دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 9-448 

مقاله پژوهشی

سماع وزن

صفحه 9-26

10.22075/jlrs.2020.4294

مظاهر مصفا