نقش مشخصه‌های نحوی در تعیین ترتیب ادغام سازه‌ها در اشتقاق جمله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته زبان شناسی همگانی دانشگاه پیام نور، استان تهران، واحد تحصیلات تکمیلی

2 استادیار زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور استان تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

10.22075/jlrs.2020.19467.1644

چکیده

مشخصه‌های نحوی به‌عنوان ویژگی‌های بنیادین سازه‌ها، نقش مهمی در فرایندهای نحوی و تشکیل جمله برعهده ‌دارند. در اشتقاق جمله، سازه‌ها به‌وسیله‌ فرایند ادغام با یکدیگر ترکیب می‌شوند و سازه‌های بزرگ‌تر را ایجاد می‌کنند. در ساختار سلسله مراتبی فرافکن‌ها در جمله، سازه‌ها بر اساس یک پیش‌فرض سلسله مراتبی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند اما این سؤال مطرح می‌شود که بخش محاسباتی زبان در زمان اشتقاق جمله، ترتیب ادغام سازه‌ها را چگونه تعیین می‌کند تا از تولید سازه‌های نادرست نحوی جلوگیری کند. در این پژوهش، بر اساس راهکار پیشنهادی اصل «رابطه شمول متناسب» به‌عنوان عامل تعیین‌کننده ترتیب ادغام سازه‌ها در زمان اشتقاق جمله‌ و همچنین مبانی نظری و تجربی آن،‌ ترتیب ادغام سازه‌ها در اشتقاق جمله در زبان فارسی بررسی می‌شود. بر اساس این اصل، بخش محاسباتی زبان در انتخاب، ادغام و حرکت واژگان به جایگاه‌های مختلف در جمله، تنها از واژگان و سازه‌هایی استفاده می‌کند که مشخصه‌های واژی‌نحوی آن‌ها نسبت به یکدیگر، اصل «رابطه شمول متناسب» را رعایت نمایند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که در این اصل با در نظر گرفتن مشخصه‌های واژی‌نحوی واژگان موجود در فهرست واژگان و همچنین سازه تشکیل شده در فضای کاری نظام محاسباتی زبان به‌عنوان عامل تعیین‌کننده ترتیب ادغام آن‌ها در فرایند اشتقاق، به‌خوبی می‌توان ترتیب ورود سازه‌ها به فرایند ادغام در اشتقاق جمله‌ در زبان فارسی و همچنین جایگاه قید و آرایش واژگانی آزاد آن را در این زبان به‌خوبی توضیح داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Syntactic Features in Determining the Order of Merge

نویسندگان [English]

  • SEYED MAHDI SADATI NOOSHABADI 1
  • Mehdi Sabzevari 2
  • Narjes Banou Sabouri 2
  • MAZDAK ANUSHE 3
1 Linguistics Department, Payam-e-Noor University, Tehran
2 Assistant Professor of Linguistics, Payam-e-Nour University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Linguistics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Features as the syntactic foundation of the sentence constituents have a special role in the syntactic operations and derivation of the sentence. Merge operation is responsible for combination of the constituents and derivation of the sentence. In the derivation of the sentence, the constituents are put to together based on the hierarchy of the projections but this question is raised that how the computational system of Language determines the order of merge for constituents and prevents the syntactic ill formed sentences. In this paper based on the proposed “Proper Inclusion Relation” which regulates the order of merge for constituents, the derivation of sentence in the Persian language is studied. Based on this proposed relation, the computational system of Language only uses the constituents for merge and move that their morphosyntactic features are in Proper Inclusion Relation with each other. The results of this paper show that based on the theoretical foundation of this relation and considering the morphosyntactic features of the constituents in the Numeration and workspace of the computational system, the order of merge and the derivation of sentence in Persian language can be explained. Moreover, this relation can explain the free order of the adjunct in Persian language well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimalist Programme
  • Feature
  • Merge
  • Derivation
  • Proper Inclusion Relation