اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قدرت الله خیاطیان

عرفان اسلامی استاد عرفان اسلامی، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

motaleat.z.bgmail.com

سردبیر

علی محمد موذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/moazzeni
motaleat.z.bgmail.com
02331532155

مدیر داخلی

علی برهانی

مدیر داخلی مجله، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

borhani.agmail.com
023-31532155

اعضای هیات تحریریه

حسن اکبری بیرق

زبان و ادبیات پارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

mtaleat.z.bgmail.com

نعمت الله ایران زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

iranzadehatu.ac.ir

عبدالله حسن زاده میرعلی

زبان و ادبیات پارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

motaeat.z.bgmail.com

محمود خورسندی

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

motaleat.zbgmail.com

ناصر رحیمی

زبان و ادبیات پارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

motaleat.zgmail.com

قدسیه رضوانیان

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~rezvanian/
ghrezvanumz.ac.ir
0000-0001-5502-2774

ناصرقلی سارلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

sarlikhu.ac.ir

غلامحسین غلامحسین زاده

زبان و ادبیات پارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

motleat.z.bgmail.com

امیربانو کریمی فیروزکوهی

زبان و ادبیات پارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

motalat.z.bgmail.com

مهدی محبّتی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

mohabbatiznu.ac.ir

علی محمد موذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

motaleat.z.bgmail.com

دبیر تخصصی

حمید رضا توکلی

زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

h.hasanzadehsemnan.ac.ir

ناصر رحیمی

زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

nrahimi74gmail.com

اعضای هیات تحریریه

حسین رضویان

زبان شناسی دانشیار زبانشناسی، گروه زبانشناسی ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

razavian.profile.semnan.ac.ir/#about_me
razaviansemnan.ac.ir
0000-0002-2441-1299

ویراستار

حسن یعقوبی

زبان و ادبیات پارسی مدرّس زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

motaat.z.bgmail.com

ویراستار انگلیسی

ناهید شهبازی مقدم

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

motaleat.z.bgmail.com

آرام رضا صادقی

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

motalea.zbgmail.com

مشاور

رحمان معرفت

Semnan University

rmarefat.profile.semnan.ac.ir/
rmarefatsemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جوزف کارول

استاد دانشگاه UMSL آمریکا

www.umsl.edu/divisions/artscience/english/Faculty%20and%20Staff/carroll.html
jcarrollumsl.edu

حجابی کرلانگیچ

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا، ترکیه.

www.ankara.edu.tr/en/
kirlangicankara.edu.tr

أ.د. بسام علی احمد ربابعه

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، گروه زبانهای شرقی، دانشکده ادبیات، دانشگاه یرموک، اردن.

brababahyu.edu.jo

نور محمد علی القضاه

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان‌های شرقی و سامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه یرموک، اردن.

noorqyu.edu.jo

عبد الکریم علی عبد الحمید جرادات

زبان و ادبیات فارسی استاد – زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه آل البیت – اردن

www.aabu.edu.jo/AR/collegesandinstitutes/arts/Departments/EHR/Pages/~/_layouts/15/AABUResp/EN/cv/1782.pdf
karem_jaradatyahoo.com