دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 1-208 
بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک

صفحه 141-158

10.22075/jlrs.2017.10542.1009

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراله پورالخاص؛ پیام فروغی راد