دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 1-324 
بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور

صفحه 287-312

10.22075/jlrs.2018.13662.1133

عبدالله واثق عباسی؛ عباس نیکبخت؛ حسین اتحادی