دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-324 
14. بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور

صفحه 287-312

10.22075/jlrs.2018.13662.1133

عبدالله واثق عباسی؛ عباس نیکبخت؛ حسین اتحادی