فرایند پذیرش مقالات

استراتژی داوری در مجله مطالعات زبانی و بلاغی بر اساس یک سیستم بازبینی دوسویه کور است.

فرآیند پذیرش مقالات شامل مراحل زیر است:

1- ثبت نام اولیه و عضویت در سامانه مجله توسط نویسنده

2- ارسال مقاله بر اساس دستورالعمل راهنمای نویسندگان

3- اعلام وصول و تصمیم گیری اولیه توسط سردبیر و هیات دبیران

4- ارسال مقاله برای دبیر تخصصی در صورت تایید اولیه هیات دبیران

۵-ارسال مقاله به دو داور متخصص، داوری همترازتوسط سردبیر و در صورت اختلاف نظر نتایج داوری، ارسال به داوری سوم

6- ارزیابی و تصمیم گیری نهایی مقالات داوری شده در جلسه هیئت تحریریه

7- ارجاع مقالات شماره نوبت جاری به ویراستار

8- ویراستاری علمی و فنی توسط ویراستار مجله

9- تایید نسخه نهایی قبل از چاپ توسط نویسنده

10- انتشار نسخه الکترونیکی و سپس کاغذی