گروتسکِ شگرف در داستان «مهره مار» اثر به‌آذین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر خوانشی از داستان «مهره مار» نوشتۀ م. ا. به‌آذین (1385-1293)، به عنوان یک اثر گروتسکِ شگرف است. در ابتدا نمود گروتسک و شگرف در ادبیات غیرغربی مطرح می‌شود و سپس سیر تاریخی این پدیده‌ها و ارتباط آنان با یکدیگر به صورت اجمالی بررسی می‌گردد. پس از مروری کوتاه بر سبک نگارش به‌آذین با اشاره به چندین دیدگاه، به بن‌مایۀ اصلی داستان «مهرۀ مار» به عنوان یک بن‌مایۀ گروتسک و نیز پیشینۀ مهرۀ مار در فرهنگ عامه پرداخته می‌شود. در بحث اصلی، داستان با توجه به عناصر گروتسک و نیز جنبه‌های شگرف آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش پژوهش تحلیلی و کتابخانه‌ای بوده و در تلفیقی از نظریه و نقد، عناصر کلیدی سبک گروتسک مطرح شده و یک به یک در بستر روایت مرور و بحث می‌شوند. در ادامۀ بحث، آرایه‌های ادبی و ماهیت بلاغی اثر در رابطه با گروتسک و نیز ارتباط گروتسک با فرهنگ مطرح می‌شوند. هدف از نقد داستان «مهرۀ مار» از منظر گروتسکِ شگرف و بررسی عناصر داستانی در چارچوب گروتسک، مزید بر ارائۀ خوانشی از یک داستان ایرانی بر پایۀ نظریات غربی، برجسته نمودن کاربرد این چارچوب نظری در جمع‌بندی فرهنگی و اجتماعی از درون‌مایۀ داستان و پیوند میان ساختار روایی و تفکر نویسنده است که درک و تفسیری فراتر از جهان داستان را با پردازشی غیرمستقیم و منحصر به فرد امکان‌پذیر می‌کند. بر این اساس، روایت مینیاتوری از یک جامعه‌ را ترسیم می‌کند که سرکوب و محدودیت همراه با حرص و خرافات به تباهی و نیستی می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Fantastic-Grotesque in Beh’Āzin’s “Snake Stone”

نویسنده [English]

  • Nahid Shahbazi Moghaddam
Semnan University
چکیده [English]

The present study offers a reading of “Snake Stone,” penned by Mahmũd Etemādzāde aka. Beh’Āzin (1915-2006), as a tale of fantastic-grotesque. With a preliminary discussion on the grotesque and fantastic in relation to non-western literature, the historical background and the interrelationship of the two modes are briefly sketched through. This is followed by a brief review of Beh’Āzin’s writing style. The snake, as the main motif of the story, is then discussed as a grotesque motif, and snake stone is dealt with concerning common beliefs and superstitions in the popular culture. In a combination of theory and discussion, the story is read through its elements of the grotesque and its fantastic aspects. The study is an analytical library-based research, in which the grotesque is both traced in the narrative mode of the text and in its use of language and certain rhetorical devices. The main aim of discussing “Snake Stone” as a tale of the fantastic-grotesque is to highlight how this theoretical frame can help to shed light on the socio-cultural aspects of the work and how the link between the author’s ideology and the narrative intricately reinforces the reading beyond the story world. Accordingly, the narrative depicts a miniature of a society where suppression, greed and superstition can be detrimental.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beh’Āzin
  • Clash of incompatibles
  • Fantastic
  • Grotesque
  • Metaphor
  • “Snake Stone”