دوره و شماره: دوره 15، شماره 35، خرداد 1403 

مقاله پژوهشی

تشبیهات اساطیری در متون دینی مزدیسنا

صفحه 7-34

10.22075/jlrs.2023.29174.2208

صبا کاظمیان؛ کاظم دزفولیان؛ احمد خاتمی


تحلیل اسلوب معادله در غزل‌های سالک قزوینی

صفحه 127-158

10.22075/jlrs.2023.32087.2363

سارا نظام دوست؛ محمدامیر مشهدی؛ محمدعلی محمودی