جلوه‌های خاصِ زبانِ گفتاری در بحرالأنساب (کتابی در ذکرِ خاندانِ احمدِ جامِ ژنده‌پیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

بحرالأنساب کتابی است به زبان فارسی در ذکرِ خاندانِ احمدِ جامِ ژنده‌پیل که آن را محمّدحکیمِ جامی در سال 1034 هجری تألیف کرده است. این کتاب در شناساندنِ افرادِ خاندانِ شیخ احمدِ جام در نیمۀ دوم قرن دهم و نیمۀ اول قرن یازدهم و آگاهی از مقامات و مناصبِ آنها منبعِ اصیل و دستِ اوّل محسوب می‌شود و همچنین شناسانندۀ بسیاری از نسبت‌ها و اسامی مردان و زنان رایج در آن عهد و نیز نام‌های جغرافیایی مربوط به حوزۀ جام است. نثرِ بحرالأنساب در بسیاری مواضع نزدیک به زبانِ گفتار است و به لحنِ محاوره یا عامیانه نوشته شده است. در پژوهش حاضر، جلوه‌هایِ خاص زبان گفتاریِ بحرالأنساب در سه سطحِ آوایی، لغوی و نحوی بررسی شده است تا از طریق آن نمونه‌ای از زبانِ گفتاریِ خراسانِ عصرِ صفوی به دست داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Special Manifestations of Spoken Language in Bahr al-Ansab (a Book about the Family of Ahmad-e Jam-e Zhendepil)

نویسنده [English]

  • mahmood nadimi harandi
Department of persian language and literature, Payame Noor Unvierstiy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bahr al-Ansab is a book in Persian language about the family of Ahmad-e Jam-e zhendepil, which was written by Muhammad Hakim-e Jami in 1034 AH. The book is considered as an original source in identifying the members of Sheikh Ahmad-e Jam's family in the second half of the 10th century and the first half of the 11th century and knowing about their officials and positions. It also identifies many ratios and names of men and women common in that era, as well as geographical names related to the area of Jam. In many places, the prose of Bahr al-Ansab is close to spoken language and is written in a colloquial tone. In fact, its author was influenced by the culture of the common people and accepted the style and general tendency of the society in using spoken language in writing. In the present research, the special manifestations of the spoken language of Bahr al-Ansab have been investigated at three phonetic, lexical, and syntactic levels in order to obtain an example of the spoken language of Khorasan during the Safavid era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad-e Jam-e Zhendepil
  • Bahr al-Ansab
  • Muhammad Hakim-e Jami
  • spoken language