تحلیل زیبایی شناسی فعل در منطق‌الطیر عطار نیشابوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه زابل

10.22075/jlrs.2022.25773.2027

چکیده

در میان مثنوی‌های عرفانی، منطق‌الطیر‌عطار دارای نظمی‌روان و مشحون از تمثیل‌های‌شنیدنی است، به‌همین دلیل، پژوهشگران این اثر را از جنبه‌های‌گوناگون، مورد‌کاوش قرار‌داده و زیبایی‌آن ‌را به نمایش گذاشته‌اند؛ اما رستاخیزی و زیبایی‌مسحورکنندة‌کلام عطار، به‌طور شگفت‌انگیزی بدیع ودل-انگیز است. در این جستار، تلاش نگارنده بر آن‌است تا به تحلیل‌ساختار و وجوه‌زیبایی‌شناسی‌فعل تحت مؤلفه‌هایی چون حذف فعل، تقدّم فعل، افعال‌پیشوندی، صیغه‌های‌مختلف‌یک فعل، افعال-متقابل، جدایی اجزای‌یک فعل، جناس‌فعلی و وجه امری افعال در منطق‌الطیر عطار نیشابوری پرداخته و به این سؤال‌ اساسی پاسخ داده شود که تا چه میزان وجوه‌ زیبایی‌شناسی فعل در این اثر نمود داشته و به ساخت هنری آن کمک نموده‌است؟ نتایج حاصل از پژوهش که مبتنی بر روش‌ تحلیل و توصیف است، نشان میدهد فعل در شعر‌ عطار از مهمترین عوامل‌ تصویرساز و زیبایی-آفرین است. حذف‌ فعل به قرینة لفظی و معنوی، جناس‌ فعلی و جدایی‌ اجزای‌ فعل از مواردی است که در این اثر نمود‌داشته، برکارکردهای زیبایی‌شناسی اثر افزوده، کلام را به لحاظ موسیقایی گوشنواز ساخته و خواننده را مسحور‌ زیبایی و اعجاز‌کلام نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the structure and aesthetic aspects of verbs in Attar Neyshabouri Mantegh Al- Teir

نویسنده [English]

  • mohammad mojavezy
Mohamad mojavezy ,Asistant Professor, Department of Persian Language and Literature, zabol University
چکیده [English]

Abstract
Among mystical Masnavi, Attar's Mantegh Al-Tair has a fluent order full of audible allegories, so that enthusiastic researchers have explored various aspects of the poet's poems and displayed their beauty. But the mesmerizing resurrection and beauty of Attar's words is surprisingly innovative and heartwarming. In this paper, the authors try to analyze the structure and aesthetic aspects of the verb under components such as: verb deletion, prepositional verb, prepositional verbs, different forms of a verb, reciprocal verbs, separation of components of a verb, gender What are the current and future aspects of the works in Attar Neyshabouri's Mantegh Al-Tair and answer the basic question of how much the aesthetic aspects of the verb are reflected in this work and has contributed to its artistic construction? The results of the research, which are based on the method of analysis and description, show that the verb in Attar's poetry is one of the most important factors of illustration and beauty. The omission of the verb in the literal and spiritual context, the current movement and the separation of the components of the verb are some of the things that have appeared in Attar's poetry, have added to the aesthetic functions of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attar Neyshabouri
  • Mantegh Al-Tair
  • aesthetics
  • verb