شناسنامه مجله شماره 21

شناسنامه علمی شماره

10.22075/jlrs.2020.4543

عنوان مقاله [English]

Scientific Bulletin of the Journal