دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 1-324 

مقاله پژوهشی

تصویرسازی با عاطفۀ اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی

صفحه 7-34

10.22075/jlrs.2018.6683.

محمدامین احسانی اصطهباناتی؛ منیژه عبداللهی


بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور

صفحه 287-312

10.22075/jlrs.2018.13662.1133

عبدالله واثق عباسی؛ عباس نیکبخت؛ حسین اتحادی