نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیلی، عصمت مقایسه ایهام در اصطلاحات موسیقی شعر حافظ با دو شاعر هم‌سبک پیشین: خواجو و امیرخسرو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 7-32]

ب

 • باقری خلیلی، علی اکبر طرح‌واره‌ی حجمی، رهیافتی روان شناختی به عشق پرشور و عشق رفاقتی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 7-34]
 • بالو، فرزاد بررسی ساختار زبانی «کشف المحجوب و مصباح الهدایه» [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 33-52]

پ

 • پاشازانوس، احمد بررسی زیباییشناسی عناصر ادبی خطبه 224 نهج البلاغه [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 85-104]

ج

ح

خ

 • خیاطیان، قدرت الله بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبان عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 35-60]

د

ر

 • راد، علی بررسی انتقادی دیدگاه وقوع حشو در قرآن‌کریم [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 61-84]
 • رجبی دوغیکلایی، علی بررسی ساختار زبانی «کشف المحجوب و مصباح الهدایه» [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 33-52]
 • رحمانی، عاطفه بررسی زیباییشناسی عناصر ادبی خطبه 224 نهج البلاغه [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 85-104]
 • رشیدی نسب، طناز بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبان عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 35-60]
 • رضایی، حمید بررسی تشبیه در روح الارواح شهاب الدین احمد سمعانی با تأکید بر عنصر مشبه به [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-98]
 • رضایی، محمد بررسی تشبیه در روح الارواح شهاب الدین احمد سمعانی با تأکید بر عنصر مشبه به [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-98]
 • رمضانی، مهدی مضمون‌آفرینی و نمادپردازیاز گوی و چوگان در متون منظوم عرفانی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 139-158]

س

 • سیدیزدی، زهرا زبان عامیانه در فیروزشاه نامه [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]

ش

 • شریفیان، مهدی هنجارگریزی در غزلیات بیدل دهلوی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 105-134]
 • شکری، یدالله ساختار روایت در داستان شیخ صنعان بر اساس نظریه «ژرار ژنت» [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 114-138]

ص

 • صراحی، محمد امین نظریات ساختواژی هله و اروناف و دستگاه واژگان فار [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 135-160]

ع

 • علیزاده خیاط، ناصر مضمون‌آفرینی و نمادپردازیاز گوی و چوگان در متون منظوم عرفانی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 139-158]

ق

 • قاسمی نیا، سعید مقایسه ایهام در اصطلاحات موسیقی شعر حافظ با دو شاعر هم‌سبک پیشین: خواجو و امیرخسرو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 7-32]

ک

 • کیانی، رضا هنجارگریزی معنایی بر گستره کارکردهای مجازی حواس (با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 161-192]
 • کشاورز، مهسا بررسی انواع تصویر در شعرک‌ها [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 53-76]

م

 • محرابی کالی، منیره طرح‌واره‌ی حجمی، رهیافتی روان شناختی به عشق پرشور و عشق رفاقتی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 7-34]
 • مرتضایی، سید جواد نگرشی نو به جناس در قصاید خاقانی به‌عنوان مختصه‌ای سبکی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 193-218]
 • مرتضائی کمری، مصطفی هنجارگریزی در غزلیات بیدل دهلوی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 105-134]
 • مسیبی، منیره بررسی تشبیه در روح الارواح شهاب الدین احمد سمعانی با تأکید بر عنصر مشبه به [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-98]