مقایسه انگیختگی آوایی در فاصله زمانی دویست ساله

نویسندگان

چکیده

انگیختگی آوایی یکی از انواع انگیختگی است؛ بدان معنا که از صورت آوایی بتوانیم به معنا برسیم و سرنخی آوایی برای رسیدن از صورت به معنا داشته باشیم. در زمینه انگیختگی فرض بر این است که واژگان در ابتدا انگیخته بوده‌اند و با گذشت زمان، میزان انگیختگی واژگان کاهش یافته است. در این تحقیق برای بررسی این فرضیه، چهار متن سفرنامه از زمان حال و چهار متن معادل از دویست سال پیش انتخاب کردیم و به بررسی انگیختگی آوایی واژگان این متون پرداخته‌ایم و در نهایت نتایج را مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدیم که در شمار واژگان انگیخته و نیمه‌انگیخته آوایی زبان فارسی و مجموع آنها، تغییر معناداری در زمان حال نسبت به دویست سال پیش مشاهده نشد. بنابراین، شاید بتوان ادعا کرد از 200سال گذشته تا‌کنون، تغییری در انگیختگی آوایی واژگان زبان فارسی، رخ نداده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phonetic Motivation in 200 years era

چکیده [English]

phonetic motivation is what we can guess the meaning via sound. Some people believe that primary words were more iconic and by passage of time, because of phonetic changes and … the motivation has been reduced. In this research, for studying this thesis, four passages with outline of a journey from present time have been considered and 2800 content words from it have been extracted. Then phonetic motivation in these words has been considered. Afterwards, the results of these passages have been compared with results from considering 2800words of passages from200years before in order to answer this question that from past 200years, Persian language has been more motivated or vice versa. Comparison of the results of two time courses didn’t show a meaningful change in the number of words with phonetic motivation and semi phonetic motivation in the present time in comparison with 200 years before. Therefore, it may be claimed that since 200 years before until now, no change has happened in the phonetic motivation of Persian words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • iconicity
  • form
  • Meaning
  • phoneaetheme