دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیلِ مفهومِ بلاغی و زبان‌شناختیِ دو نشانـۀ زبانیِ «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکردِ نشانه شناسی «اومبرتو اِکو»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

یحیی نورالدینی اقدم؛ نرگس محمدی بدر؛ سید غلامرضا غیبی


2. ردیفِ آغازین در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی


3. تحلیل پارودی در «خارستان» ادیب قاسمی کرمانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

محمدرضا حیدری؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


4. بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


5. تبیین ریخت شناسانه ویژگی «سهل ممتنع » در حکایت های گلستان سعدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

ساره زیرک؛ حدیث عزیزیان گیلان


6. بررسی تطبیقی آرای پراپ با گرماس و برمون در باب روایت از منظر ساختگرایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

رضا قنبری عبدالملکی؛ آیلین فیروزیان پور اصفهانی


7. تبیین مولفه‌های بلاغت ارسطویی در داستان زال و رودابة شاهنامة فردوسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

محمد طاهری؛ حمید آقاجانی


8. کارکرد موسیقی شعر در حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

جواد محقق نیشابوری؛ حسین یزدانی؛ فاطمه کوپا؛ علی پدرام میرزایی


9. جنبه‌های بلاغیِ عنصر نحویِ «ندا» در اشعار اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

ناصر علیزاده خیاط؛ اعظم روحی کیاسر