بررسی ضریب مشارکت نویسندگان مجلة مطالعات زبانی و بلاغی 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

2 نهاد کتابخانه های عمومی شهر سمنان

3 رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه بیمارستان امیر المومنین (ع) سمنان

چکیده

بررسی وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مقالات در مجله مطالعات زبانی و بلاغی هدف مقاله حاضر است. پژوهشگران با کمک شاخص‌های علم‌سنجی به بررسی ضریب همکاری گروهی نویسندگان مجله مطالعات زبانی و بلاغی در طی بازه زمانی انتشار اولین شماره تا پایان سال 1396 پرداخته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد طی سال‌های موردبررسی، در مجله مطالعات زبانی و بلاغی نسبت نویسندگان به مقاله،8/1 بوده است. در مجموع سال‌های موردبررسی تعداد نویسندگان مقالات مجله مطالعات زبانی و بلاغی 215 نفر بوده که در مجموع 118 مقاله را در این مجله انتشار داده‌اند. سهم مردان در نگارش مقاله در این مجله 6/64 درصد (139 نفر) و سهم زنان 4/35 درصد (76 نفر)  و بیشترین میزان همکاری گروهی نویسندگان مقالات به لحاظ وابستگی سازمانی، به‌ترتیب مربوط به دانشگاه‌های سمنان، بوعلی سینا، مازندران و علامه طباطبایی بوده است. همچنینیافته‌ها نشان داد متوسط ضریب همکاری نویسندگان مقالات مجله مطالعات زبانی و بلاغی در طی سال‌های یادشده 4/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on Collaboration Rate of Authors in the Journal of Linguistic and Rhotorical Studies

نویسندگان [English]

  • Rahman Marefat 1
  • abdolazim veloie 2
  • Marzieh Azodi 3
1 department of information science
2 Imam khomeini library
3 Amir hospital, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The main aim of this article is investigating the collaboration rate of authors of the journal of Linguistic and Rhetorical Studies via using scientometrics methods. The total issues of the JLRS which have been published during 2010-2018 was the subject of this research. The results showed that 215 authors had published 118 articles in JLRS and mean number of authors per article is1.8. From the viewpoint of gender, 64.6% of authors are men and 35.4% are women. The results also showed that the Semnan University is most prolific among other research institutes and scientific centers. Results also indicated that other universities such as Bu-Ali Sina University, University of Mazandaran, Allameh Tabataba'i University were in next situation. The results highlighted that collaboration coefficient was 0/4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • journal of linguistic and rhetorical studies (JLRS)
  • collaboration coefficient
  • Semnan University
  • collaboration rate
-آجی فروکی، ایزولا و ژان تگ کیو بارل (1383)، ضریب همکاری: مقیاسی برای اندازه­گیری میزان همکاری در تحقیقات، ترجمه عبدالحسین فرج­پهلو، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، شماره 23، صص 169- 183.
-آسمانی، زهرا، توکلی‌زاده راوری، محمد و احمد پاپی (1395)، مطالعه همکاری علمی و مقالات افراد، مدیریت اطلاعات سلامت، سال سیزدهم، شماره 1، صص 61-64.
-بشیری، جواد، بهمن‌آبادی، علی‌رضا، کولائیان، فردین و فاطمه ذبیحی فریدیان (1396)، تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال‌های 1389 الی 1393، فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، سال سوم، شماره 4، صص 71-89.
- دانش، فرشید، عبدالمجید، امیرحسین، رحیمی، علی‌رضا و فاطمه بابایی (1388)، میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح‌های تحقیقاتی، مدیریت اطلاعات سلامت، سال ششم، شماره 1، صص 43-52.
- سهیلی، فرامرز، عصاره، فریده و عبدالحسین فرج‌پهلو (1392)، تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات، فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، سال 29، شماره 1، صص 191-210.
-گراوند، علی و ولی کاظم‌نژاد (1395)، تحلیل محتوایی و همکاری گروهی مقالات منتشرشده در مجله طب انتظامی در سال‌های1391- 1394، مجله طب انتظامی،  سال پنجم، شماره 6، صص161-169.
- معرفت، رحمان، صابری، مریم و مرضیه عضدی (1393)، بررسی ضریب همکاری و میزان مشارکت نویسندگان مقالات مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پنج سال اخیر (بازه زمانی 1388 تا 1393)، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره 11، صص 257-270.
- معرفت، رحمان، صابری، مریم و گنج خانلو، سهیلا (1392)، گزارش خبری: بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقالات چاپ شده در مجله روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان در بازه زمانی 1388 تا 1391، فصلنامه روان‌شناسی بالینی، سال پنجم، شماره 3، صص 105-111.
- معرفت، ‌رحمان، مکوند حسینی، شاهرخ، عبدالمجید، امیرحسین و صغری سلیمی (1391)، وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های تألیفی مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران طی سال‌های 1381-1389، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال 18، شماره 4، صص 298-293.