دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سبک نثر معین الدین جوینی در نگارستان براساس سبک تکوینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22075/jlrs.2021.21442.1781

نرگس رضوانی مقدم؛ ایرج مهرکی؛ آذر دانشگر


2. نگاهی به نوآوری‌های منوچهر نیستانی در عناصر شعری غزل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.22075/jlrs.2020.20746.1736

نوریا یاهو؛ سیف الدین آب برین؛ برات محمدی


3. نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22075/jlrs.2020.21176.1762

حمید ربیعی؛ حمید ربیعی


4. تناوب تکمیلی مشروط واجی در ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22075/jlrs.2020.19756.1668

سعید راه انداز؛ مهرداد نغزگوی کهن


5. سبک‌شناسی انتقادی نامۀ شاه تهماسب صفوی به سلطان سلیمان عثمانی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22075/jlrs.2021.21857.1820

امیرحسین سالک؛ محمدامیر جلالی


6. تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22075/jlrs.2021.23470.1919

رضا طباطبایی عمید؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان