اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌اندازها
مجلّهٔ «مطالعات زبانی و بلاغی» از زمان تأسیس در سالِ ۱۳۸۸ تا کنون مراحلی را در جهت ِ پیشرفت پیموده است، و اینک نزد ِ استادان و پژوهندگانِ دو حوزهٔ «زبان» و «بلاغت» در سراسرِ کشور فصلنامه‌ای شناخته‌شده و معتبر به شمار می‌آید. دست‌اندر‌کارانِ مجلّه با جدّیّت و یکدلی و حفظ ِ معیارهای علمی، امیدوارند بتوانند آن را در حیطهٔ پژوهش‌های زبانی و بلاغیِ فارسی، به جایگاهِ نشریّه‌ای بین‌المللی برسانند؛ هدفی که از آغازِ شکل‌گیری نیز مدّ ِ نظر بوده، و بخشی از آن تحقّق یافته است.