دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-208 
2. تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو

صفحه 7-40

فریده آفرین؛ محبوبه زارع؛ معصومه شکوری ثانی


3. بررسی تطبیقی حس‌آمیزی در «سقط‌الزند» معری و دیوان شوریده شیرازی

صفحه 41-64

جواد غلامعلی زاده؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ رضا اصغری


7. بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک

صفحه 141-158

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراله پورالخاص؛ پیام فروغی راد