بررسی ساختار زبانی «کشف المحجوب و مصباح الهدایه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 دانشگاه مازندران

چکیده

«کشف‌المحجوب» هجویری و« مصباح الهدایه» کاشانی علی‌رغم اینکه در فاصله زمانی بیش از دو قرن از هم نگاشته شده‌اند؛ عمدتاً در تقسیم‌بندی سبکی، در حوزه سبک نثر مرسل قرار می‌گیرند؛ اما درباره چگونگی امکان این فرضیه چندان تأمل و تتبعی صورت نگرفته است. ما در این نوشتار برآنیم تا ساختار زبانی این دو اثر را از وجوه مختلف تجزیه‌وتحلیل کنیم و با ذکر تشابهات و تفاوت‌های مختصات زبانی آن‌ها نشان دهیم این تقسیم‌بندی چندان هم دقیق نیست و به پژوهش‌ها و تقسیم‌بندی‌های دیگر نیاز دارد؛ بدین منظور ساختار زبانی را به دو گروه تقسیم می‌کنیم: نخست نظام واژگان یا صرفی، با زیرمجموعه‌های بسامد واژه‌ها‏، اصطلاحات خاص و کاربرد لغات متروک و لغات نو، تبدیلات آوایی و مترادف و دوم نظام دستوری یا ویژگی‌های نحوی با زیرمجموعه‌های کاربرد فعل و شاخه‌های آن (ماضی استمراری، وجه شرطی، ماضی بعید، جدایی بین (ن) نفی و فعل، تقدیم فعل، فعل‌های پیشوندی، حذف فعل و ....) کاربرد حروف و زیرشاخه‌های آن (ب تأکید، با به معنی به، انواع را، انواع ی، مر + اسم+را، اندر و ...) و کاربرد صفت و کاربرد ضمیر با زیرمجموعه‌های آن (او برای غیر جاندار، وی به جای او). در پایان نیز تأثیر صرف و نحو عربی در ساختار زبانی این دو کتاب بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Linguistic structure "Kashf al-Mahjub and Mesbaholhedayeh"

نویسندگان [English]

  • ali rajabidoghicolae 1
  • farzad baloo 2
2 mazansaran university
چکیده [English]

   Kashf al-Mahjub Hjvyry and Mesbaholhedayeh Kashani, At a distance of more than two centuries are written and they are mainly related to the style of simple prose . But the possibility of this hypothesis has not been thought and investigated. 
   In this article, we attempt to analyze structure language of Mesbaholhedayeh and Kashf al-Mahjub from different aspects and their similarities and differences that coordinate with the language in the two works and also to show that this division is not quite accurate and there is a need for further research and divisions . For this purpose, the language is divided into two groups: first, the words or morphologies = sub-collections: Keywords frequency and specific terms and the use of new vocabulary, abandoned words, synonymous and phonetics, grammatical and syntactic properties of sub-second = series: it is widely and successfully the use of verbs and their branches (past continuous, subjunctive, past doubt, the distinction between (a) the negation of the verb, present verbs, verbs prefix, delete the action, etc.) widely and successfully these letters are used with (the emphasis, means, types, kinds, "the" man + Noun + that, enduro, etc.) and the use of the adjective and pronoun of these collections (he abiotic, he in his place) and in the end, the effect of Arabic grammar on the language structure of these two ​​ books will be discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • stylistic
  • linguistic structure
  • Kashf al-Mahjub
  • Mesbaholhedayeh