بررسی وابسته‌های تصویری عناصر فلکی و جانوران در شعر زلالی خوانساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

عناصر فلکی و جانوران پدیده‌هایی هستند که زلالی خوانساری باتکراری گسترده، در شعر خود از آن‌ها بهره گرفته که هر کدام از آن‌ها می‌توانند به تنهایی یا همزمان، تصویر مرکزی واقع شوند و پیرامون خود، مجموعه‌ای از تصاویر وابسته به وجود آورند. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی وابسته-های تصویری عناصر فلکی و جانوران در شعر زلالی خوانساری انجام شد. در این راستا، نخست ابیات موردنظر به روش کتابخانه‌ای گردآوری شدند و با روش تحلیل کیفی محتوای متن در سطح بیت بررسی شدند و در سه دستۀ وابسته‌های تصویری عناصر فلکی، وابسته‌های تصویری جانوران و وابسته‌های تصویری مشترک عناصر فلکی و جانوران به عنوان تصاویر مرکزی جای گرفتند. با توجه به یافته‌های این پژوهش، وابسته‌های تصویری عناصر فلکی در شعر زلالی خوانساری بر اساس تکراری که در دیوان وی دارند به ترتیب: رنگ، نمایش سخنوری، توصیف زیبایی، تأثیر بر سرنوشت، قدرت، نور و روشنایی، گفتن از می و متعلّقات آن و حرکت چرخشی هستند؛ وابسته‌های تصویری جانوران به ترتیب: انعکاس دانایی، توصیف زیبایی، گفتن از می و متعلقات آن، میل به آتش، نمایش کینه و حیله، نمایش تیره‌روزی، گفتن از سخنوری، توصیف قدرت و رنگ هستند؛ وابسته‌های تصویری مشترک میان عناصر فلکی و جانوران به ترتیب: توصیف قدرت ممدوح، رنگ، نور و روشنایی، گفتن از سخنوری، توصیف زیبایی و نمایش چرخش و حرکت هستند. همچنین در تصویرسازی‌های وی از عناصر فلکی و جانوران، نوآوری‌هایی نیز دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The visual associations of celestial elements and animals in Zolali Khansari’s poetry

نویسندگان [English]

  • Somayyeh mazharisefat 1
  • Mahindokht Farrukhnia 2
  • Behjat-sadat Hejazi 2
1 Bahonar University
2 Associate professor of Shahid Bahonar university of Kerman
چکیده [English]

Each celestial element or animal, as the most frequent phenomena used by Zolali Khansari in his poetry, can represent a central image alone or at the same time and create a set of visual associations around it. Accordingly, the present study aimed to investigate the visual associations of celestial elements and animals in Zolali Khansari’s poetry. To achieve this, the verses in question were collected using library method and analyzed via qualitative content analysis at the textual and verse levels. The identified visual associations were placed into three categories; visual associations of celestial elements, visual associations of animals, and common visual associations of celestial elements and animals as central images. The visual associations of celestial elements in Zolali Khansari’s poetry based on their frequency are the color, the representation of eloquence, the description of beauty, the influence on fate, the power, the light and illumination, talking about wine and its relation, and the rotational movement. Besides, visual associations of animals are the reflection of wisdom, the description of beauty, talking about wine and its associations, desire for fire, display of malice and cunning, the representation of misery, representation of eloquence, the description of power, and the color. Moreover, the common visual associations of celestial elements and animals are the description of praiseworthy power, the color, light and illumination, associating eloquence, the description of beauty, and displaying the rotation and movement. Innovations can also be seen in his imagery of celestial elements and animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zolali Khansari
  • Indian style
  • celestial elements
  • animals
  • visual associations