تحلیل نسل جدیدی از لطیفه های رفاقتی موسوم به\" آقا ما ..... شما ...... در چهارچوب اصول مکالمه ای گرایس\"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد از دانشگاه پیام نور

چکیده

 در این پژوهش تلاش شده است تا نسل جدیدی از لطیفه‌های موسوم به رفاقتی در زبان فارسی با توجه به اصول همکاری مکالمه‌ای[1] گرایس (1975) در کاربردشناسی بررسی شود. یکی از جنبه‌های کاربردشناسی زبان، بررسی معانی ضمنی پاره‌گفتارها و معانی بافتی است. درواقع افراد همیشه منظور خود را واضح و صریح مطرح نمی‌کنند و این مسئله موفقیت در امر ارتباط متقابل را با مشکلاتی مواجه می‌کند. اصول چهارگانه همکاری مکالمه‌ای گرایس (1975) یکی از مهم‌ترین عواملی است که به ایجاد موقعیتی طنز می‌انجامد. هدف این پژوهش، بررسی نقض اصول همکاری مکالمه‌ای گرایس و نقش آن در تولید لطیفه‌هایی است که به‌تازگی در گفت‌وگوی روزمره فارسی‌زبانان بسیار رواج پیدا کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و روش انجام آن میدانی می‌باشد. داده‌های آن نیز سی لطیفه، پیامک و گفت‌وگوی اینترنتی افراد است که به‌طور تصادفی انتخاب‌شده‌اند، این داده‌ها بر اساس چارچوب نظری تحقیق، که شامل اصول همکاری گرایس و راهکارهای آن، نقض و تخطی از آن راهکارهاست، تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان‌ می‌دهد که پیامدهای نقض اصول گرایس سبب دروغ گفتن، کنایه زدن، تمسخر، استعاره، اغراق، پنهان‌کاری، تأکید بر موضوع بحث، توهین، تمایل نداشتن به ادامة بحث، ابهام، تناقض، غافلگیر کردن مخاطب، تغییر موضوع بحث و شوخی در ارتباطات فارسی‌زبانان می‌شود.1-cooperative principles& maxims

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Interpretation of a New Generation of Persian So-called Friendship Humors According to Grecian Principles of Co-operation

نویسندگان [English]

  • Sadighe Sadat Meghdari 1
  • Zahra Ezaddosost 2
1 Payamenoor University
2 Payamenoor University
چکیده [English]

In this study, we have tried to interpret a new generation of so-called friendship humors according to Grecian principles of co-operation in Persian language. Reviewing the implications of utterances and their meanings in context is one of the most important aspects of language usage. In fact, people do not always suggest explicitly what they are meant, and this can be lead to an unsuccessful mutual interacting. Grecian co-operative principles (1975) can be one of the most important factors in creating a successful Humor. This study aims to investigate the violations of Grecian co-operative principles and their role in the joke production of the kind that is just widespread in the Persian language in everyday conversations. The field research is descriptive-analytic. The data include 30 jokes, internet dialogues and messages that are randomly selected. The results showed that the consequences of violation of Grecian co-operation principles results in lying, idiom, ridicule, metaphor, hyperbole, secrecy, emphasizing the subject, insults, lack of desire to continue the discussion, ambiguity, contradiction, surprised the audience, change topic in the Persian-speaking community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linguistics humor
  • humorist techniques
  • Grecian co-operation principles
  • violating the co-operation principle
- اصلانی، محمدرضا (1385)، فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز، تهران: انتشارات کاروان.
- باغینی پور، مجید (1383)، اقناع و برخی تدابیر آن: بحثی در سخن­کاوی انتقادی، مجله زبان‌شناسی، ش 19، صص 67-88.
- بهزادی اندوهجردی، حسین (1378)، طنز و طنزپردازی در ایران، تهران: نشر صدوق.
- خیرآبادی، رضا (1392)، نقش تخطی از اصول گرایس در ایجاد نسل جدیدی از لطیفه‌های ایرانی، فصلنامه جستارهای زبانی، د4، ش3، صص 39-53.
- صفوی، کوروش (1383)، درآمدی بر معنی‌شناسی، چ 2، تهران: سوره مهر.
- محمودی بختیاری، بهروز و آدی بیک، آرزو (1388)، تلفن همراه به‌عنوان رسانه مکتوب: مطالعه گفتمانی متون طنز پیام کوتاه فارسی، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش 5، صص 175-198.
-Attardo, S. (2008). Semantics and Pragmatics of Humor. Oxford: Blackwell.
-Cutting, j. (2002). Discourse and Pragmatic, A Resource Book for Students. London and. New York: Routledge.
-Grice, H.P. (1975). Logic and Conversation, in P. Cole & J.L.
-Morgan (Eds.). Syntacs and Semantics: Speech Acts 3. New York: Academic Press.
-Mey, J. L. (2009). Concise Encyclopedia of Pragmatics. Second Edition. Elsevier Ltd.
-Raskin,V. (1985). Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht, the Netherlands: D. Reidel.