اهداف و چشم انداز

ارائه یک منبع علمی برای انتشار ایده‌ها و مطالعات اصیل در مطالعات زبان‌شناسی و بلاغی، هدف اصلی مجله مطالعات زبان‌شناسی و بلاغی است. کلیدواژه های اصلی شامل:

- مطالعات زبان شناسی 

- بلاغت