مهدی اخوان ثالث و مسئلۀ زبان شعر نیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

نگاه جامع نیما یوشیج به شعر و درک این دقیقه که هرگونه تغییر در شعر باید بنیادین و کلی باشد، موجب شد که تمامی عناصر در شعر «آزاد» نیما دچار تحولی اساسی شوند. یکی از عناصر شعر که در شعر آزاد نیما تغییراتی ملموس نسبت به شعر کلاسیک پذیرفت «زبان» بود. مسئلۀ زبانِ شعرِ نیما از همان ابتدا دغدغۀ موافقان نیما و دستاویز مخالفان او بوده است. مهدی اخوان ثالث یکی از طرفداران نیما بود که در پی گشودن پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زبان او برآمد و نخستین کتاب مستقل دربارۀ زبان شعر نیما را به نگارش در‌آورد. در پژوهش پیش رو ابتدا آرای موافقان و مخالفان نیما دربارۀ زبان شعر او مطرح شده و سپس نظریات اخوان در کتاب عطا و لقای نیما یوشیج با روش «تحلیل انتقادی» بررسی شده است. در پایان مشخص گردیده که اخوان برای دفاع از شیوۀ نیما کوشیده است برای هنجارگریزی‌های زبانی نیما نظایری از گذشتگان بیابد تا ثابت کند نیما از اغلب اجازات و امکاناتی که در اختیار قدما بوده، در شعرش استفاده کرده است. او همچنین در ضمن بحث‌هایش به نکات ظریفی اشاره کرده است که بعدها پژوهشگران دیگری آن را گسترش داده و تکمیل کرده‌اند؛ بااین‌حال وی در مواردی نیز دچار اشتباهاتی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mahdi Akhavan-Sales and the issue of the language of Nima's poetry

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Zarei 1
  • Mohammad Shadrooymanesh 2
1 Ph.D. Candidate of Persian Language and Literature, University of Kharazmi, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature. University of Kharazmi.
چکیده [English]

Nima Yoshij's comprehensive look at poetry and understanding that any change in poetry must be fundamental and general, caused all elements in Nima's "free" poetry to undergo a fundamental transformation. One of the elements of the poem, which in Nima's free poem received significant changes compared to the classical poem, was "language". The language issue of Nima's free poetry has been the concern of Nima's supporters and the excuse of his opponents since the beginning. Mahdi Akhavan-Sales was one of Nima's fans who sought to open the complexities and difficulties of his language and wrote the first independent book about the language of Nima's poetry. In this research, first the opinions of Nima's supporters and opponents regarding the language of his poetry are raised, and then Akhavan's ideas in the book of Ata va laghaye Nima Yoshij are analyzed using the "critical analysis" method. In the end, it is clear that Akhavan has tried to defend Nima's style by finding analogies from the classic poetry for Nima's language deviations in order to prove that Nima has used most of the permissions and facilities that were available to predecessors in his poetry. He has also pointed out some subtle points in his discussions, which were later expanded and completed by other researchers; However, he has also made mistakes in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ata va laghaye Nima Yoshij
  • critical analysis
  • language of poetry
  • Mahdi Akhavan-Sales
  • Nima Yoshij