دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، خرداد 1399 
تحلیل پارودی در خارستان ادیب قاسمی کرمانی

صفحه 51-78

10.22075/jlrs.2019.16778.1390

محمدرضا حیدری؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی

صفحه 333-362

10.22075/jlrs.2019.17786.1484

سیدمجید مقیمی؛ علیرضا فولادی؛ سیدمحمد راستگوفر؛ رضا روحانی


بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

صفحه 471-498

10.22075/jlrs.2019.16890.1396

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی