کم‌گوی و گزیده‌گوی چون دُرّ(شگردهای فشرده‌سازی معنا در مخزن‌الاسرار نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، جیرفت، ایران

چکیده

فشرده‌سازی معنا یکی از تمهیدات هنری آثار ادبی است. در بلاغت سنتی بخشی از فشرده‌سازی در مقوله ایجاز مطرح شده و در دسته‌هایی چون ایجاز حذف و قصر قرار گرفته اما شگردهای فشرده‌سازی بسیار گسترده‌تر و متنوع‌تر از آن است و استخراج و دسته‌بندی و بررسی آن از منظرها و شگردهای مختلف، نظر به اهمیت آن در بلاغت، ضرورت دارد. هدف این مقاله نشان‌دادن وجوه مختلف فشرده‌سازی در شعر با تأکید بر منظومه مخزن‌الاسرار نظامی است. کوتاهی وزن و تأکید بر جای‌دادن اندیشه‌های بلند در قالب یک بیت موجب شده نمودهای مختلفی از فشرده‌سازی در این اثر شکل گیرد. در این مقاله این شگردها در دو دسته دستوری و بلاغی بررسی شده است. در دسته نخست مواردی چون ایجاز حذف و ترکیب‌سازی و تعدد افعال، و در حوزه دوم تمهیدات بلاغی‌ فشرده‌ساز چون تزاحم تصاویر و استعارات چند لایه‌ای، ایهام، تلمیح، متناقض‌نمایی و اقتباس از شیوه‌های ایجاد این شگرد بلاغی در این اثر محسوب می‌شود. نظر به تأکید شاعران سنتی بر محور افقی شعر، توجه نظامی نیز فشرده‌سازی در این محور بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meaning compression techniqes in Makhzan al-asrar Nezami

نویسندگان [English]

  • yousof asqari bayqoot
  • mahdi dehrami
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, Jiroft, Iran
چکیده [English]

Compression is one of the artistic arrangements of literary works.In the traditional rhetoric of compression,the category of compression is raised and in categories such as they have been removed and the place has been replaced.The compression techniques are much wider and more diverse and extract and categorize and review from different perespectives and techniques are necessary,given their importance in rhetoric.The purpose of this article is to show the different aspects of compression in the poem with the emphasis on the military system.Shortness ans emphasis on putting long thoughts in the form of a bit have made the manifestations different compressionis formed in this work.These techniques are examined in two categories:Lingustic and rhetorical.In the first category,such as ijaz(brevity) removal and brevity and composition.and in the second area compact rhetorical arrangements such as the overwhelming imagery and metaphore, ambiguity, imitation and adaption is one of the ways to create this rhetoric in this work.Considering the traditional poets emphasis on the horizontal axis of poetry,military attention is also compressed.It has been on this axis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nezami Ganjavai
  • Makhzan alasrar
  • meaning compression
  • brevity
  • rhetoric
  • compossition