تحلیل مقایسه‌ای ساخت‏های اصطلاحی شوشتری در مدل‏های دستوری گلدبرگ و فیلمور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

چکیده

مطالعة زبان‏ها و گویش‏های ایران ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا در زمرة ارزشمندترین میراث ناملموس کشور قرار دارند. از سوی دیگر، کاربست نظریه‏های متاخر زبان‏شناختی در چارچوب‏های نظری که کمتر پایه و اساس گویش‏پژوهی قرار گرفته‏اند نیز ضروری است؛ زیرا گویش‏پژوهی را روزامد و نگاه به زبان‏ها و گویش‏ها را نو می‏سازد. جستار حاضر نیز با التفات به همین ضرورت‏ها شکل گرفته است. این پژوهش کوششی است برای مقایسه و تحلیل ساخت‌های اصطلاحی در گویش شوشتری بر اساس دستور ساختی گلدبرگ (1995 و 2006) و ساخت‌های صوری-جوهری فیلمور و همکاران (1988). این جستار در پی یافتن پاسخ این پرسش‌ است که هر یک از ساخت‌های (ثابت و نسبتا ثابت) دسته‌بندی گلدبرگ با کدام ساخت‌ها (صوری یا جوهری) در طبقه‌بندی فیلمور تناظر دارند. انتظار می‌رفته است که گروه‏بندی گلدبرگ با تقسیم‏بندی فیلمور تناظر داشته باشد، اما عدم تناظر دیده‏شده، مبنای شکل‏گیری این جستار قرار گرفته است. گردآوری داده‌ها به دو شیوة میدانی و کتابخانه‌ای انجام شده و داده‌های زبانی از گویشوران بومی گویش شوشتری و فرهنگ «واژه‌نامه‌ای از گویش شوشتری» (نیرومند: 1356) و همچنین، فرهنگ «گویش شوشتری» (فاضلی: 1383) گردآوری شده است. در این تحقیق ابتدا اصطلاحات گویش شوشتری بر اساس طبقه‌بندی گلدبرگ (1995 و 2006) ‌و نیز ساخت‌های صوری و جوهری فیلمور و همکاران (1988) توصیف و سپس تحلیل می‌شوند. در ادامه، مقایسه‌ای تحلیلی از ساخت‌های (ثابت و نسبتا ثابت) گلدبرگ با ساخت‌های (صوری و جوهری) فیلمور ارائه می‏شود تا بتوان به گروه‌بندی و تناظری میان آنها به منظور تجمیع دسته‏بندی‏ها دست یافت. بررسی‌ اصطلاحات شوشتری نشان داده‌اند که الزاما نمی‌توان به تناظر یادشده قائل شد؛ زیرا در برخی موارد ساخت‌های نسبتا ثابت با اصطلاحات جوهری متناظر هستند. این مشاهدات به صورت مستدل در جستار حاضر طرح خواهند شد و در نهایت اصطلاحات شوشتری بر اساس تقسیم‌بندی‌های گلدبرگ و فیلمور مجددا گروه‌بندی خواهند شد. نتایج این پژوهش را می‏توان در تدوین دستور زبان‏های ایرانی و آموزش آن‏ها و همچنین در نگارش واژه‏نامه‏های دوزبانه و فرهنگ اصطلاحات شوشتری به کار بست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Shushtari Expressional Constructions in Goldberg’s and Filmore’s Grammatical Models

نویسندگان [English]

  • Imaneh Sayad 1
  • Sepideh Abdolkarimi 2
1 Ph. D. student of Linguistics at Shahid Beheshti University
2 assistant professor of linguistics at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Studying Iranian languages and dialects is an undeniable necessity because they are among the most valuable intangible heritage of our country. On the other hand، the application of latest linguistic theories to theoretical frameworks that has less been the theoretical basis for dialect research is also necessary، as it updates dialect research and renews the look at languages and dialects. The present essay is also formed by the necessity of these needs. Thus, the present study is an attempt to analyse and compare expressional constructions in Shushtari dialect based on Goldberg's (1995 and 2006) and Fillmore’s et al. (1988) formal-substantive constructions. This essay seeks to answer the question which constructions (filled or partially filled) in Goldberg's classification correspond to which constructions (formal or substantive) in the Fillmore’s classification. Golberg's grouping and Fillmore's were expected to correspond, but the unexpected irrelative groupings motivated this essay.
The data were collected using two field and library methods. Linguistic data were collected from native speakers of Shushtari dialect and the dictionary of " Shushtari dialect" (Niwand, 1977) and the dictionary of "Shushtari" dialect (Fazeli: 2004). In this research, the expressional constructions of Shushtari dialect are described and analysed based on Goldberg’s classification (1995 and 2006) and Fillmore’s et al. (1988) formal-substantive constructions. In the following, an analytical comparison of Goldberg's constructions (filled or partially filled) with Fillmore's (formal or substantive) is presented to correspond between construction groupings to aggregate the categories and achieve a new grouping. Reviews of Shushtari expressions have shown that it is not necessarily possible to correspond to the above-mentioned items, because in some cases partially filled constructions correspond to substantive ones. These observations will be reasoned in the present essay, and ultimately Shushtar expressional constructions will be regrouped according to Goldberg and Fillmore's divisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goldberg’s construction grammar
  • Fillmore’s construction grammar
  • construction
  • expressional construction