بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم‌سازی عشق، در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. (نویسنده مسئول)

3 گروه زبان و ادبیات کردی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22075/jlrs.2022.26910.2084

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم‌سازی عشق در سروده‌های شاعر معاصر، یدالله بهزاد کرمانشاهی می‌پردازد. این پژوهش با اتخاذ روش توصیف و تحلیل داده‌ها، و با تکیه بر مبانی و اصول بنیادین استعارة مفهومی، سعی دارد با شناسایی و تحلیل حوزه‌های مبدأ به کار رفته در استعاره‌های مورد اشاره، به لایه‌های پنهان این تصویرسازی‌ها پی ببرد و جهان‌بینی مسلط بر افکار شاعر مورد بحث را واکاوی و تحلیل نماید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که یدالله بهزاد برای عینی‌سازی مفهوم عشق، از حوزه‌های مبدأ متنوعی از قبیل: انسان‌انگاری، شیء‌انگاری، خوراک‌پنداری، مکان‌مندی، عناصر طبیعت، سلامت و بیماری، گرما و نور، بند و اسارت، کارها و امور مقدس و طرح‌واره‌های مربوط به سفر و مسیر به‌وفور استفاده کرده است. لازم به ذکر است لایه‌های پنهان این تصویرسازی‌ها در بردارندة معانی و مفاهیم مثبت نسبت به مقولة عشق می‌باشد. این نگرش مثبت تا حدی است که حتی زمانی که از حوزه‌های مبدأ منفی استفاده می‌کند، باز نگاهش نسبت به عشق مثبت و دلگرم کننده است. در نتیجه می‌توان گفت که شاعر مذکور با یک جهان‌بینی کاملاً مثبت عشق را برانداز کرده است؛ وی آن را معجزه‌گری می‌داند که عامل جنب و جوش و فعالیت‌های مثمر ثمر در جهان، و مایة حیات، خوش‌دلی، و کمال‌بخش انسان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study and analysis of love conceptualization approaches in the poems of Yadollah Behzad Kermanshahi

نویسندگان [English]

  • Hashem Karami 1
  • Nasrin Aliakbari 2
  • zaniar naghshbandi 3
1 Department of Persian language and literature and literature, university of Kurdistan, Iran
2 Department of Persian Leaguage and Literature, Faculty of Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Kurdish Language and Literature, Faculty of Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj.
چکیده [English]

Abstract

The present study examines and analyzes the conceptualization approaches of love in the poems of the contemporary poet, Yadollah Behzad Kermanshahi. By adopting the method of describing and analyzing data, and relying on the basic principles of conceptual metaphor, this research tries to identify and analyze the origin domains used in the mentioned metaphors, to discover the hidden layers of these illustrations and a worldview that dominates the poet's thoughts. Analyze the subject under discussion. The results of the present study indicate that Yadollah Behzad to objectify the concept of love, from various fields of origin such as: anthropomorphism, objectivism, food imaging, locality, elements of nature, health and disease, heat and light, bondage, works and sacred things and Has used travel and route schemes for Behofur. It should be noted that the hidden layers of these illustrations contain positive meanings and concepts towards the category of love. This attitude is so positive that even when he uses negative domains, his outlook on love is positive and encouraging. As a result, it can be said that the poet has overthrown love with a completely positive worldview; He considers it a miracle that is the cause of life and fruitful activities in the world, and the source of life, happiness, and perfection of man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Linguistics
  • Conceptual Metaphor
  • Abstract Concepts
  • Love
  • Yadollah Behzad Kermanshahi