نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری سمنان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان .

10.22075/jlrs.2020.21176.1762

چکیده

جان مایه ی اساسی شاهنامه حماسه است و حماسه مبتنی برکردار و گفتار قهرمانی است و هردو غالباً در پیوند با صحنه ی کارزار اتّفاق می افتند و تحقّق هر کدام مستلزم به میدان آمدن همآوردان است ، و همرزمان قبل از اقدامات عملی باید باب گفت و شنود را بگشایند. پس اولین قدم ، استفاده از زبان و گفت و گو است. یک نوع از گفت و شنودها رجز و رجز خوانی است که به صورت شفاهی ،کتبی و پیامی با مقاصد گوناگون بین همآوردان رد و بدل می شود. این رجزها از چشم اندازهای گونه گونی درخور توجه و مطالعه اند: 1- آشکارسازی تکیه گاه های پهلوان 2- برانگیختن قهرمان به جنگ واعتراض به درنگ 3- پرهیزازجنگ وترغیب به درنگ 4- راهکارهای مناسب برای شناخت توانایی نیروها 5- بازتاب ارزشهای اخلاقی و رعایت عفّت کلام 6- چگونگی لحن وآهنگ کلام 7- چگونگی شکل گیری جان مایه ی رجزها 8- تقویت غرورملی و حسّ وطن پرستی 9- چگونگی بهره گیری از فنون بلاغی و جز آن. این نوشتار با ذکرشواهد شاخص تر به بررسی و تحلیل اجمالی هرکدام از موارد پیشگفته با تأکید بر منش و بینش و روش شخصیت های شاهنامه می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of warcry in shahname and it's rhetorical function

نویسندگان [English]

  • hamid rabiei 1
  • Hamid Rabiei 2
2 PhD student in Persian language and literature, Semnan University .
چکیده [English]

The gist of shahname is epic and epic is based on athletic act and speech. And often, both of them take place in a close relation with battle scene and existence of each one is in result of adversaries entrance. And dialogue and conversation should or must be started before any practical action.
So the first step is using of conversation language.
One of the conversation is war cry and boasting that be conveyed between adversaries in oral, written or means of sending a message for different goals.
Theses war cries can be studied by different point of views and sceneries:
1. Clarification of athlet's back rests.
2. Arousing athlete to war and prohibiting him of hesitance and jumping from one leg to another in battle time .
3.avoiding of war and stimulating to thought .
4. Suitable guides for knowing about power ness abilities .
5. Modalities reflection and using of mannerly literature in speech .
6 . manner of intimation and tone
7 . the manner of making war cry
8. Increasing of national assumption and Patriot.
9. The manner of using rhetorical techniques etc.
This essay explains and analyses mentioned statements by means of distinguished evidences . basically by emphasis on manners and percipiences of Shahnameh characters .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdosyie's Shahnameh
  • Epic
  • War cry
  • rhetorical technique