دوره و شماره: دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 7-400 

مقاله پژوهشی

بررسی تقابل‌های هم‌جوار در دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

صفحه 7-32

10.22075/jlrs.2021.21515.1788

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا نجاریان؛ محمد خدادادی


نقش مشخّصه‌های نحوی در تعیین ترتیب ادغام سازه‌ها در اشتقاق جمله

صفحه 163-196

10.22075/jlrs.2020.19467.1644

سید مهدی ساداتی نوش ابادی؛ مهدی سبزواری؛ نرجس بانو صبوری؛ مزدک انوشه