اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قدرت الله خیاطیان

عرفان اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

motaleat.z.batgmail.com

سردبیر

عصمت اسماعیلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه سمنان

esmat.esmaeiliatsemnan.ac.ir
02333654086

مدیر داخلی

علی برهانی

کارشناس ارشد دانشگاه سمنان

borhani.aatgmail.com
023-33654086

اعضای هیات تحریریه

عصمت اسماعیلی

زبان و ادبیات پارسی دانشیار دانشگاه سمنان

motaleat.z.batgmail.com

حسن اکبری بیرق

زبان و ادبیات پارسی دانشیار دانشگاه سمنان

mtaleat.z.batgmail.com

نعمت الله ایران زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

iranzadehatatu.ac.ir

عبدالله حسن زاده میرعلی

زبان و ادبیات پارسی دانشیار دانشگاه سمنان

motaeat.z.batgmail.com

محمود خورسندی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه سمنان

motaleat.zbatgmail.com

حسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات پارسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

motaleatzbatgmail.com

ناصر رحیمی

زبان و ادبیات پارسی استادیار دانشگاه سمنان

motaleat.zatgmail.com

قدسیه رضوانیان

زبان و ادبیات پارسی دانشیار دانشگاه مازندران

motalea.zatgmail.com

ناصرقلی سارلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

sarliatkhu.ac.ir

غلامحسین غلامحسین زاده

زبان و ادبیات پارسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

motleat.z.batgmail.com

امیربانو کریمی فیروزکوهی

زبان و ادبیات پارسی استاد دانشگاه تهران

motalat.z.batgmail.com

مهدی محبّتی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه زنجان

mtaleatatgmail.com

ویراستار

حسن یعقوبی

زبان و ادبیات پارسی مدرّس دانشگاه سمنان

motaat.z.batgmail.com

ویراستار انگلیسی

آرام رضا صادقی

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار دانشگاه سمنان

motalea.zbatgmail.com

مشاور

دکتر رحمان معرفت

روش تحقیق، علم سنجی، علم اطلاعات و دانش شناسی، نمایه سازی و چکیده نویسی Semnan University

rmarefat.profile.semnan.ac.ir/
rmarefatatsemnan.ac.ir