دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 1-542 
نشانه‌شناسی خویشکاری نام رستم در شاهنامه

صفحه 161-190

10.22075/jlrs.2019.17827.1489

طاهره خواجه گیری؛ رضا شجری؛ سیروس شمیسا؛ سید محمد راستگوفر


نقد بلاغیِ هدایه‌المتعلّمین فی‌الطّب (نخستین فرزندنامه‌ در باب پزشکی)

صفحه 191-218

10.22075/jlrs.2019.18125.1521

سیدمهدی رحیمی؛ صبا جلیلی جشن آبادی؛ اکبر شایان سرشت؛ زینب نوروزی


کارکرد موسیقی شعر در حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری

صفحه 395-414

10.22075/jlrs.2019.17581.1462

جواد محقق نیشابوری؛ حسین یزدانی؛ علی پدرام میرزایی؛ فاطمه کوپا


عنصر تضاد در اشعار نیایشی میخائیل لرمانتف

صفحه 521-542

10.22075/jlrs.2020.18750.1576

مرضیه یحیی پور؛ جان اله کریمی مطهر؛ معصومه میرزایی