موضوعات = تخصصی
بررسی تأثیر قدرت بر کتاب عالم آرای صفوی بر اساس جامعه شناسی زبان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22075/jlrs.2023.29036.2203

منیژه پورعلی؛ قهرمان شیری


اکفراسیس، توصیف و رئالیسم در مجموعه‌داستان کوتاه زائری زیر باران

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 31-64

10.22075/jlrs.2022.27101.2097

علیرضا امیدبخش؛ راضیه آران؛ حسام خالویی


تحلیل سبک‌شناسانۀ نثر روزنامه های دورۀ قاجار

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 65-98

10.22075/jlrs.2022.10721.1970

حسن ذوالفقاری؛ عفت حسنی کوچکی


بررسی جلوه‌های زبانیت در فرشته‌ها خودکشی کردند

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 99-130

10.22075/jlrs.2022.26409.2063

مهرداد زارعی؛ عصمت خوئینی


بررسی توازن آوایی و واژگانی در غزلهای انوری

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 243-268

10.22075/jlrs.2022.27315.2113

وحید علی بیگی سرهالی؛ ام البنین نیکخواه نوری


مخترعات بلاغی امیرخسرو دهلوی

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 269-294

10.22075/jlrs.2022.27295.2111

مجاهد غلامی


ارزیابی کیفیّ ترجمه عربی سیر العباد إلی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریه آنتوان برمن

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 321-348

10.22075/jlrs.2022.28980.2199

علی محمد موذنی؛ علی انصارشهری؛ علی افضلی؛ مسعود فکری


بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و نوجوان

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 349-378

10.22075/jlrs.2022.26995.2087

علیرضا نبی لو؛ مریم باقی؛ فاطمه نیازی


تحلیل پارودی در خارستان ادیب قاسمی کرمانی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 51-78

10.22075/jlrs.2019.16778.1390

محمدرضا حیدری؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


ردیفِ آغازین در شعر فارسی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 363-386

10.22075/jlrs.2019.16917.1400

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی


بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 471-498

10.22075/jlrs.2019.16890.1396

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 7-24

10.22075/jlrs.2019.15894.1311

حمیده ارغوانی بیدختی؛ محمود خورسندی؛ سیدرضا میراحمدی


کارکرد تشبیه در فضاسازی رمان سمفونی مردگان

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 25-50

10.22075/jlrs.2018.15292.1263

علیرضا اسدی؛ سارا حسینی


بررسی زبان‌شناختی و بلاغی انواع باهم‌آیی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 105-126

10.22075/jlrs.2019.15378.1262

مریم تفرجی یگانه؛ کیومرث نیک سرشت


شگرد‌های بدیع لفظی در داستان‌نامة بهمنیاری و ضرب‌المثل‌های مازندرانی

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 161-186

10.22075/jlrs.2018.15774.1295

علی زراقی شانی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ مسعود روحانی


جلوه‌های هنجارگریزی رئالیسم ایرانی در شعر دورۀ پهلوی دوم

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 187-212

10.22075/jlrs.2019.14896.1238

محرم رضایتی کیشه خاله؛ علی صفایی سنگری؛ سید حسن سیدنژاد جلودار