بررسی نشانگرهای گفتمانی صورت بندی مجدد، در مقالات زبان‌شناسی فارسی و انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار زبانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (نویسندة مسئول)

چکیده

نشانگرهای صورت‌بندی مجدّد، زیرمجموعۀ نشانگرهای فراگفتمانی هستند که به‌موجب آن‌ها، گزارۀ دوم با دیدگاه متفاوتی به بیان یا تشریح گزارۀ اوّل می‌پردازد تا درک پیام را برای مخاطب، آسان‌تر و راحت‌تر سازد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی فراوانی، عملکرد و نوع نشانگرهای گفتمانی صورت‌بندی مجدّد در دو پیکرۀ انگلیسی و فارسی در حوزۀ زبان‌شناسی برای کشف تفاوت‌ها و شباهت‌ها‌ست. پیکره‌های انگلیسی و فارسی، هریک شامل پنجاه مقاله هستند که به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. باتوجّه‌به همخوانی و تناسب انگار‌ۀ ‌هایلند (2005) با گفتمان علمی، از آن برای شناسایی نشانگرهای صورت‌بندی مجدّد استفاده شد. همچنین برای مطالعۀ عملکرد نشانگرهای صورت‌بندی مجدّد، از انگارۀ موریلو (2012) بهره گرفته شد. نتایج کمّی به‌دست‌آمده نشان می‌دهد فراوانی نشانگرهای صورت‌بندی مجدّد در مقالات انگلیسی، بیشتر از مقالات فارسی است. در مقالات زبان انگلیسی، نشانگر «i.e» بیشترین تعداد را دارد و در مقالات زبان فارسی، نشانگر «یعنی» از همه بیشتر است. بر اساس شکل، در دو پیکره، مجموعاً پنجاه نشانگر صورت‌بندی مجدّد یافت شد. نتایج حاصل از بررسی عملکرد نشانگرهای صورت‌بندی مجدّد نشان می‌هد در دو پیکرۀ فارسی و انگلیسی، بیشترین فراوانی در عملکرد نشانگرهای صورت‌بندی مجدّد، مربوط به تفسیر محتوای صریح (توضیحات و مشخّصات) و کمترین فراوانی، مربوط به محتوای تفسیر ضمنی (عملیات ریاضی) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Reformulation Markers in English and Persian Linguistics Articles

نویسندگان [English]

  • Maryam Koukhaei 1
  • Shahram Naghshbandi 2
1 Master student of Semnan University
2 Assistant Professor of Linguistics, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Reformulation markers are a subset of meta-discourse markers by which the second statement expresses or explains the first statement from a different point of view to make it easier and more convenient for the audience to understand the message. The present research aims to investigate the frequency, function, and type of reformulation discourse markers in English and Persian corpora in linguistics to discover differences and similarities. The English and Persian texts each contain 50 randomly selected articles. Considering the congruence and suitability of Hyland's (2005) model with the scientific discourse, it was used to identify reformulation markers. Murillo's (2012) model was also used in two corpora to study the function of reformulation markers. The obtained quantitative results show that the frequency of reformulation markers in the English sub-corpus is more than in the Persian one. The most significant reformulation markers in the English sub-corpus belonged to "i.e.," and in the Persian sub-corpus is "/ya’ni/". Based on the form, 50 different reformulation markers were found in the overall corpora. The results show that the highest frequency of the reformulation markers function in two sub-corpora is related to the interpretation of explicit meaning (descriptions and specifications). The lowest frequency of the markers function links to implicit meaning (mathematical operations).

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-discourse markers
  • reformulation markers
  • Persian article
  • English article
-­ اسدی، ش. (1399)، نشانگرهای صورت‌بندی مجدّد در مقالات پژوهشی ادبیات انگلیسی و فارسی: تحلیل متضاد. پایاننامة چاپ نشدة کارشنارسی ارشد.دانشگاه بجنورد.
- خانی، رضا و مهسا چنگیزی (1395)، مقایسۀ نشانه‌های فراگفتمان در مجلّات انگلیسی و داخلی: مطالعۀ موردی مقالات حوزۀ زبان‌شناسی کاربردی، فصلنامۀ زبان‌پژوهی، دورۀ 8، شمارۀ 18، صص 77-102.
- صالحی مازندرانی، محمّدرضا و سیدمحسن زکی‌نژادیان (1396)، نقش کارکردهای بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، شمارۀ 16، صص223-250.
- شیخ‌سنگ‌تجن، شهین (1399)، بررسی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در قرآن، نشریۀ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، سال 4، شمارۀ 3،‌ صص 23-46.
- طارمی، طاهره‌ و گیتی تاکی و پاکزاد یوسفیان (1397)، جنسیت در مقالات علمی فارسی‌زبان: مطالعۀ پیکر‌ بنیاد نشانگرهای فراگفتمان تعاملی بر اساس انگارۀ هایلند، پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال 10، شمارۀ 18، صص 23-42.
- طارمی، طاهره‌ و گیتی تاکی و پاکزاد یوسفیان (1398)، واکاوی پیکره‌بنیاد فراگفتمان تبادلی در مقالات علمی‌پژوهشی فارسی: انگارۀ هایلند (2005)، پژوهش‌های زبانی، دورۀ 10، شمارۀ 2، صص 129-151.
- قلی‌فامیان، علیرضا و مریم کارگر (1392)، تحلیل مقالات نقد کتاب‌های زبان‌شناسی ایران بر اساس الگوی فراگفتمان هایلند، پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال 5، شمارۀ 2، صص 37-52.
- کاظمیان، رضا و مهرداد واشقانی فراهانی (1399)، ترجمۀ گزاره‌ای فراگفتمانی در گفتمان سیاسی تد: بررسی کم‌تخصیصی معنایی میان زبان انگلیسی و فارسی در پیکرۀ موازی، مطالعات زبان و ترجمه، دورۀ 53، شمارۀ 2، صص 127-154.
- نکویی‌زاده، مرضیه، محمّد بوالی، محمّدصادق باقری و احسان رسایی (1399)، تردیدافکنی فراگفتمانی در مقاله‌های پژوهشی در زبان‌شناسی کاربردی: بررسی مقایسه‌ای سوژانر «نتایج و بحث» در مقاله‌های نویسندگان غیرانگلیسی‌زبان و انگلیسی‌زبان، پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، دورۀ 10، شمارۀ 2، صص 448-469.
-Barabadi, E., & Aghaee, E. (2021). The Differential Use of Reformulation Markers in Three Sub-corpora: L1 English, L2 English, and L1 Persian. Journal of Teaching Language Skills, 40 (1): 1-32.
Barabadi, Elyas & Seyyed Ehsan Golparvar & Amanollah Arghavan  (2021). To Put It Differently: A Cross-Disciplinary Investigation of Reformulation Markers in Student Essays. Discourse Processes. 58 (9): 787-803
-Blakemore, D. (1993). The relevance of reformulations. Language and Literature, 2 (2): 101–120.
-Blakemore, D. (2007). Or’-parentheticals, ‘that is’-parentheticals and the Pragmatics of Reformulation. Journal of Linguistics 43 (2): 311–339.
-Burton-Roberts, N. (2005). Parentheticals. In E. K. Brown (Ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics (Vol. 9, pp.179–182). Elsevier.
-Candel, D. (1984). Une approche de la langue des physiciens. Langue Française, 64. 93–107.
-Crismore, A. (1989). Talking with readers: Metadiscourse as rhetorical act. New York: Peter Lang Publishers.
-Cuenca, M. J. (2003). Two ways to reformulate: A contrastive analysis of reformulation markers. Journal of Pragmatics, 35 (7), 1069–1093.
-Cuenca, M. J., & Bach, C. (2007). Contrasting the form and use of reformulation markers. Discourse Studies, 9 (2): 149-175.
-Dehé, N. & Y. Kavalova (Eds.) (2007). Parentheticals. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.
-Del Saz Rubio, M. (2006). An overview of Spanish discourse markers of reformulation. ODISEA Revista de estudios ingleses. 7: 89-102.
-Gulich, E. & Kotschi, T. (1983). Les marqueurs de reformulation paraphrastique. Cahiers de Linguistique Francaise, 5: 305-351.
-Halliday, M. A. K., & R. Hasan (1976). Cohesion in English. London: Longman.
-Hyland, K. (2005). Metadiscourse: Exploring Writing in Interaction. London: Continuum.
-Hyland, K. (2007). Applying a gloss. Exemplifying and Reformulating in Academic Discourse. Applied Linguistics, 28 (2): 266-285.
-Hyland, K. and P. Tse. (2004). Metadiscourse in academic writing: a reappraisal, Applied Linguistics, 25 (2): 156–77.
-Kumpf, E. (2000). Visual meta-discourse: designing the considerate text. Technical Communication Quarterly, 9 (4): 401-421.
-Milne, D.E. (2008). The pragmatic role of textual and interpersonal metadiscourse markers in the construction and attainment of persuasion: A cross-linguistic study of newspaper discourse. Journal of Pragmatics, 40 (1): 95–113.
-Murillo, S. (2007). A contribution to the pragmalinguistic contrastive Study of explicatory reformulative discourse markers in contemporary journalistic written English and Spanish. Ph.D. thesis. Universidad de Zaragoza.
-Murillo, S. (2012). The use of reformulation markers in Business Management research articles: An intercultural analysis. International Journal of Corpus Linguistics, 17 (1): 64-90.
-Portolés, J. (1998) Marcadores del discurso. Barcelona: Ariel.
-Richards, J. C, & Schmidt, R. (2002). Longman Dictionary of language teaching and applied linguistics. (3rd ed.). London: Longman.
-Šinkūnienė, J. (2019). Reformulation markers in academic discourse. A cross-linguistic and cross-disciplinary study. Jezikoslovlje, 20 (3), 531-553.
-Thompson, G. (2001). Interaction in academic writing: Learning to argue with the reader. Applied Linguistics, 22 (1): 58-78.
-Vande Kopple, W. J. (1985). Some exploratory discourse on meta-discourse, College Composition and Communication 36 (1): 82-93.
-Williams, J. M. (1981). Ten Lessons in Clarity and Grace Chicago. University of Chicago Press.