اصول اخلاقی انتشار مقاله

خط‌مشی اخلاقی مجله مطالعات زبانی و بلاغی بر اساس دستورالعمل‌های کمیته اخلاق انتشار (COPE) است و با آیین‌نامه‌های رفتار هیئت تحریریه کمیته بین‌المللی مجلات مطابقت دارد. خوانندگان، نویسندگان، داوران و گروه دبیران باید این سیاست های اخلاقی را پس از کار با این مجله دنبال کنند. برای اطلاع از این موضوع در انتشار و دستورالعمل های اخلاقی لطفاً زیر را مطالعه کنید:

مسئولیت های نویسندگان

(http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf)

سیاست های مربوط به نویسندگی و مشارکت:

فقط افرادی که معیارهای تألیف را برآورده می کنند باید به عنوان نویسندگان در دستنوشته ذکر شوند زیرا باید بتوانند مسئولیت عمومی محتوا را بر عهده بگیرند، از جمله: (1) مشارکت قابل توجهی در مفهوم، طراحی، اجرا، جمع آوری داده ها، یا تجزیه و تحلیل/تفسیر داشته باشند. مطالعه؛ (2) نسخه خطی را تهیه کرده یا برای محتوای فکری مهم به طور انتقادی بازنگری کرده است. و (iii) نسخه نهایی نسخه خطی را دیده و تایید کرده و با ارائه آن برای انتشار موافقت کرده اند. همه افرادی که کمک قابل توجهی به کار گزارش شده در نسخه خطی کرده اند (مانند کمک فنی، کمک در نوشتن و ویرایش، پشتیبانی عمومی) اما معیارهای نویسندگی را ندارند، نباید به عنوان نویسنده فهرست شوند، اما باید در "تأیید شود" بخش قدردانی ها پس از کسب اجازه کتبی از آنها برای نامگذاری. نویسنده مربوطه باید اطمینان حاصل کند که همه نویسندگان همکار مناسب (طبق تعریف فوق) و هیچ همکار نامناسبی در فهرست نویسنده گنجانده نشده اند و تأیید کند که همه نویسندگان نسخه نهایی نسخه خطی را دیده و تأیید کرده اند و با ارائه آن برای انتشار موافقت کرده اند.

افشا و تضاد منافع: نویسندگان باید در اولین مرحله ممکن (معمولاً با ارائه فرم افشا در زمان ارسال و گنجاندن بیانیه ای در دستنوشته) هرگونه تضاد منافعی را که ممکن است برای تأثیرگذاری بر نتایج یا تفسیر آنها تفسیر شود، افشا کنند. نسخه خطی نمونه‌هایی از تضاد منافع بالقوه که باید افشا شود شامل موارد مالی مانند حق الزحمه، کمک هزینه تحصیلی یا سایر منابع مالی، مشارکت در دفاتر سخنرانان، عضویت، استخدام، مشاوره، مالکیت سهام، یا سایر منافع سهام، و گواهی کارشناس پرداخت شده یا ثبت اختراع است. ترتیبات صدور مجوز، و همچنین موارد غیر مالی مانند روابط شخصی یا حرفه ای، وابستگی ها، دانش یا اعتقادات در مورد موضوع یا مواد مورد بحث در نسخه خطی. تمام منابع حمایت مالی برای کار باید افشا شود (از جمله شماره کمک مالی یا شماره مرجع دیگر، در صورت وجود).

استاندارد گزارشگری: نویسندگان متعهد هستند که یافته های خود را به طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته ها و تفسیر آنها دقت ویژه ای به خرج دهند. داده های اساسی باید به طور دقیق در مقاله نشان داده شوند. یک نسخه خطی باید حاوی جزئیات و ارجاعات کافی باشد تا به دیگران اجازه تکرار اثر را بدهد. اظهارات متقلبانه یا آگاهانه نادرست رفتار غیراخلاقی است و غیرقابل قبول است.

دسترسی و نگهداری داده ها: ممکن است از نویسندگان خواسته شود که داده های خام مطالعه خود را همراه با نسخه خطی برای بررسی ویراستاری ارائه دهند و باید آماده باشند تا در صورت امکان، داده ها را در دسترس عموم قرار دهند. در هر صورت، نویسندگان باید حداقل 10 سال پس از انتشار (ترجیحاً از طریق مخزن داده های سازمانی یا مبتنی بر موضوع یا سایر مراکز داده)، دسترسی به چنین داده هایی را برای سایر متخصصان ذیصلاح تضمین کنند، مشروط بر اینکه محرمانه بودن شرکت کنندگان قابل محافظت باشد و حقوق قانونی مربوط به داده های اختصاصی مانع انتشار آنها نمی شود.

سرقت ادبی: تمام داده ها و اظهارات موجود در نسخه خطی باید عاری از هرگونه سرقت ادبی، جعل، جعل یا حذف مطالب مهم باشد. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که فقط آثار کاملاً اصلی را نوشته و ارسال کرده‌اند و اگر از آثار و/یا کلمات دیگران استفاده کرده‌اند، استناد مناسبی به آنها داده شده است. همچنین باید به انتشاراتی که در تعیین ماهیت کار گزارش شده در نسخه خطی تأثیرگذار بوده اند استناد شود. دزدی ادبی اشکال مختلفی دارد، از «انتقال» مقاله دیگری به عنوان متعلق به نویسنده، تا کپی کردن یا بازنویسی بخش‌های مهم مقاله دیگری (بدون ذکر منبع)، تا ادعای نتایج تحقیقات انجام شده توسط دیگران. سرقت ادبی در تمام اشکال آن رفتار انتشاری غیراخلاقی است و غیرقابل قبول است.

ارسال/انتشار چندگانه، تکراری، اضافی یا همزمان: مقالاتی که اساساً یک تحقیق را توصیف می‌کنند نباید در بیش از یک مجله یا انتشار اولیه منتشر شوند. از این رو، نویسندگان نباید مقاله ای را که قبلاً در مجله دیگری منتشر شده است، برای بررسی ارسال کنند. ارسال مقاله به طور همزمان به بیش از یک مجله، رفتار انتشاراتی غیراخلاقی است و غیرقابل قبول است.

بررسی داوران: نویسندگان موظفند در فرآیند بررسی داوران شرکت کرده و با پاسخگویی سریع به درخواست‌های دبیران برای داده‌های خام، شفاف‌سازی، و اثبات تایید اخلاقی، رضایت بیمار و مجوزهای حق چاپ، همکاری کامل داشته باشند. در مورد اولین تصمیم «نیاز به بازبینی»، نویسندگان باید به طور سیستماتیک، نقطه به نقطه، و به موقع به نظرات داوران پاسخ دهند و دستنوشته خود را در مهلت تعیین شده مجدداً بازبینی کرده و مجدداً به مجله ارسال کنند.

قدردانی: نویسنده باید به صراحت تمام منابعی را که تحقیق را پشتیبانی کرده اند ذکر کند. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که کار دیگران را به درستی تأیید کرده اند و همچنین باید از انتشاراتی که در تعیین ماهیت کار گزارش شده تأثیرگذار بوده اند استناد کنند. اطلاعات به دست آمده به صورت خصوصی (از مکالمه، مکاتبات یا گفتگو با اشخاص ثالث) نباید بدون اجازه صریح و کتبی منبع استفاده یا گزارش شود. نویسندگان نباید از اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات محرمانه به دست می‌آیند، مانند بررسی نسخه‌های خطی یا درخواست‌های کمک مالی، استفاده کنند، مگر اینکه اجازه کتبی صریح نویسنده یا نویسنده‌های اثر مربوط به این خدمات را دریافت کرده باشند.

اشتباهات اساسی در آثار: زمانی که نویسندگان خطاها یا نادرستی های قابل توجهی را در اثر منتشر شده خود کشف می کنند، موظف هستند که سریعاً به سردبیران یا ناشر مجله اطلاع داده و با آنها همکاری کنند تا مقاله را در قالب یک اشتباه تصحیح کنند یا مقاله را پس بگیرند. . اگر ویراستاران یا ناشر از شخص ثالثی متوجه شوند که یک اثر منتشر شده حاوی خطا یا نادرستی قابل توجهی است، موظف است فوراً مقاله را تصحیح یا پس بگیرد یا مدرکی را برای سردبیران مجله ارائه دهد.

مسئولیت های دبیران

(http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)

تصمیمات انتشار: دبیران اطمینان حاصل می کنند که تمام دستنوشته های ارسالی که برای انتشار در نظر گرفته می شوند، توسط حداقل دو داور متخصص در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرند. سردبیر مسئول تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد نسخه های خطی ارسالی به مجله، بر اساس اعتبار اثر مورد نظر، اهمیت آن برای محققان و خوانندگان، نظرات داوران، و الزامات قانونی مانند در حال حاضر در مورد افترا، نقض کپی رایت و سرقت ادبی معتبر هستند. سردبیر ممکن است در تصمیم گیری نهایی با سایر ویراستاران یا داوران مشورت کند.

بررسی منصفانه: دبیران باید به همه دست‌نوشته‌هایی که برای انتشار ارائه می‌شوند توجه منصفانه داشته باشند و هر کدام را بر اساس شایستگی‌های آن بدون توجه به کشور، نژاد، مذهب، ملیت، جنسیت، ارشدیت یا وابستگی مؤسسه‌ای مؤلف(ها) مورد قضاوت قرار دهند. تصمیمات مربوط به ویرایش و انتشار توسط سیاست های دولت ها یا سازمان های دیگر خارج از این مجله تعیین نمی شود. سردبیر بر کل محتوای سرمقاله مجله و زمان انتشار آن محتوا اختیار کامل دارد.

محرمانه بودن: دبیران اطمینان حاصل می کنند که سیستم هایی برای اطمینان از محرمانه بودن و محافظت در برابر سوء استفاده از مطالب ارسال شده به مجله در حین بررسی و محافظت از هویت نویسندگان و داوران وجود دارد و خودشان تمام اقدامات منطقی را برای حفظ محرمانه بودن مجله انجام خواهند داد. هویت نویسندگان و داوران

افشا و تضاد منافع: دبیران باید اطمینان حاصل کنند که نسخه‌های خطی ارسالی به شیوه‌ای محرمانه پردازش می‌شوند و هیچ محتوایی از دست‌نوشته‌ها در صورت اقتضا به غیر از نویسنده مربوطه، داوران، در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرد. ویراستاران باید خود را از در نظر گرفتن نسخه‌ای که در آن تضاد منافع واقعی یا بالقوه ناشی از روابط یا روابط رقابتی، مشارکتی، مالی یا سایر موارد با هر یک از نویسندگان، شرکت‌ها یا مؤسسات مرتبط با دست‌نوشته است، معذورند. در چنین شرایطی، آنها از یکی دیگر از اعضای هیئت تحریریه می خواهند که دست نوشته را مدیریت کند.

مشارکت و همکاری در تحقیقات: دبیران زمانی که نگرانی‌های اخلاقی در مورد یک دست‌نوشته ارسالی یا مقاله منتشر شده مطرح می‌شود، اقدامات پاسخگو را انجام خواهند داد. هر اقدام گزارش شده از رفتار انتشار غیراخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد، حتی اگر سال ها پس از انتشار کشف شود. ویراستاران هنگام برخورد با موارد مشکوک به سوء رفتار، نمودارهای جریان COPE را دنبال می کنند. اگر در تحقیقات، نگرانی اخلاقی به خوبی مستدل باشد، تصحیح، پس گرفتن، ابراز نگرانی یا یادداشت دیگری که ممکن است مرتبط باشد در مجله منتشر خواهد شد.

مسئولیت های داوران

(http://publicationethics.org/files/u7140/Peer%20review%20guidelines.pdf)

بررسی‌های منصفانه: بررسی داوران جزء ضروری ارتباطات علمی رسمی است و در قلب تلاش‌های علمی قرار دارد. داوران باید دست نوشته ها را عینی، منصفانه و حرفه ای ارزیابی کنند. آنها باید در اظهارنظرها و قضاوت های خود از تعصبات شخصی پرهیز کنند و نظرات خود را به روشنی با استدلال های پشتیبان بیان کنند. داوران باید نقدهای مستدل و منصفانه ای ارائه دهند تا به ویراستار در تصمیم گیری های سرمقاله کمک کنند و از طریق ارتباطات ویراستاری با نویسنده نیز ممکن است به نویسنده در بهبود نسخه کمک کنند.

حق امتناع: هر داور منتخبی که احساس می‌کند صلاحیت بررسی دست‌نوشته اختصاص‌یافته را ندارد یا قادر به ارائه بررسی سریع نیست، باید به سردبیر اطلاع دهد و خود را از روند بررسی معاف کند. اگر آنها هر داور یا بازبین متخصص دیگری را می شناسند، ممکن است آنها را از طریق بخش ایمیل/نظرات اختصاصی در داشبورد بازبین به سردبیر پیشنهاد دهند. علاوه بر این، داوران باید از بازبینی دست‌نوشته‌هایی که نظرات کتبی درباره دست‌نوشته یا نسخه‌های قبلی را به نویسنده ارائه کرده‌اند، و در آن‌ها هر گونه تضاد منافع ناشی از روابط یا روابط مشترک، مالی، نهادی، شخصی یا سایر موارد وجود دارد، خودداری کنند. با هر یک از شرکت ها، مؤسسات یا افرادی که به نسخه خطی مرتبط هستند.

محرمانه بودن: اطلاعات مربوط به نسخه های خطی ارسال شده توسط نویسندگان باید محرمانه باشد و به عنوان اطلاعات ممتاز تلقی شود. داوران نباید در مورد دستنوشته با کسی غیر از سردبیر ارشد بحث کنند و یا بدون اجازه درباره هیچ اطلاعاتی از دستنوشته بحث کنند. این امر در مورد بازبین های دعوت شده ای که دعوت به بررسی را رد می کنند نیز صدق می کند.

استانداردهای عینیت: بررسی ها باید به طور عینی انجام شوند و مشاهدات به وضوح با استدلال های پشتیبان فرموله شوند تا نویسندگان بتوانند از آنها برای بهبود نسخه استفاده کنند. انتقاد شخصی از نویسندگان نامناسب است.

قدردانی از منابع: داوران باید آثار منتشر شده مرتبط را که توسط نویسندگان استناد نشده است را شناسایی کنند. هر بیانیه ای که قبلاً در جای دیگری گزارش شده است باید با استناد مربوطه همراه باشد. داوران همچنین باید توجه سردبیر را به هرگونه شباهت یا همپوشانی اساسی بین نسخه خطی مورد بررسی و هر مقاله منتشر شده دیگری که اطلاعات شخصی در مورد آن دارند جلب کنند.

تضاد منافع: هر داور دعوت شده ای که دارای تضاد منافع ناشی از روابط یا روابط رقابتی، مشارکتی یا دیگر با هر یک از نویسندگان، شرکت ها یا مؤسسات مرتبط با نسخه خطی و اثر توصیف شده در آن است، باید فوراً به سردبیران اطلاع دهد تا تضاد خود را اعلام کنند. مورد علاقه و رد دعوت برای بررسی، به طوری که داوران جایگزین می توانند دعوت شوند.

مطالب منتشر نشده افشا شده در دستنوشته ارسالی نباید در تحقیقات خود داور بدون رضایت صریح کتبی نویسندگان استفاده شود. اطلاعات یا ایده‌های ممتازی که از طریق بررسی همتایان به دست می‌آیند باید محرمانه نگه داشته شوند و برای منافع شخصی بازبین مورد استفاده قرار نگیرند. این امر در مورد بازبین های دعوت شده ای که دعوت به بررسی را رد می کنند نیز صدق می کند.

 

مسئولیت های ناشر

(http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0.pdf)

رسیدگی به رفتارهای غیراخلاقی انتشار: در موارد سوء رفتار علمی ادعایی یا اثبات شده، انتشار تقلبی یا سرقت ادبی، ناشر با همکاری نزدیک با سردبیران، تمام اقدامات لازم را برای روشن شدن وضعیت و اصلاح مقاله مورد نظر انجام خواهد داد. این شامل انتشار سریع یک اشتباه، شفاف سازی یا، در شدیدترین حالت، پس گرفتن اثر آسیب دیده است. ناشر، همراه با ویراستاران، باید اقدامات معقولی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار دست نوشته هایی که در آن تخلفات تحقیقاتی رخ داده است، انجام دهند و تحت هیچ شرایطی چنین رفتار نادرستی را تشویق نکنند یا آگاهانه اجازه انجام چنین تخلفی را ندهند.

دسترسی به محتوای مجله: ناشر متعهد به در دسترس بودن و حفظ دائمی تحقیقات علمی است و با مشارکت با سازمان ها و حفظ آرشیو دیجیتالی خود، دسترسی به آن را تضمین می کند.

مدل کسب‌وکار ناشر: «دانشگاه سمنان» به‌عنوان ناشر، مجله را برای هر شماره چاپ شده با پرداخت بودجه تعریف‌شده با توجه به رتبه سالانه منتشر شده آن در پورتال مجلات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برای هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی پشتیبانی می‌کند. و نگهداری زیرساخت انتشارات، عملیات معمول مجله، پردازش نسخ خطی از طریق بررسی همتایان، ویرایش، انتشار، حفظ سوابق علمی، و بایگانی.