تحلیل محتوای مقالات نشریۀ مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان از 1389 تا 1402

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حسین مرادی مقدم استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

نشریه مطالعات زبانی و بلاغی از نشریات هسته در رشته خود بوده که به چارک اول و دریافت رتبه الف نائل گردیده است و از نشریات مهم علوم انسانی دانشگاه سمنان می باشد. به دلیل اهمیت و جایگاه این نشریه، پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای مقالات نشریه مطالعات زبانی و بلاغی در طی سال های 1389-1402 انجام گردیده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری مقالات علمی نشریه مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان طی سال های1389 تا 1402، بوده است. تعداد مقالات این نشریه 370 مقاله بوده است. در این پژوهش از نمونه‌گیری استفاده نشده و جامعه پژوهش به‎صورت سرشماری بررسی شده‌اند. با بررسی تک‌تک مقاله‌ها، داده‌های لازم گردآوری شدند و با استفاده از نرم‌افزار اکسل تجزیه‌وتحلیل داده‌ها انجام شد.یافته های پژوهش نشان داد که از سال 1389 تا سال 1402 تعداد 370 مقاله در نشریه مطالعات زبان و بلاغی دانشگاه سمنان منتشر شده است. بیشترین مقالات توسط نویسندگان مرد(65 درصد مقالات)، با رتبه علمی استادیار(30 درصد مقالات) منتشر گردیده و وابستگی سازمانی بیشتر مقالات متعلق به دانشگاه سمنان(10 درصد مقالات) بوده است. سهم نویسندگان رشته های مختلف از انتشار مقالات نشان داد، رشته های زبان وادبیات فارسی(75 درصد)، زبان شناسی همگانی(7 درصد) و زبان وادبیات عرب(5 درصد) بیشتر بوده است. در بررسی و تحلیل مقالات نشریه، 1600 موضوع با کد باز شناسایی گردید که از بین آنها حدود 500 موضوع که دارای فراوانی بیشتری بودند انتخاب گردید و موضوعات محوری مقالات نشریه در حدود 20 موضوع اصلی انتخاب گردید که رتبه های اول تا سوم موضوعات محوری و مضامین به شعر وشعرا(9 درصد)، بلاغت(7.9 درصد) و سبک و سبک شناسی(6.3 درصد) اختصاص داشت. موضوعات دیگر شامل استعاره، زبان و زبان شناسی، غزل و غزلیات، تحلیل و تصویر وتصویر سازی ده موضوع مقالات نشریه مطالعات زبانی و بلاغی (370 مقاله) که بیشترین تعداد موضوع مقالات را به خود اختصاص داده است و بعد از آن موضوعات مربوط به فنون ادبی، عناصر ادبی، ساختار زبانی، ادبیات، داستان، تشبیه، موسیقی، زیبایی شناسی، لایه های ادبی و دستور زبان و دیگر زمینه‌ها قرار دارند.
در روند بین المللی سازی نشریات، توزیع جغرافیایی نویسندگان شاخص مهمی می باشد. از آنجایی که بررسی و تحلیل مقالات نشریه مطالعات زبانی و بلاغی نشان داد که الگوی انتشار مقالات بر اساس نویسندگان داخل کشور بوده است، به نظر می رسد برای تحقق توزیع جغرافیایی نویسندگان در سطح بین المللی برنامه ریزی لازم از طرف ارکان نشریه ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of the articles of the Journal of Linguistic and Rhetorical Studies of Semnan University from 1389 to 1402

نویسنده [English]

  • Hossein Moradimoghadam
Assistant Professor Of Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Educational Sciences
چکیده [English]

The Journal of Linguistic and Rhetorical Studies is one of the core journals in its field, which has reached the first quarter and received the A rank, and is one of the important humanities journals of Semnan University. Due to the importance and status of this publication, the present research was conducted with the aim of analyzing the content of the articles of the Journal of Linguistic and Rhetorical Studies during the years 1402-1389.
This research was done using the content analysis method. The statistical population of the scientific articles of the Journal of Linguistic and Rhetorical Studies of Semnan University during the years 1389 to 1402 was. The number of articles in this publication was 370. Sampling was not used in this research, and the research population was investigated by census. By examining each article, necessary data were collected, and data analysis was done using Excel software.
The findings of the research showed that from 1389 to 1402, 370 articles were published in the Journal of Language and Rhetoric Studies of Semnan University. Most of the articles were published by male authors (65% of the articles), with the scientific rank of assistant professor (30% of the articles), and the organizational affiliation of most of the articles belonged to Semnan University (10% of the articles). The share of the authors of different disciplines from the publication of articles showed that the fields of Persian language and literature (75 percent), general linguistics (7 percent) and Arabic language and literature (5 percent) were more. In the review and analysis of the journal articles, 1600 topics were identified with open code, out of which about 500 topics that were more frequent were selected, and the main topics of the magazine articles were selected in about 20 main topics, and the first to third ranks were the main topics and themes. It was devoted to poetry and poets (9 percent), rhetoric (7.9 percent), and style and stylistics (6.3 percent). Other topics include metaphor, language and linguistics, sonnets and sonnets, analysis, image and visualization, ten topics of articles in the Journal of Linguistic and Rhetorical Studies (370 articles), which has the largest number of articles, followed by topics related to techniques. Literary, literary elements, language structure, liteIn the process of internationalization of publications, geographical distribution of authors is an important indicator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • journal articles
  • language and rhetoric studies
  • Semnan University