دوره و شماره: دوره 14، شماره 32، مرداد 1402 
نگاهی به ارجاع در نشانگرهای گفتمان زبان فارسی

صفحه 111-134

10.22075/jlrs.2022.27479.2137

الناز رنجبری؛ ارسلان گلفام؛ مهناز کربلایی صادق