معناشناسی واژه «جدال» بر پایه هفت محور نظریه معناشناسی ایزوتسو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، دانشگاه سمنان

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه عربی دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از روش‌های معناشناسی ایزوتسو، نظریه معناشناسی هم‌زمانی است که به بررسی معنای «نسبی» واژگان در بافت آیات می‌پردازد. در اندیشه قرآنی ایزوتسو، معنای «نسبی»، تصویر واضح‌تری از معنای واژه کلیدی در نظام معنایی قرآن، ارائه می‌دهد. واژه «جدال» یکی از واژگان کلیدی قرآن به شمار می‌آید. در این پژوهش سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر محورهای هفت‌گانه معناشناسی هم‌زمانی ایزوتسو و بررسی همنشین‌های این واژه، مفهوم دقیق‌تری از این واژه ارائه گردد. این روش‌های هفت‌گانه عبارتند از: تعریف متنی، یافتن کلمات مترادف (جانشین)، یافتن واژگان متضادّ، موازنه ساختمان دستوری (ترادف) جملات، تشکیل میدان‌های معنایی، صورت منفی واژگان و کابرد در بافت غیر دینی. در جستجوی به‌عمل‌آمده از این جستار، این نتیجه حاصل گردید که واژه «جدال» در قرآن، هم به صورت مثبت (جدال أحسن/ جدال به حق) و هم به صورت منفی (جدال غیر أحسن/ جدال به باطل)کابرد یافته؛ هرچند کاربرد این واژه کانونی در مفهوم منفی آن بیشتر است. معنای نسبی «جدال به حق» در قرآن، عبارت است از جدالی که از ویژگی‌هایی مانند: علم، هدایت، بهره مندی از آموزه‌های کتب آسمانی،حکمت، موعظه حسنه و ... برخوردار باشد. همچنین در مفهوم نسبی «جدال باطل»، چنین مؤلفه‌هایی مشاهده گردید: جدال، چهره دیگری از کفر است که علی‌رغم ظهور حق، به ستیزه با آن برخاسته و قصد از بین بردن آن را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The semantics of the word "controversy" based on the seven axes of Izutsu's semantic theory

نویسندگان [English]

  • Sakineh Mosavi Asl 1
  • shaker ameri 2
  • aliakbar Noresideh 3
1 Master's student in Arabic language translation, Semnan University
2 Associate Professor of Arabic Language and Literature at Semnan University
3 Assistant Professor of Arabic at the University of Semnan
چکیده [English]

One of Izutsu's methods of semantics is the theory of simultaneous semantics, which examines the "relative" meaning of words in the context of verses. In Izutsu's Quranic thought, the meaning of "relative" provides a clearer picture of the meaning of the key word in the Quran's semantic system. The word "dispute" is one of the key words of the Quran. In this research, an attempt has been made to present a more precise concept of this word by using the descriptive-analytical method and relying on the seven axes of Izutsu's simultaneous semantics and examining the cognates of this word.These seven methods are: textual definition, finding synonyms (substitutes), finding antonyms, balancing the grammatical structure (synonyms) of sentences, forming semantic fields, negative form of words and usage in non-religious context. In the search for results from this research, it was concluded that the word "dispute" in the Quran is used both positively (dispute with goodness/dispute with truth) and negatively (dispute with unrighteousness/dispute with falsehood). Found; However, the use of this focal word is more in its negative sense. The relative meaning of "struggle with truth" in the Qur'an is a struggle that has characteristics such as: knowledge, guidance, benefit from the teachings of the holy books, wisdom, good preaching, etc. Also, in the relative concept of "false conflict", such components were observed: conflict is another face of disbelief, which despite the emergence of the truth, has arisen in conflict with it and intends to destroy it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Izutsu
  • simultaneous semantics
  • conflict
  • basic meaning
  • relative meaning