اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22075/jlrs.2021.22895.1885

چکیده

فهم مفردات قرآن کریم تابع اصول و قواعدی است که شناخت و تبیین آن‌ها راه را برای فهم دقیق‌تر معنای واژگان و در نهایت رسیدن به مراد الهی از آیات هموارتر می‌سازد. یکی از آثار نیکو در زمینه شرح مفردات قرآن، کتاب قاموس قرآن تألیف سید علی‌اکبر قرشی است. در مقاله پیش‌رو، با روش تحلیلی‌ـ توصیفی اصول و قواعد مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن واکاوی، و از لابلای مباحث کتاب استخراج شده‌، و نمونه‌ها به شیوه تصادفی انتخاب شده‌است. با مطالعه کتاب و کشف و بررسی اصول و قواعد مؤلف آن، چنین به دست آمد که ایشان به صورت روشمند، با استفاده از منابع اصیل و متنوع، و بر پایه اصول و قواعد مشخص به شرح واژگان قرآن پرداخته است. کتاب از جامعیت خوبی در بیان و شرح مطالب برخوردار است. روش مؤلف در واکاوی مفردات، برخوردار از روح تحقیق و نقد می‌باشدکه یکی از مهم‌ترین عواملی است که سبب شده مؤلف به نوآوری‌های قابل توجهی در این زمینه دست پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and Rules of the Analysis of the Single Words of the Quran in the View of "the Qamus of the Quran"

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad musavi moqaddam 1
  • mohammad ali mahdavirad 2
  • motahhare sadat tayyeb hosseini 3
1 assistant professor, college of farabi, university of tehran
2 associate professor, college of farabi, university of tehran
3 M.A., quran and hadith sciences, college of farabi, university of tehran
چکیده [English]

Understanding the single words of the Holy Quran is a function of principles and rules knowing and explanation of which paves the way for exact understanding of the meaning of the words and ultimately reaching the divine purpose of the verses. One of the good works in the area of explanation of the single words of the Quran is the book “The Qamus of the Quran” written by Seyyed 'Ali Akbar Qorashi. Using a descriptive-analytical method of research, the present article analyzes and extracts the principles and rules of lexicology of the Quran from among the discussions and in the view of the book “The Qamus of the Quran”. The samples have been selected randomly. Studying the book and discovering and reviewing the principles and rules used by the author, it is understood that the author has systematically explained the words of the Quran with the use of various authentic works and based on clear principles and rules. The book has a good comprehensiveness in explanation and description of the matters. The author’s method of analyzing the single words has a good taste of research and criticism which is one of the most important reasons for reaching considerable innovations in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single Words of the Quran
  • Lexicon of the Quran
  • Seyyed 'Ali Akbar Qorashi
  • Principles of Lexicology of the Quran
  • Rules of Lexicology of the Quran