دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، تابستان 1391 
4. اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن درقرآن کریم

صفحه 83-102

10.22075/jlrs.2017.1813

محمود خورسندی؛ سمیه ترحمی؛ علیرضا خورسندی