دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 1-208 

مقاله پژوهشی

تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو

صفحه 7-40

10.22075/jlrs.2017.6748.

فریده آفرین؛ محبوبه زارع؛ معصومه شکوری ثانی


بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک

صفحه 141-158

10.22075/jlrs.2017.10542.1009

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراله پورالخاص؛ پیام فروغی راد