دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 1-218