نظریات ساختواژی هله و اروناف و دستگاه واژگان فار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گیلان

چکیده

این مقاله عمدتاً مطالعه ای در راستایساختواژهزایشی است که در آن ضمن معرفی نظریات ساختواژی دو تن از پیشگامان این مکتب یعنی هله و اروناف به تحلیل دستگاه واژگان زبان فارسی در چارچوب نظریات فوق می پردازد. مقاله حاضر با ارائه مواردی از زبان فارسی در ردّ نظریه تکواژ بنیاد هله، نتیجه می گیرد که اگرچه نظریه واژه بنیاد اروناف نظریه ای صائب تر می باشد  ولی از نظر ویژگی های قواعد واژه سازی از دید اروناف، مطابقت کامل با دستگاه واژگان فارسی را نشان نمی دهد.از حضور  بن های فعلی در اشتقاق، شیوه اشتقاق اصوات و زایایی افراطی برخی از وندها در  استدلالهای این تحقیق استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Word Formation Theories of Halle and Aronoff and Persian Lexicon

چکیده [English]

This study aims at analyzing Persian lexicon based on the morpheme-based morphological theory of Halle and the word-based theory of Aronoff. In doing so, the researchers make use of the morphological behavior of some Persian verb roots in derivation, interjections manner of derivation, and the overgenerativeness of some Persian affixes. The results of this study show that the morpheme-based theory of Halle, on the one hand, does not suit Persian lexicon. On the other hand, though more appropriate, the word formation rules of the theory of Aronoff fails to explain some word formation processes in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generative Morphology
  • lexicon
  • Persian
  • Halle
  • Aronoff