ارتقای آموزش ادبیات منظوم فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: ارزشیابی جامع مواد آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (نویسنده مسئول)

2 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

ارزشیابی کتاب درسی با در نظر گرفتن نیازها و اهداف یادگیری و یاددهی نقشی کلیدی در بهبود فرآیند آموزش ایفا می‌کند. علاوه‌بر این، اطلاعات ارزشمندی برای برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌های کلاسی ارائه می‌دهد. به نظر می‌رسد برای آموزش ادبیات فارسی به دانشجویان غیرایرانی، نیاز مبرمی به منابع آموزشی بر پایه‌های دانش آموزشکاوی ادبیات وجود دارد. این پژوهش می‌کوشد به ارزیابی پیش‌نگرانۀ کتابی که برای دانشجویان خارجی و بر پایۀ اصول آموزش ادبیات طراحی شده ‌است، تحت عنوان کتاب‌های ‌آموزش ادبیات منظوم فارسی (سطح میانی) از مجموعۀ فارسی‌نامه از نگاه مدرسانِ ادبیات فارسی بپردازد. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ با 12 بخش اصلی و 60 گویه است. پس از فرایند روایی‌سنجی و پایایی‌سنجی پرسشنامه، مجموعاً 29 نفر از مدرسان زبان و ادبیات فارسی شرکت کردند که از این تعداد 18 نفر زن و 11 نفر مرد بودند. این مدرسان با میانگین 5 سال تجربه تدریس، در رده ‌سنی 25 تا 45 سال قرار داشتند. نتایج کلی حاصل از تحلیل داده‌ها از ارزیابی این درسنامه نشان می‌دهد که این درسنامه برای آموزش ادبیات فارسی به غیرفارسی‌زبانان از دیدگاه مدرسان تأثیر مثبتی دارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که بخش آموزش ویژۀ ادبیات مطلوب‌ترین بخش از 12 بخش ارزیابی می‌باشد و بخش مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری و نوشتاری نیز در بالاترین رتبه قرار دارد. نتایج این پژوهش به پیشرفت گفتمان در حوزه آموزش کمک می‌کند و با افزایش آگاهی‌ها از ظرفیت‌های مثبت و کاستی‌های این منبع آموزشی، برای نویسندگان این فرصت را فراهم می‌آورد که به نگارش مواد آموزشی با رویکرد مناسب‌تر و علمی‌تر بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the Teaching of Persian Poetry Literature for non-Persian Speakers: a Comprehensive Evaluation of Educational Materials

نویسندگان [English]

  • Amirreza Vakilifard 1
  • Fatemeh Janatirad 2
  • Zoya RezaeiMahalati 2
1 Associate professor - Department of Persian Language Didactics, Imam Khomeini International University
2 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

The assessment of textbooks, thoughtfully considering the requirements and aims inherent to the realms of pedagogy and learning, plays a pivotal role in refining the educational process. Furthermore, it yields invaluable insights that inform pedagogical planning and classroom management. Within the specific context of imparting Persian literature to non-Iranian students, an apparent scarcity prevails concerning educational materials underpinned by substantial scholarship. Moreover, the available literature lacks a comprehensive scholarly examination. This research undertaking is dedicated to evaluating the prospective efficacy of an educational textbook tailored for foreign students, with a particular focus on the domain of literary education. The textbook in question, entitled "Teaching Books of Persian Poetry Literature (Volume 1)," hails from the esteemed Farsiname Collection and is assessed through the discerning eyes of Persian literature instructors. The methodological approach employed here entails a custom-crafted questionnaire encompassing 12 primary sections, each comprising 60 distinctive items. It is essential to note that this questionnaire underwent a rigorous process of validation and reliability assessment. A total of 29 participants, Persian language and literature instructors, contributed to this research, with a distribution of 18 women and 11 men. These educators, aged between 25 and 45, have accumulated approximately five years of teaching experience in their field. The comprehensive analysis of the data culminates in notable findings, affirming the commendable desirability of the textbook designed to facilitate the instruction of Persian literature for non-Persian speakers. Notably, the findings indicate that the section dedicated to specialized literary education assumes the highest rank among the 12 sections subject to evaluation. Furthermore, the domains of listening, speaking, reading, and writing skills also secure a prominent position in the hierarchy of desirability. The ramifications of this research extend beyond the enhancement of educators' awareness regarding the affirmative attributes and limitations of the textbook. It concurrently beckons authors to undertake the composition of pedagogical materials that bear the hallmarks of greater scholarly rigor and suitability, thus contributing significantly to the advancement of the discourse within the pedagogical domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • Persian literature
  • evaluation
  • poetry
  • text book
  • other language speakers