ساختار روایت در داستان شیخ صنعان بر اساس نظریه «ژرار ژنت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

مطالعه در ساختار و فرم آثار ادبی زمینة گسترش شیوه‌های رشد معنایی در این متون را فراهم کرده است. داستان‌ها و قصص، که بخش اعظمی از این آثار را تشکیل می‌دهد، در ساختار خود شیوه‌ها و علوم ‌مختلف معنایی را خلق ‌می‌کند. از میان این علوم «روایت‌شناسی» نظریه‌ای است که با روش و اصول ساختاری، اجزای قصه را تا رسیدن به مقصود نویسنده سامان می‌دهد؛ از این روست که داستان و ادبیات داستانی بستری برای خلق شیوه‌های نوین ادبیات گسترده است. «روایت‌شناسی» در حوزة ادبیات معاصر، افزون بر توجه منتقدان به شیوه‌های جدید تحلیل ساختاری، بکارگیری این شیوه‌ها در پژوهش‌های داستانی آنان را نیز فراهم می‌کند. «ژرار ژنت»، از نظریه‌پردازان حوزة روایت‌شناسی، یکی از مهم‌ترین مباحث این نظریه را بیان کرده و گستره قصه را در سه سطح داستان، روایت و روایتگری بررسی کرده است. نوشتار حاضر داستان شیخ صنعان را از منظر روایت‌شناسی این نظریه‌پرداز برسی و تحلیل می‌کند. حاصل آنکه در این داستان سطوح نظریه روایت‌شناسی ژنت همچون داستان، روایت و روایتگری و عناصری مانند نظم، ترتیب، تداوم زمانی، صدا و لحن در بخش‌هایی از داستان وجود دارد و در مواردی نیز عناصر با قدری تفاوت روایت داستان را تا پایان ادامه می‌دهد.


 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating story of ( Sheikh San’an ) from a narratological perspective Based on "Gérard Genette"’ s theory

نویسنده [English]

  • yadollah Shokri
Semnan University
چکیده [English]

Study of the structure and form of literary works have provided a background for developing methods for growth of meaning in these texts . Tales and stories that contribute a huge part of world literature create different semantically methods and sciences with their structure .among these, narratology has created a new method in art and narrative literature arena by employing methods and principals for organizing and analyzing elements of the story .Theory of narratology in addition to attracting the attention of critics towards new methods of structural analysis has provided employment of these methods during narrative studies in the field of contemporary literature. "Gérard Genette" as one of the narratology theorists has proposed one of the most important issues of this science .He define narrative from the three levels of story, narrative and narration, with its components .The present article analyzes Sheikh Sanan story from the perspective of this theorist’s narratology .The results show that in this story levels of Genette’ s theory of narrative such as story narrative and narration and elements such as discipline, order, time duration, volume and tone exist in parts of the story and in some cases continue to narrate the story to the end with slightly different elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structuralism
  • narratology
  • Genette
  • Sheikh San’an