درباره نشریه

مجله علمی پ‍ژوهشی «مطالعات زبانی و بلاغی» حاصل تلاش و فعالیت چندین ساله برخی از اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان  دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان است که در ابتدا و طی چندین شماره متوالی و منظم، تحت عنوان «مجله دانشکده علوم انسانی» و مشتمل بر مقالاتی در حوزه های فقه و حقوق، ادبیات و مدیریت انتشار می یافت؛ اما بعداً با توجه به سیاست های جدید معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در راستای تخصصی کردن مجلات علمی کشور، این نشریه در دو حوزه  «مطالعات زبانی و بلاغی فارسی» و «فقه و مبانی حقوق اسلامی» که به طور مجزا به فعالیت پرداختند؛ و این مجله با درجه علمی - ترویجی به فعالیت خود ادامه داد؛ تا این که در سال 1396 موفق گردید از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری به درجه علمی ـ پژوهشی نایل شود و تاکنون در این قالب، به فعالیت خود ادامه می دهد. (رای شماره 3/18/309825) . این نشریه با توجه به تلاش سردبیر و اعضای محترم هیات تحریریه می کوشد با حفظ جایگاه علمی و پژوهشی مجله به صورت منظم نسبت به انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه مطالعات زبانی و بلاغی فارسی اقدام نماید.