دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 1-308 

مقاله پژوهشی

بابا‌چاهی و مؤلّفه‌های زبانی شعر پست‌مدرن

صفحه 7-36

10.22075/jlrs.2020.17758.1480

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ محمّدرضا صرفی


بررسی انسجام معنایی در غزل مظهر همدانی و مقایسه آن با غزل سعدی

صفحه 37-66

10.22075/jlrs.2020.18910.1588

فاطمه باباشاهی کوهانستانی؛ مهبود فاضلی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان


نگاهی جمال‌شناسیک به نثر روزبهان بقلی در نعت رسول اکرم (ص)

صفحه 251-280

10.22075/jlrs.2020.17298.1440

کریم شاهسون؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ داود محمدی؛ سید حسن طباطبائی


رابطه زبان تفسیر و تجربه عرفانی در اندیشه ابن‌عربی و د.ت سوزوکی

صفحه 281-308

10.22075/jlrs.2020.19195.1621

علیرضا شاه محمدی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان؛ جعفر فلاحی