دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تبیین مولفه‌های بلاغت ارسطویی در داستان زال و رودابة شاهنامة فردوسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22075/jlrs.2019.18066.1515

محمد طاهری؛ حمید آقاجانی


2. کارکرد موسیقی شعر در حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22075/jlrs.2019.17581.1462

جواد محقق نیشابوری؛ حسین یزدانی؛ فاطمه کوپا؛ علی پدرام میرزایی


3. بابا‌چاهی و مؤلّفه‌های زبانی شعر پُست مُدرن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

10.22075/jlrs.2020.17758.1480

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ محمّدرضا صرفی


4. سبک شناسی رباعیات سعدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.22075/jlrs.2020.17872.1496

امید مجد؛ نسرین سیدزاده


5. زمین و آسمان بر محور استعاره (روند استعاریِ معنابخشی به پدیده های طبیعی بر پایۀ استعاره های جهتی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22075/jlrs.2020.20207.1706

شایسته سادات موسوی؛ محمود رحیمی


6. معرفی و تحلیل نسخة خطی مطلع السعدین،‌ اثر بلاغی مل سیالکوتی وارسته و بررسی ویژگی‌های برجستة آن در بلاغت فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22075/jlrs.2020.19435.1640

شهلا محمودیان؛ کبری نودهی


7. بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در شعر حافظ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22075/jlrs.2019.17151.1427

پروین مشایخ؛ سید محمود سیدصادقی؛ سید جعفر حمیدی


8. رابطه‌ی زبان تفسیر و تجربه‌ی عرفانی در اندیشه‌ی ‌ابن‌عربی و د.ت سوزوکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

10.22075/jlrs.2020.19195.1621

علیرضا شاه محمدی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان؛ جعفر فلاحی