دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-448 
18. نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم

صفحه 417-448

10.22075/jlrs.2019.16987.1404

محمد میرزایی؛ شهرام نقشبندی؛ حسین میثمی؛ یدالله شکری