بررسی طرح‌واره‌های حرکتی در اشعار فروغ فرخزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، رشت، ایران

10.22075/jlrs.2022.24734.1984

چکیده

طرحواره ها، تصویرهای ذهنی انسان از تجربیات خاصِ بدنمند او هستند که سبب درک مفاهیم انتزاعی می شوند. پژوهش حاضر با هدف معرفی مفهوم طرح واره های حرکتی بر آن است نقش طرحواره های مورد نظر را در انتقال مضامین شعر فروغ فرخ زاد مشخص سازد. اهمیت انجام پژوهش هایی از این دست استفاده از نظریه های مطرح زبان شناسی در مطالعات ادبی است. پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش است که در اشعار فروغ چه مفاهیمی از طریق طرح واره های حرکتی امکان وقوع یافته اند. داده های پژوهش به روش اسنادی از مجموعه ی اشعار فروغ فرخ زاد گردآوری شده و به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که طرحواره های حرکتی در شعر فروغ فرخ زاد به مضامین «تنهایی»، «ناامیدی و اندوه»، «اجتناب و پرهیز از گناه»، «توصیف عشق زمینی و مادی»، «میل به نوجویی و تکاپو»، «توصیف کجروی ها و ناهنجاری های اجتماعی»، «یادآوری و از یاد بردن گذشته» و «مرگ اندیشی» دلالت می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Movement Schema in Forough Farrokhzad’s Poems

نویسندگان [English]

  • فیاضی Fayyazi 1
  • Atiyeh Ahmadpour Lakhyagi 2
1 Asian Cultural Documentation Center, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
2 Department of Literature and Humanities, Islamic University of Rasht, Rasht, Iran
چکیده [English]

Schemata are mental images taken from one's embodied experiments and based on which concepts are abstracted. The present article aims at introducing movement schema in Forough Farrokhzad's poems. Meanwhile, it tries to Specify the role such schemas in conveying the themes of the poet’s poetry. The application of theoretical linguistics issues in literary criticism makes such research significant. The body of the data has been gathered by attributive method. Then the data has been studied with descriptive-analytical method. The findings of the research revealed that movement schema in Forough Farrokhzad’s poems convey some meanings such as 'loneliness', 'frustration', 'refusing guilt', 'description of love' and 'desire for change', 'description of social deviations and anomalies' remembering and forgetting the past' and 'thinking about death'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive semantics
  • image schema
  • movement schema
  • Forough Farrokhzad