دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، تیر 1398 

مقاله پژوهشی

تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم

صفحه 7-24

10.22075/jlrs.2019.15894.1311

حمیده ارغوانی بیدختی؛ محمود خورسندی؛ سیدرضا میراحمدی


جلوه‌های هنجارگریزی رئالیسم ایرانی در شعر دورۀ پهلوی دوم

صفحه 187-212

10.22075/jlrs.2019.14896.1238

محرم رضایتی کیشه خاله؛ علی صفایی سنگری؛ سید حسن سیدنژاد جلودار


انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

صفحه 347-378

10.22075/jlrs.2019.15055.1234

روح الله هادی؛ میترا گلچین؛ محمدرضا ترکی؛ سیما رحمانی فر