کاربرد تصویر های زبانی ( واژگانی - نحوی ) در طومار شیخ شرزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - کرج ایران

2 دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و زبان های خارجی کرج، دانشگاه آزاد واحد دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة

10.22075/jlrs.2021.23887.1942

چکیده

کاربرد تصویرهای زبانی (واژگانی ـ نحوی) در طومار شیخ شرزین

چکیده
زبان، شبکه‌ای درهم تنیده از لایه‌ها، پیوندها و نشانه‌های تصویری است. طومار شیخ شرزین از آثار فاخر نثر هنری معاصر است که با تصویرهای زبانی و سبک ادبی در قالب فیلمنامه تدوین شده است. خالق این اثر، بهرام بیضایی، نویسندة خوش‌فکر ایرانی است که اندیشه‌های ذهنی خود را در زبانی چند لایه، نثری موزون و بیهقی‌وار، با تصویرسازی‌های زبانی و نمایشی به شکل زیبا و هنرمندانه‌ای توصیف کرده است. در این مقاله کاربرد تصویرهای زبانی در دو حوزة تصویرهای «واژگانی و نحوی» مورد بررسی قرار گرفته است. عواملی چون گزینش واژه‌های متنوّع، تلفیق زبان کهنه و نو، ترکیب‌سازی، واژه‌سازی، خلاقیّت‌های زبانی در ساختار نحوی کهن و چیدمان نامنظم نحوی به کلام بیضایی برجستگی خاصی بخشیده است. به کارگیری فراهنجاری‌های واژگانی، زمانی، سبکی و صحنه‌پردازی‌های زیبای نمایشی در التذاذ روحی، القای بن‌مایه‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و شکل‌گیری سبک ادبی فیلمنامه نقش مهمی داشته است. از اهداف تدوین مقالة حاضر می‌توان به نقش تأثیرگذار تصویرهای واژگانی و نحوی در آفرینش نثر شاعرانه و توصیفات هنری صحنه‌های نمایشی فیلمنامه اشاره کرد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی، متن‌محور و بر مبنای سبک‌شناسی ادبی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشانگر تأثیر کاربرد تصویرهای زبانی و نمایشی در برجسته‌ساز شدن فیلمنامة طومار شیخ شرزین در حوزه‌های فرهنگ، زبان، ادب و ادبیّات نمایشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the use of linguistic images ( lexical - syntactic ) in the Scroll of Sheykh Sharzin

نویسندگان [English]

  • zohreh fadaie veshki 1
  • mah Nazari 2
1 Faculty of Literature, Islamic Azad University, Karaj Branch - Karaj. Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Karaj Branch, Islamic Azad University .Iran.
چکیده [English]

The use of linguistic images (lexical-syntactic) in the Scroll of Sheykh Sharzīn
Abstract
Language is an intertwined network of layers, links, and visual signs. Sheykh Sharzīn’s Scroll is one of the magnificent works of contemporary artistic prose, which has been compiled in the form of a screenplay with linguistic images and literary style. The creator of this work is Bahrām Beyzāī, a well-thought-out Iranian writer who his mental thought in a multi-layered language, rhythmic prose and like beyhaqī, with its linguistic and theatrical illustrations, descibed beautifully and artistically. In this essay, the use of linguistic images in two fields of "lexical and syntactic" images has been studied. Factors such as the selection of various words, the combining of old and new languages, composition, word formation, linguistic creativity in the old syntactic structure and irregular syntactic arrangement have given a special prominence to the words of Beyzāī. The use of lexical, timed, stylistic meta-norms and beautiful dramatic staging It has played an important role in spiritual pleasure, induction of cultural, social and historical themes and in general the formation of literary style of screenplay.
One of the goals of compiling this article is the effective role of lexical and syntactic images in the creation of poetic prose and artistic descriptions of screenplay scenes. The research method is descriptive-analytical, text-based and with regard to the literary stylistics. Research findings Indicate the effect of the use of linguistic and dramatic images in highlighting the Screenplay of Sheykh Sharzīn’s Scroll in the fields of culture, language, literature and dramatic literature.
Keywords: linguistic images, lexical, syntactic, literary language, Sheykh Sharzīn's Scroll

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: linguistic images
  • lexical
  • syntactic
  • literary language
  • Sheykh Sharzīn's Scroll