نقد زیبایی شناسی هنری در متن ادبی

نویسنده

چکیده

موضوع این پژوهش، ارائه پیشنهادی است برای نقدِ زیبایی‌شناسانه ‌هنریِ متن ادبی.تازگی این نوع نقد،در یافتن زیبایی هنری است. از این روی شگردهای بلاغی، یا به عبارتی برجسته سازی‌ها، ابزاری برای جستجو و دست‌یابی به زیبایی هنری، در متن ادبی هستند و جلوه دیگری از ظهور زیبایی، در متن را می‌نمایانند. روش کار چنان است که ابتدا با به کارگیری اصول و شیوه‌های زبان شناسی ساختارگرا، برجسته‌سازی‌های زبانی را درمتن گردآوری می‌کنیم. سپس این برجسته سازی‌ها بر اساس حضور عناصر زیبایی هنری؛ چون: وحدت، هماهنگی، تناسب، تقارن، توازن، چند بعدی بودن، نظم، روشنی و پویایی، تحلیل و طبقه بندی می-شوند. از این رو از درون داده‌های عینی برجسته سازی‌هایِ زبانی به صورتِ کمی، اصول زیبایی هنری به صورت کیفی، در متن کشف و آشکار خواهد شد.این شیوه کار علاوه بر دورماندن از آسیب‌های شایع نقد ادبی چون ذوقی بودن، بی‌معیار بودن، شخصی بودن، سلیقه‌ای بودن و غیر قابل اثبات بودن، می‌تواند مواد تحلیل اصول زیبایی شناسی را از درون متن ادبی فراهم کند. تفاوت‌های این شیوه با دیگر شیوه‌های نقد متن نیز در آن است که؛ نخست یافته‌های کمی به شیوه‌ای روشمند، مبنای تحلیل‌های کیفی قرار می‌گیرند. دوم، آنکه،تحلیل و کشف اصول زیبایی شناسی هنری، بربنیاد داده‌های عینی، کمی و قابل اثبات استوار می‌گردد. سوم، اینکه؛ اصول زیبایی هنری که در همه هنرها؛ چون موسیقی، نقاشی، معماری و ... مشترک است، معیار نقدادبی نیز خواهد شد. چهارم، آنکه بُعد دیگری از زیبایی شناسی در ورای بلاغت کهن و برجسته‌سازی کنونی، در متن ادبی شناسانده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criticism of Artistic Aesthetics of Literary Texts

چکیده [English]

The subject of this study is a suggestion for the analysis of literary analysis. Its aim is the implication of the methodological methods based on the objective data in the literary criticism in order to avoid any biased criticism. In this combinative method, first by analyzing texts in structural linguistics, language foregrounding in texts is compiled in order to achieve objective, qualitative and convincing data for the analysis of the principles, and then with analysis and classification, investigation on highlighting language, the presence of the elements of artistic beauty like unity, harmony, proportion, conformity, symmetry, discipline and dynamism will be displayed and discovered in the text. In this way artistic beauty whose principle is common in all the arts is investigated as well in literary texts in order to display the other aspects of the beauty in the literary text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • structural linguistics
  • artistic aesthetics