سبک شناسی منطق الطیر عطار، بر اساس آرای هلیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فرانقش‌ها، یکی از اصطلاح‌های مهم در زبان‌شناسی نقش‌گراست که هلیدی آن را مطرح کرده است. فرانقش‌ها، ابزاری مناسب جهت بررسی جهان‌بینی شاعر و گفتمان‌های موجود در یک متن ونیز، یکی از ابزارهای ادبی و بلاغی در شناخت زبان رمزی و تمثیلی شاعر- عارفانی چون عطار است که به‌وسیلة آن می‌توان، به تبیین هر چه بهتر مفاهیم پیچیدة عرفانی پرداخت. از این رو، با روش توصیفی- تحلیلی درصدد هستیم تا از میان فرانقش‌هایی که هلیدی در دستور نظام‌مند خود مطرح کرده است، به بررسی مسئله فرانقش‌های اندیشگانی و بینافردی در منطق ‌الطیر عطار بپردازیم. از میان بندهای مختلف، به بررسی 2900 بند در منطق الطیر پرداخته‌ایم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که از میان 6 فرایند اندیشگانی، فرایند مادی، بیشترین بسامد و فرایند رفتاری، کمترین بسامد را در این منظومه داراست. فرایندهای مادی، تأثیر بسزایی در تصویرسازی مراحل سیر و سلوک در منطق‌ الطیر دارد. از میان فرایندهای مادی، فرایند عینی بیشترین بسامد و فرایند غیر ارادی، کمترین بسامد را داراست. در فرانقش بینافردی، بسامد بالای وجه اخباری، بیانگر پای‌بندی شاعر به حقیقت گزاره‌هاست. با بررسی‌های به عمل آمده، اغلب بندها، دارای قطبیّت مثبت هستند. از میان ادات، ادات کیفی که بیانگر یک عقیده، جهت‌گیری، توصیف و توجیه ادعایی هستند، بسامد فراوانی در منطق الطیر دارد. از این رو، با کاربست فرانقش‌های هلیدی، می‌توان به تشخّص سبکی عطار از دیگر شاعران دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The stylistics of Manteq-ol-Tayr Attar's, based on Halliday's opinions

نویسنده [English]

  • Khadijeh Bahrami Rahnama
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature , Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Metaphors is one of the important terms Systemic Functional linguistics that Halliday proposed. Metaphors are a suitable tool for examining the poet's worldview and the discourses in a text, and it is one of the literary and rhetorical tools in understanding the symbolic and allegorical language of poet-mystics such as Attar, which can be used to explain the complex mystical concepts as best as possible. Therefore, with the descriptive-analytical method, we are trying to examine the problem of ideational and interpersonal metafunction in the Manteq-Al-Tayr-e Attar from among the metaphors that Halliday has proposed in his systematic order. Among the various clauses, we have examined 2900 clauses in the Manteq-ol-Tayr. The results of the research show that among the 6 ideational metafunction, the material process has the highest frequency and the behavioral process has the lowest frequency in this system. Material processes have a significant effect in making concrete and tangible abstract concepts and stages of behavior in Manteq-Al-Tayr. Among the material processes, the objective process has the highest frequency and the involuntary process has the lowest frequency. In the interpersonal metafunction, the high frequency of the news aspect shows the poet's adherence to the truth of the propositions. According to the investigations, most clauses have a positive polarity. Among the habits, the qualitative adjectives that express an opinion, orientation, description and justification of a claim, have a high frequency in Manteq-Al-Tayr. Hence, with the use of Halliday's metamorphoses, it is possible to distinguish Attar's style from other poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Functional Linguistics
  • Halliday
  • The Manteq –Al- Tayr Farid-Al- Din Attar Neyshaburi
  • ideational metafunction
  • intrepersonal metafunction