اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قدرت الله خیاطیان

عرفان اسلامی استاد دانشگاه سمنان

motaleat.z.bgmail.com

سردبیر

علی محمد موذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

motaleat.z.bgmail.com
02331532155

مدیر داخلی

علی برهانی

کارشناس ارشد دانشگاه سمنان

borhani.agmail.com
023-31532155

اعضای هیات تحریریه

حسن اکبری بیرق

زبان و ادبیات پارسی دانشیار دانشگاه سمنان

mtaleat.z.bgmail.com

نعمت الله ایران زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

iranzadehatu.ac.ir

عبدالله حسن زاده میرعلی

زبان و ادبیات پارسی دانشیار دانشگاه سمنان

motaeat.z.bgmail.com

محمود خورسندی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه سمنان

motaleat.zbgmail.com

حسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات پارسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

motaleatzbgmail.com

ناصر رحیمی

زبان و ادبیات پارسی استادیار دانشگاه سمنان

motaleat.zgmail.com

قدسیه رضوانیان

زبان و ادبیات پارسی استاد دانشگاه مازندران

motalea.zgmail.com

ناصرقلی سارلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

sarlikhu.ac.ir

غلامحسین غلامحسین زاده

زبان و ادبیات پارسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

motleat.z.bgmail.com

امیربانو کریمی فیروزکوهی

زبان و ادبیات پارسی استاد دانشگاه تهران

motalat.z.bgmail.com

مهدی محبّتی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه زنجان

mtaleatgmail.com

ویراستار

حسن یعقوبی

زبان و ادبیات پارسی مدرّس دانشگاه سمنان

motaat.z.bgmail.com

ویراستار انگلیسی

آرام رضا صادقی

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار دانشگاه سمنان

motalea.zbgmail.com

مشاور

دکتر رحمان معرفت

Semnan University

rmarefat.profile.semnan.ac.ir/
rmarefatsemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی محمد موذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

motaleat.z.bgmail.com