبی نیشابوری [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 183-210]
 • غلامرضایی، محمد تبیین غلبه صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل گیری نظام بلاغی رساله اخلاق السلطنه وصاف شیرازی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 345-370]

ف

 • فدایی وشکی، زهره کاربرد تصویر های زبانی ( واژگانی - نحوی ) در طومار شیخ شرزین [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 211-238]
 • فیروزیان پور اصفهانی، آیلین تحلیل انتقادی گفتمان ایدئولوژیک طبقاتی در شاهنامه بر مبنای آرای میشل فوکو (مورد مطالعه: داستان انوشیروان و کفش گر) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 257-286]

ق

 • قلی پور هفشجانی، راضیه شناخت زبان دراماتیک فارسی: رویکردی نظام‌بنیاد [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 239-274]
 • قنبری عبدالملکی، رضا تحلیل انتقادی گفتمان ایدئولوژیک طبقاتی در شاهنامه بر مبنای آرای میشل فوکو (مورد مطالعه: داستان انوشیروان و کفش گر) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 257-286]

ک

 • کریم زاده، ابراهیم تحلیل سبک شناسانۀ «نظر» در ده غزل از سعدی شیرازی بر مبنای معنی شناسی ساخت گرا [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 187-227]

گ

 • گراوند، علی بوطیقای روایت در منظومه‌های رمزی حسن و دل و جمال و جلال بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 83-108]

م

 • مددی، غلامحسین وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • میراحمدی، سیدرضا معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 299-322]
 • مهدوی راد، محمدعلی اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 317-344]
 • موسوی مقدم، سید محمد اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 317-344]
 • موسوی نیا، سیدمهدی نقش جمله‌های اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظ [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 275-298]

ن

 • نظری، ماه کاربرد تصویر های زبانی ( واژگانی - نحوی ) در طومار شیخ شرزین [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 211-238]
 • نیک پناه، منصور بررسی مقایسه‌ای استعاره‌های پرکاربرد در متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 در آغاز شیوع بیماری و اوج‌گیری آن در مهرماه: براساس دیدگاه معنی‌شناسی قالبی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 323-352]
 • نورسیده، علی اکبر معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 299-322]

و

 • وثاقتی جلال، محسن دگرگونی‌های جمال‌شناسانه در متون نثر مرسل با تأکید بر علم معانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 353-388]

ی