تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری عرفان و تصوف دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.22075/jlrs.2021.23470.1919

چکیده

تفسیری منسوب به امام جعفر صادق(ع) گزارش شده‌است که پل نویا آن را با عنوان تفسیر جعفرالصّادق منتشر کرد. پل ریکور فیلسوف و ادیب فرانسوی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان هرمنوتیک ادبی و فلسفی است. در این پژوهش ضمن اشاره به هرمنوتیک ریکور و بیان شاخصه‌های آن، از این حیث جستاری در تفسیر جعفرالصّادق انجام شده‌است. هرمنوتیک عرفانی تفسیر جعفرالصّادق با مبانی هرمنوتیک ریکور تقریبا مطابقت دارد. تأویل و چندمعنایی در تفاسیر عرفانی با این تفسیر آغاز می‌شود. هر کس به قدر خویش و براساس افق وجودی خود، قرآن را می‌فهمد. استعاره و نماد به وفور و اسطوره شاید تنها در مورد ملائکه و هبوط آدم براساس نظر ریکور در این تفسیر یافت ‌شود. روایت‌ها و داستان‌ها از قواعدی که ریکور برای هرمنوتیک روایت بیان نموده تبعیت می‌کند. ریکور معتقد است همۀ تأویل‌ها محقّ هستند، امّا در عرفان اسلامی ضمن پذیرش برداشت‌های مختلف از کلمات الهی، تفسیر به رای و تأویل مذموم قابل قبول نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical Hermeneutics Explanation in Ja'far al-Sadiq's Exegesis Based on Paul Ricoeur's Opinions

نویسندگان [English]

  • Reza Tabatabaee Amid 1
  • Ghodratollah Khayatian 2
  • Azim Hamzeian 3
1 PhD student of mysticism and Sufism of faculty of humanities of semnan university, Semnan. Iran.
2 Professor of Religions and mysticism of Faculty of Humanities of Semnan university, Semnan, Iran
3 Associate Professor of Theology of Faculty of Humanities of Semnan university, Semnan.Iran.
چکیده [English]

An exegesis of the Qur'an has been reported, which Paul Nwyia published as the exegesis of Ja'far al-Sadiq. Paul Ricoeur is a French philosopher and literary man, one of the most theoretician of literary and philosophical hermeneutic. In this research, while referring to the hermeneutics of the Ricoeur and expressing its characteristics, in this regard, a research has been conducted in Ja'far al-Sadiq's. The mystical hermeneutics of Ja'far al-Sadiq's interpretation are almost in accordance with the hermeneutics of the Ricoeur. Everyone understands the words and verses of the Qur'an according to his degree of being. Metaphor and symbolism are abundantly and myths can only be found in this exegesis about the angels and the fell of Adam. Stories follow the rules that Ricoeur has expressed for hermeneutics of the recites. Ricoeur believes that all interpretations are entitled, but in Islamic mysticism, absurd interpretation of verses is not acceptable and true.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sadiq (AS)
  • Ja'far al-Sadiq's exegesis
  • Ricoeur
  • Ta'wil
  • Hermeneutic